W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Organy Gminy Mirosławiec i podstawy prawne działania  samorządu

Gmina jest podstawową  jednostką samorządu terytorialnego i posiada osobowość prawną.

Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego za pomocą swoich organów:

Organy Gminy Mirosławiec:

1. Rada Miejska w Mirosławcu -

 jest organem stanowiącym (uchwałodawczym) oraz kontrolnym gminy, który może rozstrzygać o wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania gminy, a nie zastrzeżonych do referendum. Jest to organ kolegialny, obradujący i podejmujący rozstrzygnięcia w formie uchwał na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na kwartał.

Kadencja Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru.

Rada Miejska  działa na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. Zadania i kompetencje Rady określają ustawy.
Sprawy należące do wyłącznej kompetencji Rady Gminy określa art 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Jako organ kontrolny gminy Rada Miejska kontroluje działalność burmistrza , gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. W tym celu powołuje komisję rewizyjną. Komisja Rewizyjna jest jedyną obligatoryjnie istniejącą komisją Rady Gminy. Powołanie innych komisji ustawodawca pozostawił w gestii rady .

Organami wewnętrznymi Rady są komisje, które są jej organami pomocniczymi.

[ Pozostałe informacje dotyczące Rady znajdują się w zakładce Rada Miejska ]


  2. Burmistrz Mirosławca - organ wykonawczy gminy. Jest to organ jednoosobowy (do 27 października 2002 r. organem wykonawczym gminy był organ kolegialny - Zarząd Gminy i Miasta Mirosławiec ).
Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.  Zadania swoje wykonuje przy pomocy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, którego jest kierownikiem.
Art. 30 ustawy o samorządzie gminnym stanowi:
"1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

2. Do zadań wójta należy w szczególności:
1)   przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2)   określanie sposobu wykonywania uchwał,
3)   gospodarowanie mieniem komunalnym,
4)   wykonywanie budżetu,
5)   zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
6)   (skreślony).
3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.
[Pozostałe informacje dostępne są w zakładce Burmistrz]
Podstawy prawne działania  samorządu    

1.    Rozdział VII Konstytucji RP.
2.    Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
3.    Statut Gminy Mirosławiec.
4.     Ustawy i przepisy wykonawcze nakładające na gminy zadania o charakterze publicznym mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta oraz załatwienie indywidualnych spraw jego mieszkańców.

Podstawowe zadania gminy:

Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.
W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1)      ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i  przyrody oraz gospodarki wodnej,

2)      gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego

3)      wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków  komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

4)      lokalnego transportu zbiorowego,

5)      ochrony zdrowia,

6)      pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

7)      gminnego budownictwa mieszkaniowego,

8)      edukacji publicznej,

9)      kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

10)  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

11)  targowisk i hal targowych,

12)  zieleni gminnej i zadrzewień,

13)  cmentarzy gminnych,

14)  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

15)  utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów  administracyjnych,

16)  polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

17)  wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;

18)  promocji gminy,

19)  współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

20)  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

21)  prowadzenie działalności kulturalnej na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

22)  utrzymanie czystości i porządku w gminach na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

23)  zgodnie z art 17 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
1)   opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2)   sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej;
3)   udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
7)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia(23);
8)   przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
9)   opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
10)  praca socjalna;
11)  organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
12)  prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
13)  dożywianie dzieci;
14)  sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
15)  kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
16) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
17)  sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
18)  utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
19)  przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
20)  opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Do zadań własnych gminy należy:
1)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2)   przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
3)   prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
4)   podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
5)   współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

Powiadom znajomego