W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Mirosławiec

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 kwietnia 2024 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Mirosławiec


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 13a ust. 1 i 13i ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688 i 1890) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala co następuje:
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia planu ogólnego Gminy Mirosławiec zwanego dalej "planem ogólnym".
§ 2. Granicami obszaru objętego planem ogólnym są granice Gminy Mirosławiec z wyłączeniem terenów zamkniętych innych niż ustalone przez ministra właściwego do spraw transportu. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. uchwalanie planu ogólnego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Na podstawie 13i ust. 1,2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                              i zagospodarowaniu przestrzennym przed sporządzeniem projektu planu ogólnego rada gminy podejmuje uchwałę  o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego. Uchwałę, o której mowa  rada gminy podejmuje z własnej inicjatywy lub na wniosek burmistrza. Uchwała Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Mirosławiec  rozpocznie tryb formalno-prawny sporządzenia planu ogólnego, stosownie do zapisów w/w ustawy.
Plan ogólny będzie aktem prawa miejscowego, który zastąpi studium uwarunkowań                   i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalone Uchwałą Rady Miejskiej               w Mirosławcu nr XXXIX/299/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. Będzie to dokument, z którym badana będzie zgodność planów miejscowych  jak również decyzji o warunkach zabudowy. Decyzje o warunkach zabudowy będą mogły być wydawane wyłącznie na obszarach wskazanych w planie ogólnym. Plan ogólny będzie zawierał ustalenia dotyczące funkcji poszczególnych terenów dopuszczalnych do wyznaczenia w dokumentach niższego szczebla, jak i ramowe ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, z którymi dokumenty te będą musiały zachować zgodność. Plan ogólny będzie również mógł zawierać regulacje dotyczące standardów dostępności infrastruktury społecznej.
Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zachowują swoją moc do dnia wejścia w życie planu ogólnego, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r. 
W związku z powyższym uchwalenie niniejszej uchwały jest zasadne i niezbędne dla zachowania ładu przestrzennego Gminy Mirosławiec oraz zachowania ciągłości procesów administracyjno-budowlanych na terenie gminy. 

Załączniki

Powiadom znajomego