Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Kierownictwo urzędu

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu :


poniedziałek : 7.00-15.00

wtorek : 7.00-15.00

środa  : 7.00 -15.00

czwartek: 7.00- 16.00

piątek :  7.00 – 14.00Burmistrz Mirosławca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu przy ul. Wolności 37 na parterze w korytarzu głównym  znajduje się PIAP – urządzenie, za pomocą którego  nieodpłatnie udostępniane są przepisy prawa (m.in. Dzienniki Ustaw, Monitor Polski, Wojewódzkie Dzienniki Urzędowe) w godzinach pracy Urzędu

 

Kontakt

Dane kontaktowe do pracujących w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu
1. Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik

67-259-61-86         

- 7
2.  Zastępca Burmistrza     Dariusz Bartosik

67-259-61-85 

45 9
3. Sekretarz Monika Stąporek 67-259-02-64     34 8
4. Skarbnik Alicja Michor

67-259-02-63  

  

33 108

Numery kont bankowych

Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w Banku SBL Złotów O/Mirosławiec
Należności z tytułu:  wieczystego użytkowania, sprzedaży mieszkań komunalnych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego  nabycie prawa własności  oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżawy gruntów, odpłatnego korzystania z mienia (najem, dzierżawa),  sprzedaży działek, wydania zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych, wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz pozostałenależy dokonywać na nr rachunku: 57-8941-1032-0092-2937-2000-0020......

Ważny komunikat

ZAWIADOMIENIE dotyczące okresowych przerw w dostawie wody na terenie miasta Mirosławiec

ZAWIADOMIENIE  Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mirosławcu zawiadamia mieszkańców miejscowości  Mirosławiec o okresowych przerwach w dostawie wody od dnia  3 lutego 2020 r. do końca m-ca , związanych z pracami polegającymi na...

więcej o informacji: ZAWIADOMIENIE dotyczące okresowych przerw w dostawie wody na terenie miasta Mirosławiec

Tablica ogłoszeń

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości jednorodzinnych od 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

TERMINY ODBIORU ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH 01.III.2020r. - 31.VIII.2020r. Ulice: Dworcowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Kościuszki, Krucza, Księżycowa, Leśna, Orla, Parkowa, Plac Wolności, Słoneczna, Skowronkowa, Spokojna, Tęczowa, Wałecka, Wileńska, Wolności,...

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 marca 2020 r.

    Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), Burmistrz Mirosławca zawiadamia, że Rada Miejska w Mirosławcu w dniu 12 lutego 2020 r. podjęła uchwałę Nr XV/145/2020. Na jej podstawie...

Dni otwarte dla osób zainteresowanych zostaniem Rodzicem Zastępczym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu informuje, iż dnia 14.03.2020 r. w godzinach 10:00-14:00 odbędą się w siedzibie PCPR w w Wałczu, al. Zdobywców Wału Pomorskiego "Dni Otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych zostaniem Rodzicem Zastępczym". W tym dniu będzie możliwość...

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 4 lutego 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przejazdu kolejowo-drogowego kategorii D w rejonie KM 91,442 na terenie działki nr 418 położonej w obrębie ewidencyjnym Łowicz Wałecki, gmina Mirosławiec, powiat Wałecki, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

Szczecin, 04 lutego 2020 r. Znak: AP-3.746.6.2.2020.RJW OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z...

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO o wydaniu decyzji nr 11/2020 z dnia 04 lutego 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku operacyjno-biurowego oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej i drogowej na lotnisku Mirosławiec na terenie działek nr 39/17, 39/16, położonych w obrębie ewidencyjnym Mirosławiec 127 w gminie Mirosławiec [woj. zachodniopomorskie], stanowiących tereny zamknięte MON.

Szczecin, 04 lutego 2020 r. Znak: AP-3.746.73.6.2019.KJ OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca...

Praca

stanowisko: Referent ds. podatków i opłat lokalnych

stanowisko Referent ds. podatków i opłat lokalnych

miejsce pracy Urząd Miejski w Mirosławcu Referat Finansowy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejsiego w Mirosławcu

stanowisko: Referent ds. podatku VAT i księgowości budżetowej

stanowisko Referent ds. podatku VAT i księgowości budżetowej

miejsce pracy Urząd Miejski w Mirosławcu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta pok. nr 1 Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec

stanowisko: Młodszy referent ds. podatku VAT i księgowości budżetowej

stanowisko Młodszy referent ds. podatku VAT i księgowości budżetowej

miejsce pracy Urząd Miejski w Mirosławcu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu

stanowisko: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Mirosławcu

stanowisko Dyrektor Biblioteki Publicznej w Mirosławcu

miejsce pracy Biblioteka Publiczna w Mirosławcu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Mejski w Mirosławcu

Zamówienia publiczne

Brak artykułów

Uchwały Rady

uchwała nr: XV/145/2020

uchwała nr XV/145/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

uchwała nr: XIV/144/2019

uchwała nr XIV/144/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

uchwała nr: XIV/143/2020

uchwała nr XIV/143/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec

uchwała nr: XIV/142/2020

uchwała nr XIV/142/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec

uchwała nr: XIII/141/2019

uchwała nr XIII/141/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

uchwała nr: XIII/140/2019

uchwała nr XIII/140/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2020 rok.

Zarządzenia

zarządzenie nr: 10

zarządzenie nr 10

wydane przez Burmistrza Mirosławca

z dnia

w sprawie ogłoszenia konkursów na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2020 r.

zarządzenie nr: 9

zarządzenie nr 9

wydane przez Burmistrza Mirosławca

z dnia

w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 8

zarządzenie nr 8

wydane przez Burmistrza Mirosławca

z dnia

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. opłat i podatków lokalnych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 7

zarządzenie nr 7

wydane przez Burmistrza Mirosławca

z dnia

w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klas I szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 6

zarządzenie nr 6

wydane przez Burmistrza Mirosławca

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 5

zarządzenie nr 5

wydane przez Burmistrza Mirosławca

z dnia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij