W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Uchwała Nr XI/79/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mirosławiec

Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego- Dz. Urz. z 2011 r. nr 124, poz. 2235

Uchwała Nr XI/79/11
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 26 września 2011 r.
 

w sprawie warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mirosławiec

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz .620) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr.180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675;z 2011r. Nr 117, poz.679) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 11. Niniejsza uchwała reguluje warunki i tryb udzielenia finansowania przez Gminę Mirosławiec przedsięwzięć z zakresu sportu wpływających na poprawę warunków uprawiania sportu oraz zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej.
2. Wspieranie finansowe rozwoju sportu następuje w formie dotacji celowej, przyznawanej klubowi sportowemu na warunkach i w trybie określonym w uchwale.
3. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).
§ 21. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) sporcie - należy przez to rozumieć pojęcie określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm).
2) klubie sportowym - należy przez to rozumieć prowadzącą działalność w zakresie sportu osobę prawną utworzoną na podstawie odrębnych przepisów, a także inną jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność w zakresie sportu.
3) projekcie - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta dotacji, które w sposób bezpośredni przyczynia się do realizacji celu publicznego w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Mirosławiec.
4) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć podmiot, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizację projektu.
5) dotacji - należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i w trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową z art. 126 i art. 221 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego w zakresie rozwoju sportu.
6) umowie - należy przez to rozumieć umowę o udzielenie dotacji zawieraną między Burmistrzem Mirosławca i beneficjentem.
7) beneficjent - należy przez to rozumieć podmiot, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu.
8) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę i Miasto Mirosławiec.
Rozdział 2
Warunki i tryb otrzymania dotacji
§ 31. O dotację z budżetu Gminy mogą ubiegać się podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku działające na obszarze Gminy Mirosławiec.
2. Dotacja na realizację projektu w zakresie rozwoju sportu może być przyznana przez Burmistrza Mirosławca na wniosek klubu sportowego.
3. Klub sportowy ubiegający się o dofinansowanie składa wniosek do Burmistrza Mirosławca o udzielenie dotacji według załączonego wzoru wniosku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.
5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych wad wniosku, Burmistrz Mirosławca wyznaczy termin i wezwie wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.
6. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.
7. Wnioski złożone po terminie wskazanym w § 7 ust. 1 nie będą uwzględniane.
8. Przedmiotem dotacji może być projekt klubu sportowego o charakterze sportowym, obejmujący dofinansowanie wydatków bieżących, w szczególności z tytułu:
1) realizacji programów szkolenia sportowego,
2) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych w określonej dyscyplinie sportu lub uczestnictwa w takich zawodach,
3) utrzymania, lub najmu obiektów i urządzeń sportowych,
4) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu sportowego,
5) organizacji imprez sportowych na terenie Gminy Mirosławiec.
9. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane:
1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników,
2) transfery zawodnika z innego klubu sportowego,
3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika danego klubu,
4) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
5) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji.
§ 41. Przy ocenie złożonych wniosków bierze się pod uwagę:
1) znaczenie zgłoszonego przedsięwzięcia dla rozwoju sportu na terenie Gminy Mirosławiec,
2) wysokość środków budżetowych zaplanowanych na rozwój sportu w budżecie Gminy,
3) przedstawiony kosztorys i opis przedsięwzięcia,
4) doświadczenie w dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą,
2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej przez klub sportowy. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu projektu.
§ 51. Dotacja może być wypłacana jednorazowo lub w transzach, co każdorazowo regulować będzie umowa.
2. W danym roku budżetowym klub sportowy, w trybie niniejszej uchwały, może otrzymać z budżetu Gminy Mirosławiec dotację na więcej niż jeden projekt, pod warunkiem, że każdy z projektów objęty będzie oddzielnym wnioskiem, umową i sprawozdaniem.
3. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzieloną na warunkach i w trybie niniejszej uchwały oraz dotacją udzieloną z budżetu Gminy Mirosławiec na zasadach, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
§ 61. Decyzję o udzieleniu dotacji, w tym kwocie dotacji podejmuje Burmistrz Mirosławca.
2. Otrzymanie wsparcia następuje po podpisaniu umowy o dotację.
§ 71. Wnioski o dotację składa się w terminie do 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, jeżeli przedsięwzięcie ma być rozpoczęte i zakończone w roku następnym, z zastrzeżeniem, że wnioski dotyczące 2012 r. będą składane w terminie do 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.
2. W przypadku nie uchwalenia budżetu Gminy do końca grudnia roku poprzedzjącego rok budżetowy, wnioski rozpatrywane będą po uchwaleniu budżetu Gminy.
3. Klub spotrowy może w ciągu roku złożyć wniosek o dotację z własnej inicjatywy.
Rozdział 3
Umowa o dotację i rozliczenie dotacji
§ 81. Z wnioskodawcą, którego projekt uzyska dofinansowanie, Burmistrz Mirosławca zawiera umowę.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowa zawarta z klubem sportowym powinna zawierać:
1) oznaczenie stron umowy,
2) opis przedsięwzięcia na jakie dotacja została przyznana,
3) wysokość przyznanej dotacji,
4) tryb płatności,
5) termin wykorzystania dotacji - nie dłuższy niż do dnia 15 grudnia roku kalendarzowego, na który przyznana jest dotacja,
6) termin i sposób rozliczenia dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji z tym, że ten termin nie może być dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania,
7) postanowienia przewidujące proporcjonalne zmniejszenie kwoty dotacji należnej, w przypadku zrealizowania projektu przy pomniejszonym zaangażowaniu zakładanych na jego finansowanie środków własnych,
8) tryb kontroli wykonania i wydatkowania zadania,
9) warunki rozwiązania umowy.
4. Integralnym elementem umowy jest ostateczny projekt przedsięwzięcia zaakceptowany przez Burmistrza Mirosławca.
5. W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji, ani istotnego odstępstwa od założeń zaakceptowanego projektu przedsięwzięcia.
6. W umowie można zawrzeć postanowienia dopuszczające możliwość dokonania w uzasadnionych przypadkach przesunięć do 20 % pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu przedsięwzięcia bez zmiany umowy.
7. Przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztorysu przekraczające 20% kwoty danej pozycji kosztorysu wymaga zmiany umowy.
8. Podmiot otrzymujący dotację celową nie może wykorzystać środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia na inne cele niż określone w umowie.
§ 91. Umowa o przyznaniu dotacji może być rozwiązana na mocy porozumieniu stron umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają jej wykonanie.
2. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron, o którym mowa w ust. 1, skutki finansowe oraz ewentualny zwrot środków finansowych strony określają w sporządzonym protokole.
3. Umowa może być rozwiązana przez Burmistrza Mirosławca ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) wykorzystywania udzielonej dotacji celowej niezgodnie z przeznaczeniem,
2) nieterminowego lub nienależytego wykonywania postanowień umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,
3) przekazania przez klub sportowy części lub całości dotacji celowej osobie trzeciej, pomimo, iż nie przewiduje tego umowa,
4) odmowy przez klub sportowy poddania się kontroli lub w terminie określonym przez Burmistrza Mirosławca nie doprowadzenia do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
5) nieprzedłożenia sprawozdania z rozliczenia dotacji.
4. Rozwiązując umowę Burmistrz Mirosławca określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 3, wraz z odsetkami w wysokości określonej, jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu gminy, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.
§ 101. Klub sportowy, któremu została udzielona dotacja celowa jest obowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
§ 111. W terminie określonym w umowie, przyznana dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu.
2. Rozliczenie dokonywane jest poprzez przedłożenie do Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu prawidłowo wypełnionego sprawozdania, według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, oraz wpłat środków podlegających zwrotowi wraz z odsetkami, jak od zaległości podatkowych.
3. Zakończenie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Burmistrza Mirosławca sprawozdania, o którym mowa w ust. 2.
Rozdział 4
Kontrola realizacji wykonania zadania
§ 121. Burmistrz Mirosławca poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu może kontrolować realizację projektu, w szczególności:
1) stan realizacji projektu,
2) efektywność i rzetelność jego wykonania,
3) prawidłowość wykorzystania środków z budżetu Gminy Mirosławiec,
4) prowadzenie dokumentacji księgowo rachunkowej w zakresie wykorzystania środków Gminy Mirosławiec.
Rozdział 5
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 131. Informację o wykorzystaniu dotacji celowych udzielonych podmiotom wykonującym przedsięwzięcia z zakresu sportu Burmistrz Mirosławca przedstawi w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu.
2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane