W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r.

UCHWAŁA NR LXVI/   /2024
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 2.194.598,24 zł zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 2.609.369,01 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 65.436,10 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr LXV/536/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 marca 2024r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r., stanowiący załącznik nr 4.
§ 5. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały nr LXIV/530/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2024r. Ustala się plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik nr 5.
§ 6. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr LXIV/530/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2024r. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach PRF Polski Ład w Gminie Mirosławiec w 2024r., stanowiący załącznik nr 6.
§ 7. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr LXV/536/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 marca 2024r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2024r., stanowiący załącznik nr 7.
§ 8. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 42.275.908,55 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 3.328.819,54 zł,
b) wydatkami w kwocie 47.681.701,95 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 3.328.819,54 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 5.405.793,40 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 141.780,30 zł,
- zaciągniętych pożyczek, kredytów na rynku krajowym 900.000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych, w wysokości 4.364.013,10 zł.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXVI/   /2024
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia .. kwietnia 2024 r.
Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 2.194.598,24 zł, z tytułu ;
- odszkodowania z ubezpieczenia za zalanie pomieszczeń budynku urzędu i garaży (rozdział 75023 § 0950), w kwocie 10.845,00 zł,
- zrealizowanych odsetek od środków na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (rozdział 75816 § 0970), w kwocie 33,99 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska w Mirosławcu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu" (zmiana terminu realizacji zadania z 2025r. na 2024r.) (rozdział 75816 § 6370), w kwocie 1.998.000,00 zł,
- aktualizacji harmonogramu płatności i wydatków majątkowych przy projekcie "Edukacja w Gminie Mirosławiec" (rozdział 80195 zmniejszenie majątkowych §§ 6257, 6259, zwiększenie bieżących §§ 2057, 2059), ogółem w kwocie 30.540,00 zł,
- porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałczu w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Mirosławiec (rozdział 85295 § 0970), w wysokości 25.000,00 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT w 2024r. od paliw gazowych, z art. 22 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2024, poz. 303 ze zm.) (rozdział 85395 § 2180), w kwocie 1.738,14 zł,
- zrealizowanych dochodów za dzierżawę gruntów gminnych (czynsz dzierżawny) (rozdział 90026 § 0750), w kwocie 141.981,11 zł,
- dotacji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2024 r. dla Gminy Mirosławiec na zadanie pn. "Zakup i montaż dwóch kabin dla zawodników rezerwowych na Stadionie Miejskim w Mirosławcu" (rozdział 92601 § 6300), w kwocie 17.000,00 zł.
Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 2.194.598,24 zł,  
zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  2.609.369,01 zł z przeznaczeniem na;
- zadanie pn. "Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody na terenie gminy Mirosławiec"  środki własne na nadzór (w Mirosławcu Górnym zwiększenie o 12.550,00zł i w Bronikowie zwiększenie o 11.550,00zł zł do kwoty 68.155,00zł w 2024 r. i o 24.100,00 do kwoty 68.155,00 zł w 2025r.) (rozdział 01043 § 6050) ogółem w wysokości 24.100,00 zł,
- zadanie pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Mirosławca do Kalinówki" dokumentacja projektowa (rozdział 60011 § 6050) w kwocie 27.675,00 zł,
- zadanie pn. "Przebudowa chodnika na ul. Lotnictwa Polskiego w Mirosławcu Górnym (chodnik przy działce nr 50/67), zmniejszenie środków własnych o kwotę 33.745,00 zł  (rozdział 60017 § 6050), zwiększenie o odsetki od środków z RFIL  (rozdział 60017 § 6100) w kwocie 16.189,76 zł, ogółem zmniejszenie  środków własnych na roboty budowlane w kwocie 17.555,24 zł,
- zadanie pn. "Ekoprzystanek w Gminie Mirosławiec" zwiększenie środków własnych na roboty budowlane dot. utwardzenia pod wiatą - koszt niekwalifikowalny 4.698,00 zł i na koszt kwalifikowalny 302,00 zł (rozdział 60020 § 6050) ogółem w kwocie 5.000,00 zł,
- zadanie pn. "Montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych wraz z rozbiórką podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu" - dokumentacja projektowa (rozdział 70005 § 6050) w kwocie 22.140,00 zł,
- zadanie pn. "Wykonanie ogrodzenia Cmentarza komunalnego w Mirosławcu (odcinek ogrodzenia od łąk)" (rozdział 71035 § 6050) w kwocie 28.000,00 zł,
- zakup usług remontowych (rozdział 75023 § 4270) w kwocie 10.845,00 zł,
 - zadanie pn. "Termomodernizacja części budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu" dokumentacja (rozdział 70005 § 6050) w kwocie 22.140,00 zł,
- zadanie pn. "Zakup samochodu osobowego" zmniejszenie niewykorzystanych środków (rozdział 75095 § 6060) w kwocie 889,00 zł,
- zadanie pn. "Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu" dodatkowe środki własne na roboty budowlane (rozdział 75412 § 6050) w kwocie 24.000,00 zł,
- projekt "Edukacja w Gminie Mirosławiec" w związku z aktualizacją harmonogramu wydatków majątkowych (rozdział 80195 zmniejszenie w §§ 606 z "7" i "9„, zwiększenie w §§ 424 z "7" i "9"), ogółem w kwocie 30.540,00 zł,
- refundację ze środków Funduszu Pracy 60% kosztów świadczeń przysługujących bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w okresie od 01 kwietnia do 30 września 2024r. (rozdział 85295 § 3110), w wysokości 25.000,00 zł,
- wypłatę refundacji podatku VAT w 2024r. od paliw gazowych, z art. 22 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2024, poz. 303 ze zm.) ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (rozdział 85395 § 3110), w kwocie 1.738,14 zł,
- zadanie pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej i Spacerowej w Mirosławcu" - dokumentacja (rozdział 90001 § 6050), w kwocie 8.610,00 zł,
- dopłaty do kosztów odbioru nieczystości płynnych dowożonych do oczyszczalni pojazdami asenizacyjnymi ze zbiorczych zbiorników bezodpływowych w Jabłonowie, Próchnowie i Łowiczu Wałeckim przez ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu (rozdział 90095 § 4150), w kwocie 141.981,11 zł,
- zadanie pn. "Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul. Dworcowej w Mirosławcu" zabezpieczenie środków własnych w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków UE w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach LEADER" PROW na lata 2014-2020 (rozdział 90095 § 6050), w kwocie 157.440,00 zł,
- zadanie pn. "Przebudowa i modernizacja budynku Ośrodka Kultury i Biblioteki w Mirosławcu wraz z dostosowaniem do wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach" zwiększenie środków własnych na nadzór o kwotę 25.430,00 zł do kwoty 50.430,00 zł w 2024r. i o kwotę 25.430,00 zł do kwoty 50.430,00 zł w 2025r. (rozdział 92109 § 6050) w kwocie 25.430,00 zł,
- zadanie pn. "Zakup i montaż dwóch kabin dla zawodników rezerwowych na Stadionie Miejskim w Mirosławcu" środki własne na dokumentację - 3.690,00 zł i na koszty kwalifikowalne - 18.000,00 zł oraz dotacja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2024r. - 17.000,00 zł (rozdział 92601 § 6050) ogółem w kwocie 38.690,00 zł,
- zadanie pn. "Budowa boiska w Mirosławcu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu" przeniesienie realizacji zadania z 2025r. na 2024r.; środki własne na nadzór inwestorski - 66.000,00 zł i na opłatę przyłączeniową za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej - 1.024,00 zł oraz środki z RFIS Polski Ład - promesa wstępna nr Edycja8/2023/1184/PolskiLad - 1.998.000,00 zł (rozdział 92601 §§ 6050, 6370) ogółem w kwocie 2.065.024,00 zł.
Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 2.609.369,01 zł,  
zgodnie z treścią załącznika nr 2.    
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 29 kwietnia 2024r. ogółem w kwocie 65.436,10 zł, z przeznaczeniem na;
- dotację na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wałeckiego na współfinansowanie uruchomienia i funkcjonowania autobusowych linii użyteczności publicznej przebiegających przez teren Gminy Mirosławiec (rozdział 60004 § 2710) w kwocie 5.522,00 zł,
- montaż samozamykaczy i wymianę zamka w drzwiach wejściowych w budynku zaplecza przy plaży na jeziorem Kosiakowo (rozdział 63095 § 4300) w kwocie 2.214,00 zł,
- ubezpieczenie nowo zakupionego pojazdu (rozdział 75023 § 4430) w kwocie 3.500,00 zł,
- wydatki bieżące Sołectw właściwie charakteryzujące zadania budżetowe (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdziału 01095  na rozdział 75095 §§ 4210, 4300) ogółem w wysokości 30.576,00 zł,
- zwiększenie kwoty na udzielenie dotacji celowej na zadanie z zakresu ratownictwa wodnego tj. na zabezpieczenie i obsługę w sezonie letnim kąpieliska na terenie Gminy Mirosławiec (rozdział 75415 § 2360) w kwocie 16.000,00 zł,
- dopłaty do kosztów odbioru nieczystości płynnych dowożonych do oczyszczalni pojazdami asenizacyjnymi ze zbiorczych zbiorników bezodpływowych w Jabłonowie, Próchnowie i Łowiczu Wałeckim przez ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu łącznie do kwoty 149.405,21 zł (rozdział 90095 § 4150), w kwocie 7.424,10 zł,
 - wykonanie przeglądu przewodów kominowych w świetlicy w Łowiczu Wałeckim (rozdział 92109 § 4270) w kwocie 200,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3.    
Przychody i rozchody
Zwiększa się przychody w kwocie 414.770,77 zł, do kwoty 6.103.368,40 zł, w tym;
- w § 905 zwiększa się plan przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania  budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. o środki o specjalnym przeznaczeniu z RFIL czyli niewydatkowana kwota odsetek od środków z RFIL do rozliczenia w 2024r., o 16.155,77 zł do kwoty 693.761,79 zł,
- w § 957 zwiększa się plan przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z nadwyżek budżetu z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o kwotę 398.615,00 zł do kwoty 4.367.826,31 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Załączniki

Powiadom znajomego