W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu w systemie zaprojektuj i wybuduj

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu w systemie zaprojektuj i wybuduj
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy IGN.271.18.2020.AS.
Zamawiający Gmina i Miasto Mirosławiec
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec (Biuro Obsługi Interesanta – pokój nr 1)

rewitalizacja

Ogłoszenie nr 763642-N-2020 z dnia 08.12.2020 r.

Gmina i Miasto Mirosławiec: Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak 
Nazwa projektu lub programu 
przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach zawartej w dniu 1 października 2020 r. Umowy o dofinansowanie Projektu „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” Nr RPZP.09.03.00 – 32 – 0007/19 – 00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna. Działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Mirosławiec, krajowy numer identyfikacyjny 57079150800000, ul. Wolności  37 , 78-650  Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 672 595 042, , e-mail urzad@miroslawiec.pl, , faks 672 595 042. 
Adres strony internetowej (URL): www.miroslawiec.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) 

Tak 
http://www.bip.miroslawiec.pl/zamowienia 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Tak 
http://www.bip.miroslawiec.pl/zamowienia 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie 

Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej. Adres: Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec (Biuro Obsługi Interesanta – pokój nr 1) 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Adres: 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu 
Numer referencyjny: IGN.271.18.2020.AS. 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Część I: „Przebudowa ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji” zaprojektowanie i wybudowanie przebudowy ulicy Dworcowej w Mirosławcu wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej, tj. kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz budową wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Część II: „Przebudowa ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji”zaprojektowanie i wybudowanie przebudowy ulicy Spokojnej w Mirosławcu wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej, tj. kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, ciągów pieszo – jezdnych oraz budową budynku użyteczności publicznej w postaci mini hali targowej wraz z toaletą i zagospodarowanie terenu. Zakres przedmiotu umowy obejmuje zaprojektowanie i realizację robót budowlanych w ramach zadania: „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym. Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji umożliwiających realizację inwestycji, pełnienie nadzoru autorskiego oraz przygotowanie terenu pod planowane roboty budowlane oraz realizację robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. Szczegółowy przedmiot zamówienia określają załączniki do SIWZ stanowiące dokumentację projektową i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV
71000000-8
71221000-3
71240000-2
71300000-1
71400000-2
77300000-3
37535200-9
45100000-8
45110000-1
45111000-8
45112000-5
45112700-2
45233000-9
45200000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 29.09.2023 

Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
 
29.09.2023

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku 
Informacje dodatkowe Nie dotyczy 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: dla części I i II: minimalny poziom zdolności: zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a)posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niżej niż 1.000.000,00 zł W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: minimalny poziom zdolności: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a)wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum: dla części I: a1) jedną dokumentację projektową dotyczącą budowy lub przebudowy drogi publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą z branży sanitarnej i elektrycznej. Wykonana dokumentacja projektowa powinna składać się z projektu budowlanego, projektu wykonawczego lub budowlano – wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, BIOZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. oraz a2) minimum jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto polegającą na budowie lub przebudowie drogi lub ulicy o nawierzchni z kostki betonowej lub granitowej wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej, tj.: wykonaniem robót branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa) oraz branży elektrycznej (oświetlenie zewnętrzne) bez określania udziału wartości tych robót w całkowitej wartości roboty budowlanej. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. dla części II: a1) jedną dokumentację projektową dotyczącą budowy lub przebudowy drogi publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą z branży sanitarnej i elektrycznej. Wykonana dokumentacja projektowa powinna składać się z projektu budowlanego, projektu wykonawczego lub budowlano – wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, BIOZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. oraz a2) minimum jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto polegającą na budowie lub przebudowie drogi lub ulicy o nawierzchni z kostki betonowej wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej, tj.: wykonaniem robót branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa) oraz branży elektrycznej (oświetlenie zewnętrzne) bez określania udziału wartości tych robót w całkowitej wartości roboty budowlanej oraz a3) minimum jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto. Przez określenie roboty budowlanej należy rozumieć: robotę z branży ogólnobudowlanej w zakres której wchodziło wykonanie robót polegających na wykonaniu budowy, przebudowy lub remoncie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane) obiektu budowlanego. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. Uwaga!: dotyczy części I i II: prace opisane dla części I w lit. a1) i a2) oraz dla części II w lit. a1), a2) i a3) mogą być wykonane w ramach jednej umowy w formule „zaprojektuj i wybuduj” lub w oddzielnych umowach dotyczących projektowania i wykonania robót budowlanych. W przypadku wykonania prac w ramach jednej umowy ich wartości nominalne sumują się. Jeżeli wykonawca realizował zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj, zamawiający uzna usługę projektową za spełniającą warunek, jeżeli będzie odpowiadała swoim zakresem wymogom określonym dla części I oraz II w lit. a1). Podobnie zamawiający uzna robotę budowlaną zrealizowaną w trybie zaprojektuj i wybuduj, jeżeli robota ta będzie odpowiadała swoim zakresem wymogom określonym dla części I w lit. a2) oraz dla części II w lit. a2) i a3). Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. Zamawiający uwzględni tylko zadanie zakończone, w przypadku, gdy podmiot trzeci, którego potencjałem wspiera się wykonawca realizował zamówienie wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga, aby podmiot trzeci udostępniający potencjał wykonawcy faktycznie uczestniczył w realizacji zamówienia. b) dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą na każde z wymienionych poniżej stanowisk: dla częśc b1) kierownika robót branży drogowej – minimalne kwalifikacje: posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej; oraz b2) kierownika robót branży sanitarnej – minimalne kwalifikacje: posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych. oraz b3) kierownika robót branży elektrycznej – minimalne kwalifikacje: posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. dla części II: b1) kierownika robót branży drogowej – minimalne kwalifikacje: posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej; oraz b2) kierownika robót branży sanitarnej – minimalne kwalifikacje: posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnej oraz b3) kierownika robót branży elektrycznej – minimalne kwalifikacje: posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych. oraz b4) kierownika robót branży budowlanej – minimalne kwalifikacje: posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. Uwaga: dotyczy części I i II: Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności, jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała łącznie wymagane przez zamawiającego uprawnienia. UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a)informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. b)wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. c)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

