Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Kierownictwo urzędu

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu :


poniedziałek : 7.00-15.00

wtorek : 7.00-15.00

środa  : 7.00 -15.00

czwartek: 7.00- 16.00

piątek :  7.00 – 14.00Burmistrz Mirosławca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu przy ul. Wolności 37 na parterze w korytarzu głównym  znajduje się PIAP – urządzenie, za pomocą którego  nieodpłatnie udostępniane są przepisy prawa (m.in. Dzienniki Ustaw, Monitor Polski, Wojewódzkie Dzienniki Urzędowe) w godzinach pracy Urzędu

 

Kontakt

Dane kontaktowe do pracujących w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu
1. Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik

67-259-61-86         

- 7
2.  Zastępca Burmistrza     Dariusz Bartosik

67-259-61-85 

45 9
3. Sekretarz Monika Stąporek 67-259-02-64     34 8
4. Skarbnik Alicja Michor

67-259-02-63  

  

33 108

Numery kont bankowych

Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w Banku SBL Złotów O/Mirosławiec
Należności z tytułu:  wieczystego użytkowania, sprzedaży mieszkań komunalnych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego  nabycie prawa własności  oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżawy gruntów, odpłatnego korzystania z mienia (najem, dzierżawa),  sprzedaży działek, wydania zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych, wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz pozostałenależy dokonywać na nr rachunku: 57-8941-1032-0092-2937-2000-0020......

Tablica ogłoszeń

GIŚ.6733.11.2018.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 23 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie istniejącego gazociągu niskiego ciśnienia o średnicy do dn 160 mm i dł. ok. 350 m na dz. nr 320, 298, 297/2, 281/1, 281/2, 280, 350/2 i 376 położonych w Mirosławcu, obręb M. Mirosławiec (0001).

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu GIŚ.6733.11.2018.DB   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 23 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przejazdu kolejowo-drogowego kategorii D w rejonie KM 91,442 na terenie działki nr 418 położonej w obrębie ewidencyjnym Łowicz Wałecki, gmina Mirosławiec, powiat Wałecki.

Szczecin, 13 stycznia 2020 r. Znak: AP-3.746.56.7.2019.RJW OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca...

Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. podatków i opłat lokalnych

  BURMISTRZ MIROSŁAWCA OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec   Nazwa stanowiska: referent ds. podatków i opłat lokalnych Wymagania niezbędne: a)     ...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO o wydaniu decyzji nr 5/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wielofunkcyjnego Wojskowego Portu Lotniczego wraz ze strażnicą Wojskowej Straży Pożarnej oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej i drogowej na lotnisku Mirosławiec na terenie działek nr 39/17, 39/16, położonych w obrębie ewidencyjnym Mirosławiec 127 w gminie Mirosławiec, stanowiących tereny za

Szczecin, 13 stycznia 2020 r. Znak: AP-3.746.67.6.2019.KJ OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27...

Szkolenie z zakresu ogólnych obowiązków przedsiębiorców dot. ochrony środowiska w tym rejestracji do BDO

Informujemy, że szkolenie z zakresu ogólnych obowiązków przedsiębiorców dot. ochrony środowiska, w tym rejestracji do Bazy danych o produktach i opakowaniach (BDO) odbędzie się 23 stycznia 2020 r. o godzinie 10.00. Ze względu na dużą liczbę uczestników szkolenie odbędzie...

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku                Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia...

Praca

stanowisko: Referent ds. podatków i opłat lokalnych

stanowisko Referent ds. podatków i opłat lokalnych

miejsce pracy Urząd Miejski w Mirosławcu Referat Finansowy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejsiego w Mirosławcu

stanowisko: Referent ds. podatku VAT i księgowości budżetowej

stanowisko Referent ds. podatku VAT i księgowości budżetowej

miejsce pracy Urząd Miejski w Mirosławcu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta pok. nr 1 Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec

stanowisko: Młodszy referent ds. podatku VAT i księgowości budżetowej

stanowisko Młodszy referent ds. podatku VAT i księgowości budżetowej

miejsce pracy Urząd Miejski w Mirosławcu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu

stanowisko: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Mirosławcu

stanowisko Dyrektor Biblioteki Publicznej w Mirosławcu

miejsce pracy Biblioteka Publiczna w Mirosławcu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Mejski w Mirosławcu

Zamówienia publiczne

Brak artykułów

Uchwały Rady

uchwała nr: XIII/141/2019

uchwała nr XIII/141/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

uchwała nr: XIII/140/2019

uchwała nr XIII/140/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2020 rok.

uchwała nr: XIII/139/2019

uchwała nr XIII/139/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2020 rok.

uchwała nr: XIII/138/2019

uchwała nr XIII/138/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa

uchwała nr: XIII/137/2019

uchwała nr XIII/137/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych drzew stanowiących pomniki przyrody

uchwała nr: XIII/136/2019

uchwała nr XIII/136/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Zarządzenia

zarządzenie nr: 4

zarządzenie nr 4

wydane przez Burmistrza Mirosławca

z dnia

zmieniające zarządz. w spr. wdrożenia procedury w zakresie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług za pomocą mechanizmu podzielonej płatności oraz zasad weryfikacji kontrahentów przed dokonaniem płatności faktury w Gminie i Mieście Mirosławiec i jej jednostkach budżetowych.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2

zarządzenie nr 2

wydane przez Burmistrza Mirosławca

z dnia

w sprawie wprowadzenia procedury projektowania nowych procesów w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1/2020

zarządzenie nr 1/2020

wydane przez Burmistrza Mirosławca

z dnia

w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych oraz budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 129

zarządzenie nr 129

wydane przez Burmistrza Mirosławca

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 128/2019

zarządzenie nr 128/2019

wydane przez Burmistrza Mirosławca

z dnia

w sprawie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych obowiązującej w Gminie i Mieście Mirosławiec i jej jednostkach budżetowych.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 127

zarządzenie nr 127

wydane przez Burmistrza Mirosławca

z dnia

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. podatku VAT i księgowości budżetowej

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij