W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Mirosławcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Miejski w Mirosławcu.

Data publikacji strony internetowej: 2018-05-07.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
 • Urząd Miejski w Mirosławcu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. poz. 848) oraz decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018, str. 103).

  Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://bip.miroslawiec.pl .

  Status pod względem zgodności

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

 • Treści niedostępne

  Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

  po dokonaniu walidacji znaleziono ostrzeżenia dotyczące brakujących wpisów name dla elementu input button (nie ma żadnego wpływu na korzystanie ze strony),
  po dokonaniu walidacji znaleziono ostrzeżenia dotyczące brakujących wpisów title w części linków (nie ma żadnego wpływu na korzystanie ze strony),
  po dokonaniu walidacji znaleziono ostrzeżenia dotyczące brakującego opisu tagu czy nawiasu w kodzie (nie ma żadnego wpływu na korzystanie ze strony),
  dla kilku elementów graficznych brakuje opisu alternatywnego (alt),
  utrudnionym nawigowaniu po stronie bez użycia myszy (samą klawiaturą).  Strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Mirosławcu jest w bardzo dużym stopniu zgodna z wytycznymi dla dostępności dla osób niepełnosprawnych. W przeprowadzonych testach uzyskuje ona wynik aż 99.65 % zgodności, a Urząd Miejski w Mirosławcu dokłada wszelkich starań mających na celu polepszenia tego wyniku oraz wyeliminowania błędów czy ostrzeżeń. Strona wyświetla się i skaluje prawidłowo na przeglądarkach na komputerach/laptopach oraz urządzeniach mobilnych.

  Dostępne są mechanizmy pozwalające na:

  zwiększenie wyświetlanego tekstu,
  zmniejszenie wyświetlanego tekstu,
  włączenie trybu wysokiego kontrastu.
  Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

  Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31

  Oparto je na:

  samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego,
  analizie przeprowadzonej przez wykonawcę strony,
  wykorzystaniu walidatorów WWW,
  wykorzystaniu narzędzi do testowania ze zgodnością ze standardami WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0).
  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W celu zgłaszania organowi sektora publicznego nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu ww. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) uprzejmie prosimy o zgłoszenie problemu:

  osobiście:
  w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu
  ul. Wolności 37
  78-650 Mirosławiec - w godzinach pracy Urzędu
  telefonicznie:
  - 67 2595042
  - 67 2596264
  -
  przez e-mail:
  urzad@miroslawiec.pl 
  przez ePUAP:
  Skrytka:       /3217033/SkrytkaESP
  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Monika Kędzia - pracownikiem Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, adres poczty elektronicznej: m.kedzia@miroslawiec.pl numer telefonu: 67 2596264. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu: http://stronka.pl

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny:

Logonet ul. Piotrowska

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Monika Kędzia. Kontakt: m.kedzia@miroslawiec.pl, tel. 672596264. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Miejski w Mirosławcu odpowiada Monika Kędzia, m.kedzia@miroslawiec.pl, tel.672596264.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze główne od ul. Wolności , drugie po przeciwnej stronie budynku – od strony parkingu. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach brak jest podjazdów dla niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy i toalet dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak jest miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Miejskim nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informuje się, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się – informacje na ten temat opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w zakładce Burmistrz Zarządzenia → Zarządzenie nr 25   Burmistrza Mirosławca z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia procedury obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu https://bip.miroslawiec.pl/zarzadzenie/2048/zarzadzenie-nr-25


Aplikacje mobilne

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne: mObywatel w wersji dla systemu Android mObywatel w wersji dla systemu iOS. Nazwy aplikacji są linkami prowadzącymi do miejsca, z którego można pobrać aplikację, na przykład do sklepu z aplikacjami. Poza wspomnianymi wymaganiami Deklaracja Dostępności może zawierać również inne elementy i informacje, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia i informowania o dostępności. Takie elementy mogą być dodane do Deklaracji wedle uznania.

Powiadom znajomego