W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie w sprawie naboru przedstawiciela organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 34
Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 kwietnia 2021 r.

w sprawie naboru przedstawiciela organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie na wybór operatora realizacji zadania publicznego w Gminie Mirosławiec w 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 15 ust. 2d ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXV/202/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W związku z ogłoszonym w dniu 9 kwietnia 2021 r. Zarządzeniem Burmistrza Mirosławca nr 33 otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2021 r. realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i organizacji wolontariatu na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, Burmistrz Mirosławca ogłasza nabór przedstawiciela organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej, opiniującej złożone w konkursie oferty.

§ 2. 1. Zgłoszenia kandydatów do pracy w komisji konkursowej może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez uprawnione do tego statutowo organy.

3. Podmiot dokonujący zgłoszenia kandydata do pracy w Komisji nie może ubiegać się
o dotację.

§ 3. 1. Organizacje pozarządowe w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia mogą zwrócić się z wnioskiem o wpisanie swojego przedstawiciela na listę członków Komisji Konkursowej.

2. Wniosek należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego pod adresem: Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.

3. Zgłoszenia, które wpłyną w terminie, zostaną zweryfikowane przez pracownika Urzędu Miejskiego w Mirosławcu odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

4. Prawidłowe zgłoszenia zostaną zarekomendowane i przekazane Burmistrzowi Mirosławca.

5. Spośród zgłoszonych kandydatów Burmistrz Mirosławca powoła członka Komisji Konkursowej.

§ 4. Praca w Komisji Konkursowej ma charakter społeczny.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się głównemu specjaliście ds. organizacji pozarządowych i przedsiębiorczości.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Mirosławca

Piotr Pawlik
 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 34 Burmistrza Mirosławca z dnia 13 kwietnia 2021 r.

Zgłoszenie do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie na wybór operatora realizacji zadania publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Dane organizacji zgłaszającej kandydata:

Nazwa organizacji: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Forma prawna organizacji: .......................................................................................................................... Adres siedziby: ..........................................................................................................................

Tel.: ....................

Dane osobowe kandydata:

Imię i Nazwisko: ..........................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................

Tel.: ....................

Uzasadnienie zgłoszenia kandydata:......................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................

Zgoda kandydata na wpisanie na listę:

Ja niżej podpisana(y) .................................... wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie na wybór operatora realizacji zadania publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

.........................                   ....................................

miejscowość, data          czytelny podpis kandydata

Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych:

1. Jan niżej podpisany(a) ....................................... wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na członka Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie na wybór operatora realizacji zadania publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s.1).

2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z klauzulą RODO (załącznik nr 2)

.........................          ....................................

miejscowość, data czytelny podpis kandydata

Oświadczenie organizacji: Oświadczamy, że nasza organizacja/podmiot nie będzie ubiegać się o dotację w konkursie na wybór operatora realizacji zadania publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.  

.........................          ....................................

miejscowość, data          czytelny podpis

....................     ...................         ..................

podpisy osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania podmiotu

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 34 Burmistrza Mirosławca z dnia 13 kwietnia 2021 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu jest Burmistrz Mirosławca, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@miroslawiec.pl.

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa i na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

b) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą i Miastem Mirosławiec przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Mirosławca (w szczególności: kancelaria prawna, obsługa informatyczna, biuro architektoniczno-urbanistyczne).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim
w Mirosławcu  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

……………………….

(podpis)

 

Załączniki

34 pdf, 252 kB

Powiadom znajomego