W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zgromadzenia

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Zbiórki, zgromadzenia, imprezy
Komórka odpowiedzialna Inspektor ds. zarządzania kryzysowego


I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.
Zdjęcie organizatora  zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia,
Pisemna zgoda na przyjęcie  obowiązków  przewodniczącego zgromadzenia  w przypadku jego wyznaczenia ,(w sytuacji gdy organizator zgromadzenia nie jest przewodniczącym zgromadzenia)
Do wglądu:
dowód osobisty osoby,
dokumenty potwierdzające sposób reprezentowania osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizator inicjuje zgromadzenie.
II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1.    W przypadku kiedy złożone  zawiadomienie  nie ma braków formalnych, organ gminy:
- udostępnia niezwłocznie  na stronie  podmiotowej w Biuletynie Informacji  Publicznej informację o miejscu  i terminie organizowanego zgromadzenia,
- informuje komendanta powiatowego  Policji, o organizowanym zgromadzeniu, przekazując zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.
2.    Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia. Organ gminy udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwila udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego , pok.4, /parter/ tel.67 259 62 61.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania  nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

VI. UWAGI:

1. Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla  nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

2. Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym  nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze strefą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia  debaty publicznej (nie wymaga składania zawiadomienia )

3. Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych.

4. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

5. Jeżeli zgromadzenie jest organizowane na terenie więcej niż jednej gminy, w każdej z gmin prowadzi się odrębne postępowanie.

6. W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator jest zobligowany do podania wszystkich danych widniejących w zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.

7. W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

8. Jeżeli wniesiono zawiadomienia o zamiarze zorganizowania dwóch lub większej liczby zgromadzeń, które mają zostać zorganizowane chociażby częściowo w tym samym miejscu i czasie, i nie jest możliwe ich odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność wniesienia zawiadomień. W przypadku gdy wniesione zawiadomienie nie spełniało wymagań określonych w art. 10 ustawy, o kolejności wniesienia tego zawiadomienia decydują data, godzina i minuta jego ponownego wniesienia, o ile tak wniesione zawiadomienie spełnia te wymagania.

9. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:


 a) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 ustawy lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub    jego odbycie naruszają przepisy karne;


 b) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13 ustawy;

c) zgromadzenie ma się odbyć w miejscu i czasie , w którym odbywają się zgromadzenia organizowane cyklicznie.

10.Organizator zgromadzenia oraz przewodniczący zgromadzenia są obowiązani do zapewnienia przebiegu zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa oraz do przeprowadzenia zgromadzenia w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia. W tym celu organizator zgromadzenia oraz przewodniczący zgromadzenia podejmują przewidziane w ustawie środki.

11.Przewodniczący zgromadzenia w trakcie trwania zgromadzenia jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, w tym identyfikatora.

12.Przewodniczący zgromadzenia żąda opuszczenia zgromadzenia przez osobę, która swoim zachowaniem narusza przepisy ustawy albo uniemożliwia lub usiłuje udaremnić zgromadzenie. W przypadku niepodporządkowania się żądaniu przewodniczący zgromadzenia zwraca się o pomoc do Policji lub straży gminnej (miejskiej).

13.Przewodniczący zgromadzenia rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się jego poleceniom lub gdy przebieg zgromadzenia narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy karne.

14.Uczestnicy zgromadzenia z chwilą jego rozwiązania są obowiązani niezwłocznie opuścić miejsce, w którym odbywało się zgromadzenie.

VII. INNE INFORMACJE:

W przypadku składania przez organizatorów Zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w trybie uproszczonym . (Rozdziału 3 ustawy Prawo o zgromadzeniach)zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia należy przesłać ( telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej ) do:

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

tel. 91 430 33 42, fax. 91 433 85 22

tel. kom. 696 031 168

Infolinia: 800 170 010

e-mail: wczk@szczecin.uw.gov.pl

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 24  lipca 2015r.. Prawo o zgromadzeniach

 (Dz. U. z 2019 r. poz. 631).

Załączniki

Powiadom znajomego