W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Ostatnio opublikowane:

zarządzenie nr: 95
zarządzenie nr 95
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów inwestycyjnych oraz dla rachunku dochodów pozostałych pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 94
zarządzenie nr 94
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy
Status obowiązujące

Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

Burmistrz Mirosławca podaje do publicznej wiadomości ofertę złożoną przez Koło Gospodyń Wiejskich OrleAnki, Orle 2/3, 78-650 Mirosławiec, na realizację zadania publicznego: pn. Integracja Społeczna mieszkańców Orla podczas organizacji „festynu pieczonego ziemniaka 2022”, celem zgłaszania swoich uwag (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia...

zarządzenie nr: 93
zarządzenie nr 93
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.
Status obowiązujące
Znak sprawy: BD.ZUZ.2.4210.284.2022.AS
Znak sprawy BD.ZUZ.2.4210.284.2022.AS
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieZarząd Zlewni w Pileul. Motylewska 7, 64-920 Piłatel.: +48 67 212-32-44 | faks: +48 67 212-51-75 | email: zz-pila@wody.gov.plwww.wody.gov.pl BD.ZUZ.2.4210.284.2022.AS Piła, 04 października 2022 r. Na podstawie art. 401 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.)PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCIże Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile ul. Motylewska 7, 64-920 Piła na wniosek Pełnomocnika z r2eko Artur Owczarek, ul. Piotrkowska 55 lok. 205, 90-413 Łódź – występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874Warszawa, reprezentowanego przez Oddział GDDKiA w Szczecinie, al. Boh. Warszawy 33, 70-340 Szczecinw s z c z ą ł  p o s t ę p o w a n i e  a d m i n i s t r a c y j n ew sprawie:I. Stwierdzenia wygaśnięcia punktu I.3. decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2012 r., znak: WOŚ.II.7322.25.2012.ZdK, udzielającego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, pozwolenia wodnoprawnego na ,,(…) Szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do odbiornika – ziemi na skarpie nasypu drogowego (…)’’;II. Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni utwardzonej jezdni i ciągu pieszo – rowerowego położonego wzdłuż północnej części jezdni, będących powierzchnią przepustu – mostu nad rzeką Młynówką w ciągu drogi krajowej nr 10, za pośrednictwem urządzeń wodnych – wylotu W1 i wylotu W1, z lokalizacją na działce o nr ewid. 15, obręb 0035 Łowicz Wałecki, gm. Mirosławiec, powiat wałecki, do ziemi (działki o nr ewid. 8157/9 i 8186/1, obręb 0035 Łowicz Wałecki, gm. Mirosławiec, powiat wałecki).Wnioski i uwagi w powyższej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła, w godzinach: pn – pt 8:00 - 16:00Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. DYREKTOR Roman Tomasz

Zawiadomienie o płukaniu sieci wodociągowej w Bronikowie i Próchnowie

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mirosławcu, zawiadamia o przerwach w dostawie wody w miejscowościach: Bronikowo, Próchnowo przewidzianych na dzień 10 października 2022 r. od godziny 11:30 do godziny 15:00. Przerwa spowodowana jest koniecznością płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej. Za powstałe utrudnienia...

Znak sprawy: WOPN.6320.15.2022.RCh
Znak sprawy WOPN.6320.15.2022.RCh
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Szczecin, dnia 03 października 2022 r. REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE WOPN.6320.15.2022.RCh OBWIESZCZENIENa podstawie art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 i 1726), zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia o sporządzeniu projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskimi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046 oraz rozpoczęciu ponownych konsultacji społecznych dla ww. projektu zarządzenia. Jednocześnie informuje się, co następuje:1. W związku z zakresem wprowadzonych zmian do projektu zarządzenia wynikających z konieczności uszczegółowienia celów ochrony przedmiotów ochrony, zapewniających warunki utrzymania i odtworzenia ich właściwego stanu ochrony. Doprecyzowanie celów jest niezbędne do analiz wpływu programów i przedsięwzięć na obszar Natura 20000, w ramach prowadzonych procedur na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.).2. Projekt ww. zarządzenia dotyczy obszaru Natura 2000 położonego na terenie województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, obejmujących następujące jednostki podziału administracyjnego: powiat choszczeński/ gminy: Drawno,Recz, Bierzwnik; powiat drawski/ gmina: Kalisz Pomorski; powiat wałecki/ gminy: Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Wałcz; województwo lubuskie: powiat strzeleckodrezdenecki/gminy: Dobiegniew, Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo; województwo wielkopolskie: powiat czarnkowsko-trzcianecki/ gminy: Krzyż Wielkopolski, Wieleń. 3.Z projektem ww. zarządzenia oraz z uzasadnieniem można się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przy ul. zapoznać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, w godzinach 8.00 – 15.00, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie https://www.gov.pl/web/rdos-szczecin/bip w zakładce „Obwieszczenia izawiadomienia” oraz w zakładce „Natura 2000 – Plany Zadań Ochronnych”. 4. Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu ww. zarządzenia w terminie do dnia 31 października 2022 r. w formie pisemnej, ustnej, do protokołu za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 z późn. zm.) – na adres lub w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wSzczecinie przy ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin; e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl. 5. Organem właściwym d rozpatrywania uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, natomiast uwagi lub wnioski wniesione po upływie terminu, o którym mowa powyżej pozostawia się bez rozpatrzenia. Rozpatrzenie wszystkich uwag i wniosków zawarte zostanie w treści uzasadnienia do zatwierdzonego zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Regionalnego DyrektoraOchrony Środowiska w Poznaniu, dlatego też nie będą udzielane żadne inneindywidualne odpowiedzi w formie pisemnej.   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiskaw SzczecinieAleksandra Stodulna/dokument podpisany cyfrowo/
Znak sprawy: BD.ZUZ.2.4210.288.2022.AS
Znak sprawy BD.ZUZ.2.4210.288.2022.AS
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis