W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

Sposoby dostarczenia dokumentów

osobiście

pocztą

faxem

elektronicznie

       

 

Sposoby odbioru dokumentów

osobiście

pocztą

elektronicznie

     

Wymagane dokumenty

1. Wniosek ( w załączeniu) do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, składany w terminie określonym w opublikowanym komunikacie prasowym oraz w obwieszczeniu, powinien zawierać:

a/  imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres,

b/ przedmiot i zakres oczekiwanych rozwiązań i ustaleń planu,

c/ określenie nieruchomości ( lub opis terenów), których dotyczy wniosek,

d/ kserokopię lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej w zakresie dotyczącym nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Wskazane jest określenie, czy wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu objętego wnioskiem.

2. Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu bądź projektu zmiany studium, wymagają formy pisemnej i powinny zawierać:

a/ imię i nazwisko lub nazwę wnoszącego oraz jego adres,

b/ przedmiot i zakres kwestionowanych ustaleń przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wyłożonym do publicznego wglądu,

c/ określenie nieruchomości lub opis obszaru, których dotyczą.

Wskazane jest określenie, czy składający posiada tytuł prawny do terenu, którego dotyczą uwagi.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta, pok. nr 1,

Urząd Miejski w Mirosławcu,

ul. Wolności 37,78-650 Mirosławiec

Opłaty

Złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Cały proces planistyczny kończy podjęcie przez Radę Miejską  w Mirosławcu  uchwały zatwierdzającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego bądź zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Plan miejscowy uchwala Rada Miejska, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia  stanowią załączniki do uchwały.

Tekst i rysunek studium oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowią załączniki do uchwały o uchwaleniu studium.

Uchwała  Rady Miejskiej w Mirosławcu zatwierdzająca miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego wchodzi w życie 30 dni po ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2021.741)

Tryb odwoławczy

Zgodnie z art. 7  powołanej wyżej ustawie  rozstrzygnięcia Burmistrza o nieuwzględnieniu odpowiednio wniosków  dotyczących studium, uwag dotyczących projektu tego studium, wniosków dotyczących  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uwag  dotyczących projektu tego planu – nie podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek może pobrać i złożyć każda osoba (osobiście lub przez swojego pełnomocnika)

Osoba odpowiedzialna za realizację Agnieszka Pilarska, pokój nr 3, tel. 067 259-62-66.

Załączniki

Formularz docx, 13 kB

Powiadom znajomego