1)formularz oferty zgodnie z Rozdziałem XV pkt 15.3. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2)oświadczenie, zgodne z Rozdziałem VI pkt 6.1. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3)oświadczenie, zgodne z Rozdziałem VI pkt 6.2. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4)zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem VI pkt 6.6. ppkt 2, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; wzór przykładowego pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5)odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale XV pkt 15.5. zdanie 2 lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział VII pkt 7.1.). Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 6)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Tak 
Informacja na temat wadium 
Wadium dla części I i II należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100). Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. Uwaga: Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, powinien zsumować odpowiednie kwoty właściwe dla części, na które składa ofertę oraz wyraźnie oznaczyć części, na które wnosi wadium, np. w tytule przelewu. 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Nie 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Nie 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
Nie 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
okres gwarancji
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zmiana terminów wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, o których mowa w §8 ust. 1 oraz w § 8 ust. 2 Umowy będzie możliwa w sytuacjach: 1) pomimo dołożenia należytej staranności i wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem, Wykonawca nie uzyska uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub decyzji pozwalających wykonać w terminie przedmiot niniejszej Umowy; 2) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na realizację przedmiotu niniejszej Umowy; 3) wystąpi konieczność: zmiany zakresu przedmiotu niniejszej Umowy lub wykonania prac dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy i procesem uzyskiwania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 4) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, które będzie miało wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy; 5) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy; 6) w toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych itp.; 7) w toku wykonywania przedmiotu Umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze niezawinionym przez żadną ze Stron, w tym: a) klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób, sprawdzeń i dokonywanie odbiorów, które zostaną szczegółowo opisane w Dzienniku pogodowym, który na tę okoliczność będzie prowadził Wykonawca, b) skutków wywołanych chorobą COVID-19 – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność Kierownik Budowy sporządzi wpis do Dziennika Budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody z uwzględnieniem reżimu technologicznego; 8) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji np.: odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów, elementów, które mają wpływ na roboty budowlane; 9) wystąpi brak możliwości prowadzenia robót budowlanych z uwagi na okresy rozrodcze/lęgowe zwierząt i okresy wegetacyjne roślin; 10) wystąpi konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego, które będzie miało wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach: 1) ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT; 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) 5) wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, którego nie można było przewidzieć na etapie wykonania dokumentacji projektowej, bez którego wykonanie przedmiotu Umowy byłoby niemożliwe lub obarczone błędem; 6) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 7) nastąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu niniejszej Umowy, wykonania prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania, konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy. W tym przypadku Wykonawca wykona wycenę ww. robót w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w publikacji dostępnych na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu: stawka roboczogodziny „R” – średnia dla województwa zachodniopomorskiego, koszty pośrednie „Kp” (R+S) – średnie dla województwa zachodniopomorskiego, zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnie dla województwa zachodniopomorskiego, ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp., nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR, W przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego. Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem ofertowym. Zmiana polegająca na zmianie Kierownika Budowy i kierowników robót wymienionych w §2 ust. 8 niniejszej Umowy, następować może zgodnie z § 2 ust. 10 i 11 niniejszej Umowy. Zmiana polegająca na zmianie Projektanta wymienionego w §2 ust. 3 niniejszej Umowy następować może zgodnie z §2 ust. 4 niniejszej Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia: 1) zmiany technologiczne, techniczne ,materiałowe w szczególności jeżeli nastąpi(ą): a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowita niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji). Wskazane zmiany będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu Umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych zmian może być powiązana ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 5. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 29.12.2020, godzina: 12:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak 
IV.6.5) Informacje dodatkowe: 
Wykonawcy zagraniczni:1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z pkt 6.7. ppkt 1 do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane zamiast dokumentu:1)o którym mowa w § 5 pkt 4 ww. Rozporządzenia: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2.Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.3.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1)w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2)Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 7.1. należy dołączyć do oferty.Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z SIWZ. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w Rozdziale VI niniejszej SIWZ. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 7.1. – 7.5.Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:1)zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia;2)określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy;3)czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 
1
Nazwa: 
Przebudowa ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie przebudowy ulicy Dworcowej w Mirosławcu wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej, tj. kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz budową wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71000000-8, 71221000-3, 71240000-2, 71300000-1, 71400000-2, 77300000-3, 37535200-9, 45100000-8, 45110000-1, 45111000-8, 45112000-5, 45112700-2, 45233000-9, 45200000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 29.09.2023
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
okres gwarancji
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 
2
Nazwa: 
Przebudowa ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie przebudowy ulicy Spokojnej w Mirosławcu wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej, tj. kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, ciągów pieszo – jezdnych oraz budową budynku użyteczności publicznej w postaci mini hali targowej wraz z toaletą i zagospodarowanie terenu
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71000000-8, 71221000-3, 71240000-2, 71300000-1, 71400000-2, 77300000-3, 37535200-9, 45100000-8, 45110000-1, 45111000-8, 45112000-5, 45112700-2, 45233000-9, 45200000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 29.09.2023
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
okres gwarancji 
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
  

                
Ogłoszenie nr 540541070-N-2020 z dnia 11.12.2020 r.

Mirosławiec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 763642-N-2020 
Data: 08.12.2020r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Mirosławiec, Krajowy numer identyfikacyjny 57079150800000, ul. Wolności  37, 78-650  Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 672 595 042, e-mail urzad@miroslawiec.pl, faks 672 595 042. 
Adres strony internetowej (url): www.miroslawiec.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III. 
Punkt: 1.3) 
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: minimalny poziom zdolności: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a)wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum: dla części I: a1) jedną dokumentację projektową dotyczącą budowy lub przebudowy drogi publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą z branży sanitarnej i elektrycznej. Wykonana dokumentacja projektowa powinna składać się z projektu budowlanego, projektu wykonawczego lub budowlano – wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, BIOZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. oraz a2) minimum jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto polegającą na budowie lub przebudowie drogi lub ulicy o nawierzchni z kostki betonowej lub granitowej wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej, tj.: wykonaniem robót branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa) oraz branży elektrycznej (oświetlenie zewnętrzne) bez określania udziału wartości tych robót w całkowitej wartości roboty budowlanej. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. dla części II: a1) jedną dokumentację projektową dotyczącą budowy lub przebudowy drogi publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą z branży sanitarnej i elektrycznej. Wykonana dokumentacja projektowa powinna składać się z projektu budowlanego, projektu wykonawczego lub budowlano – wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, BIOZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. oraz a2) minimum jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto polegającą na budowie lub przebudowie drogi lub ulicy o nawierzchni z kostki betonowej wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej, tj.: wykonaniem robót branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa) oraz branży elektrycznej (oświetlenie zewnętrzne) bez określania udziału wartości tych robót w całkowitej wartości roboty budowlanej oraz a3) minimum jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto. Przez określenie roboty budowlanej należy rozumieć: robotę z branży ogólnobudowlanej w zakres której wchodziło wykonanie robót polegających na wykonaniu budowy, przebudowy lub remoncie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane) obiektu budowlanego. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. Uwaga!: dotyczy części I i II: prace opisane dla części I w lit. a1) i a2) oraz dla części II w lit. a1), a2) i a3) mogą być wykonane w ramach jednej umowy w formule „zaprojektuj i wybuduj” lub w oddzielnych umowach dotyczących projektowania i wykonania robót budowlanych. W przypadku wykonania prac w ramach jednej umowy ich wartości nominalne sumują się. Jeżeli wykonawca realizował zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj, zamawiający uzna usługę projektową za spełniającą warunek, jeżeli będzie odpowiadała swoim zakresem wymogom określonym dla części I oraz II w lit. a1). Podobnie zamawiający uzna robotę budowlaną zrealizowaną w trybie zaprojektuj i wybuduj, jeżeli robota ta będzie odpowiadała swoim zakresem wymogom określonym dla części I w lit. a2) oraz dla części II w lit. a2) i a3). Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. Zamawiający uwzględni tylko zadanie zakończone, w przypadku, gdy podmiot trzeci, którego potencjałem wspiera się wykonawca realizował zamówienie wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga, aby podmiot trzeci udostępniający potencjał wykonawcy faktycznie uczestniczył w realizacji zamówienia. b) dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą na każde z wymienionych poniżej stanowisk: dla częśc b1) kierownika robót branży drogowej – minimalne kwalifikacje: posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej; oraz b2) kierownika robót branży sanitarnej – minimalne kwalifikacje: posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych. oraz b3) kierownika robót branży elektrycznej – minimalne kwalifikacje: posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. dla części II: b1) kierownika robót branży drogowej – minimalne kwalifikacje: posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej; oraz b2) kierownika robót branży sanitarnej – minimalne kwalifikacje: posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych oraz b3) kierownika robót branży elektrycznej – minimalne kwalifikacje: posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych. oraz b4) kierownika robót branży budowlanej – minimalne kwalifikacje: posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. Uwaga: dotyczy części I i II: Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności, jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała łącznie wymagane przez zamawiającego uprawnienia. UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: 
W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa minimalny poziom zdolności: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a)wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum: dla części I: a1) minimum jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto polegającą na budowie lub przebudowie drogi lub ulicy o nawierzchni z drobnowymiarowych elementów betonowych lub kamiennych (np. kostka betonowa, kostka kamienna lub bruk betonowy) wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej, tj.: wykonaniem robót branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa) oraz branży elektrycznej (oświetlenie zewnętrzne) bez określania udziału wartości tych robót w całkowitej wartości roboty budowlanej wykonaną w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. dla części II: a1) minimum jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto polegającą na budowie lub przebudowie drogi lub ulicy o nawierzchni z drobnowymiarowych elementów betonowych (np. kostka betonowa lub bruk betonowy) wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej, tj.: wykonaniem robót branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa) oraz branży elektrycznej (oświetlenie zewnętrzne) bez określania udziału wartości tych robót w całkowitej wartości roboty budowlanej wykonaną w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz a2) minimum jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto. Przez określenie roboty budowlanej należy rozumieć: robotę z branży ogólnobudowlanej w zakres której wchodziło wykonanie robót polegających na wykonaniu budowy, przebudowy lub remoncie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane) obiektu budowlanego. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. Uwaga!: dotyczy części II: prace opisane dla części II w lit. a1) i a2) mogą być wykonane w ramach jednej umowy w formule „zaprojektuj i wybuduj” lub w oddzielnych umowach. W przypadku wykonania prac w ramach jednej umowy ich wartości nominalne sumują się. Jeżeli wykonawca zrealizował zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj, zamawiający uzna robotę budowlaną, jeżeli robota ta będzie odpowiadała swoim zakresem wymogom określonym dla części II w lit. a2). Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. Zamawiający uwzględni tylko zadanie zakończone, w przypadku, gdy podmiot trzeci, którego potencjałem wspiera się wykonawca realizował zamówienie wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga, aby podmiot trzeci udostępniający potencjał wykonawcy faktycznie uczestniczył w realizacji zamówienia. b) dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą na każde z wymienionych poniżej stanowisk: dla części b1) kierownika robót branży drogowej – minimalne kwalifikacje: posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej; oraz b2) kierownika robót branży sanitarnej – minimalne kwalifikacje: posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych. oraz b3) kierownika robót branży elektrycznej – minimalne kwalifikacje: posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. dla części II: b1) kierownika robót branży drogowej – minimalne kwalifikacje: posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej; oraz b2) kierownika robót branży sanitarnej – minimalne kwalifikacje: posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych oraz b3) kierownika robót branży elektrycznej – minimalne kwalifikacje: posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych. oraz b4) kierownika robót branży budowlanej – minimalne kwalifikacje: posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. Uwaga: dotyczy części I i II: Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności, jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała łącznie wymagane przez zamawiającego uprawnienia. UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 29.12.2020, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 05.01.2021, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski                                                                   


                                                                                       /-/ Burmistrz MirosławcaOgłoszenie nr 540559462-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Mirosławiec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 763642-N-2020 
Data: 8.12.2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Mirosławiec, Krajowy numer identyfikacyjny 57079150800000, ul. Wolności  37, 78-650  Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 672 595 042, e-mail urzad@miroslawiec.pl, faks 672 595 042. 
Adres strony internetowej (url): www.miroslawiec.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 29.12.2020, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 14.01.2021, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski                                                                                                       /-/ Burmistrz Mirosławca


Ogłoszenie nr 540397243-N-2020 z dnia 07.01.2021 r.

Mirosławiec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 763642-N-2020 
Data: 8.12.2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Mirosławiec, Krajowy numer identyfikacyjny 57079150800000, ul. Wolności  37, 78-650  Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 672 595 042, e-mail urzad@miroslawiec.pl, faks 672 595 042. 
Adres strony internetowej (url): www.miroslawiec.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 29.12.2020, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 19.01.2021, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski                                                                                                       /-/ Burmistrz Mirosławca
 
Ogłoszenie nr 540403808-N-2020 z dnia 16.01.2021 r.

Mirosławiec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 763642-N-2020 
Data: 8.12.2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Mirosławiec, Krajowy numer identyfikacyjny 57079150800000, ul. Wolności  37, 78-650  Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 672 595 042, e-mail urzad@miroslawiec.pl, faks 672 595 042. 
Adres strony internetowej (url): www.miroslawiec.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 29.12.2020, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 27.01.2021, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski                                                                                                       /-/ Burmistrz Mirosławca
 Załączniki

Powiadom znajomego