W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zapytanie ofertowe nr 13/2020 na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu: "Partnerstwo w obliczu epidemii"

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Zapytanie ofertowe nr 13/2020 na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu: "Partnerstwo w obliczu epidemii"
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy IGN.042.6.2020.AO - 271.13.2020.AS.
Zamawiający Gmina i Miasto Mirosławiec
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Dostawy
Wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec – Biuro Obsługi Interesanta – pokój nr 1 albo przesłać na adres e – mail: urzad@miroslawiec.pl lub a.stawska@miroslawiec.pl lub przesłać elektronicznie za pomocą Bazy Konkurencyjności

Treść

logotyp Pomerania
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania”. Umowa nr: FMP-0404-20-C o dofinansowanie Projektu pod tytułem: „Partnerstwo w obliczu epidemii” w ramach projektu „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” – „Funduszu Małych Projektów Komunikacja – Integracja – Współpraca” współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska
    
Ogłoszenie nr 2020-6147-8956
 
Zapytanie ofertowe nr 13/2020
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu: 
„Partnerstwo w obliczu epidemii”

Status ogłoszenia: opublikowane /serwis Baza Konkurencyjności/

Termin składania ofert
2020-10-12 15:00:00

Data opublikowania ogłoszenia
2020-10-01

Data ostatniej zmiany
2020-10-01

Planowany termin podpisania umowy
2020-10

Powstaje w kontekście naboru
PLSN.04.01.00-IP.01-00-MEK/15 - "Partnerstwo w obliczu epidemii" w ramach projektu: "Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania" - "Funduszu Małych Projektów Komunikacja - Integracja - Współpraca"

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności zamówień na dodatkowe dostawy.

Warunki zmiany umowy
1. Dopuszcza się wprowadzenie zmian umowy za zgodą zamawiającego. 1) zmianie terminu realizacji przedmiotu Umowy. Zmiana któregokolwiek z terminów realizacji przedmiotu Umowy może nastąpić w następujących przypadkach: a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na termin realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, b) w sytuacji, gdy wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca realizację przedmiotu Umowy w terminie, c) w sytuacji, gdy termin realizacji przedmiotu Umowy nie będzie mógł zostać dochowany z uwagi na wystąpienie siły wyższej; przez Siłę Wyższą strony rozumieją okoliczności o charakterze wyjątkowym, których Strony w trakcie zawierania Umowy nie były w stanie przewidzieć, ani im zapobiec, w szczególności katastrofy spowodowane przez siły przyrody takie jak: huragany, intensywne opady deszczu, opady śniegu, powodzie, trzęsienia ziemi, skażenia radioaktywne i inne oraz zaburzenia życia zbiorowego, jak: strajk powszechny lub strajki branżowe, rozruchy, wojna i inne, które zaistniały po zawarciu niniejszej Umowy, d) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu Umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności: nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu Umowy, decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych, innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania Umowy zgodnie z jej treścią. 2) zmianie wynagrodzenia wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT; w takiej sytuacji wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, 3) zmianie sprzętu wskazanego w ofercie na inny, jeżeli zaproponowany pierwotnie sprzęt nie będzie dostępny na rynku z powodu zaprzestania jego produkcji oraz pod warunkiem, że oferowany sprzęt spełni wymagania określone w zapytaniu i nie spowoduje to zmiany ceny ani terminu dostawy. 2. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 3 wymaga podpisania aneksu do umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Załączniki
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-10-01
załącznik nr 4 - wzór umowy
załącznik nr 3 - specyfikacja techniczna sprzętu
załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
załącznik nr 1 - formularz oferty
zapytanie ofertowe
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
Gmina i Miasto Mirosławiec
Wolności 37
78 – 650 Mirosławiec
NIP: 7651603418
Osoby do kontaktu
Anna Stawska
tel.: 672596262
e-mail: a.stawska@miroslawiec.pl

Części zamówienia

Spis treści
Część 1
Dostawa komp. przenośnych wraz z oprogramowaniem 10 szt.

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia
Dostawa

Sprzęt IT
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i multimedialnego określonego niniejszym zapytaniem w ramach projektu grantowego: „Partnerstwo w obliczu epidemii” w ramach projektu: p.n.: „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” – „Funduszu Małych Projektów Komunikacja – Integracja – Współpraca”, współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska. Specyfikacja techniczna sprzętu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamówienie zostało podzielone na 4 części: część 1: dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem 10 sztuk 

Okres gwarancji
Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi: 24 miesięcy. Termin gwarancji i rękojmi stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

Kody CPV
30213100-6 Komputery przenośne
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Miejsca realizacji:
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
wałecki
Gmina
Mirosławiec
Miejscowość
Mirosławiec

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w niniejszym zakresie.

Typ
Wiedza i doświadczenie

Opis
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w niniejszym zakresie.

Typ
Potencjał techniczny

Opis
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w niniejszym zakresie.

Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w niniejszym zakresie.

Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w niniejszym zakresie.

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
1.Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby umocowane do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. 2.Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z załączonych dokumentów. 3.Podpisanie załączników oznacza potwierdzenie i akceptację wszystkich zawartych w nich treści. 4.Każdy z wykonawców ma prawo do złożenia tylko jednej oferty na daną część zamówienia, a treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 5.W przypadku złożenia przez wykonawcę więcej niż jednej oferty lub gdy treść oferty nie będzie odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego, oferty lub oferta zostaną przez zamawiającego odrzucone. 6.Oferta powinna składać się z: 1)aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 2)podpisanego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 3)podpisanego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 
Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
Informacje o wykluczeniu W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające, w szczególności na: 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji, 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym wykonawca jest zobowiązany do podpisania – oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 2). Dodatkowe postanowienia: 1. Podstawą do obliczenia ceny jest zakres dostawy podany w treści zapytania oraz w załącznikach. 2. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 3. Płatności: Faktury VAT należy wystawić na Gminę i Miasto Mirosławiec ul. Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec NIP: 7651603418, REGON: 570791508. Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez wykonawcę faktury VAT w terminie 30 dni, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie faktury VAT nastąpi po podpisaniu obustronnie bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego dokumentującego prawidłową realizację przedmiotu zamówienia. 4. Termin ważności złożonej oferty: 30 dni. 5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 6. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela: Aneta Olszacka, tel. (67) 259 02 65, e – mail: a.olszacka@miroslawiec.pl. 7. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.bip.miroslawiec.pl. 8. Każdy wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. 9. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. 11. W ramach składania wniosków o płatność, oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej. 12. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone. 13. Zamawiający wybierze spośród ważnych ofert ofertę z najwyższą liczbą punktów. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 14. W toku badania i oceny ofert zamawiający może zażądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 15. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający upubliczni wyniki wyboru na stronie www.bip.miroslawiec.pl.

Kryteria oceny

Czy kryterium cenowe
TAK

Opis
Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej dla części I zamówienia będą:
1) Cena – 60%

Czy kryterium cenowe
NIE

Opis
Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej dla części I zamówienia będą:
2) Termin wykonania zamówienia – 20%

Czy kryterium cenowe
NIE

Opis
Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej dla części I zamówienia będą:
3) Termin gwarancji i rękojmi – 20%

Część 2
Dostawa monitorów konferencyjnych wraz z kamerą i głośnikami

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia
Dostawa
Sprzęt IT

Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i multimedialnego określonego niniejszym zapytaniem w ramach projektu grantowego: „Partnerstwo w obliczu epidemii” w ramach projektu: p.n.: „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” – „Funduszu Małych Projektów Komunikacja – Integracja – Współpraca”, współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska. Specyfikacja techniczna sprzętu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamówienie zostało podzielone na 4 części: część 2 dostawa monitorów konferencyjnych wraz z kamerami i głośnikami

Okres gwarancji
Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi: 24 miesięcy. Termin gwarancji i rękojmi stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

Kody CPV
30231300-0 Monitory ekranowe
32232000-8 Sprzęt wideokonferencyjny

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
wałecki
Gmina
Mirosławiec
Miejscowość
Mirosławiec

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK

Opis
1. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej dla części II zamówienia będą:
1) Cena – 60%

Czy kryterium cenowe
NIE

Opis
1. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej dla części II zamówienia będą:
2) Termin wykonania zamówienia – 20%

Czy kryterium cenowe
NIE

Opis
1. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej dla części II zamówienia będą:
3) Termin gwarancji i rękojmi – 20%

Część 3
Dostawa aparatu fotograficznego wraz z osprzętem 1 zestaw

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia
Dostawa
Sprzęt IT

Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i multimedialnego określonego niniejszym zapytaniem w ramach projektu grantowego: „Partnerstwo w obliczu epidemii” w ramach projektu: p.n.: „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” – „Funduszu Małych Projektów Komunikacja – Integracja – Współpraca”, współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska. Specyfikacja techniczna sprzętu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamówienie zostało podzielone na 4 części: część 3 dostawa aparatu fotograficznego wraz z osprzętem 1 zestaw.

Okres gwarancji
Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi: 24 miesięcy. Termin gwarancji i rękojmi stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

Kody CPV
38650000-6 Sprzęt fotograficzny

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
wałecki
Gmina
Mirosławiec
Miejscowość
Mirosławiec

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK

Opis
1. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej dla części III zamówienia będą:
1) Cena – 60%

Czy kryterium cenowe
NIE

Opis
1. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej dla części III zamówienia będą:
2) Termin wykonania zamówienia – 20%

Czy kryterium cenowe
NIE

Opis
1. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej dla części III zamówienia będą:
3) Termin gwarancji i rękojmi – 20%

Część 4
Dostawa drukarki 3D wraz z filamentem do druku ilość 1 szt.

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia
Dostawa
Sprzęt IT

Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i multimedialnego określonego niniejszym zapytaniem w ramach projektu grantowego: „Partnerstwo w obliczu epidemii” w ramach projektu: p.n.: „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” – „Funduszu Małych Projektów Komunikacja – Integracja – Współpraca”, współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska. Specyfikacja techniczna sprzętu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamówienie zostało podzielone na 4 części: część 4 dostawa drukarki 3D wraz z filamentem do druku ilość 1 sztuka.

Okres gwarancji
Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi: 24 miesięcy. Termin gwarancji i rękojmi stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

Kody CPV
30232100-5 Drukarki i plotery

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
wałecki
Gmina
Mirosławiec
Miejscowość
Mirosławiec

Kryteria oceny

Czy kryterium cenowe
TAK

Opis
1. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej dla części IV zamówienia będą:
1) Cena – 60%

Czy kryterium cenowe
NIE

Opis
1. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej dla części IV zamówienia będą:
2) Termin wykonania zamówienia – 20%

Czy kryterium cenowe
NIE

Opis
1. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej dla części IV zamówienia będą:
3) Termin gwarancji i rękojmi – 20%

Podsumowanie
Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
2020-10-01 - data opublikowania
2020-10-12 15:00:00 - termin składania ofert
2020-10 - planowany termin podpisania umowy                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                           /-/ Burmistrz Mirosławca

Załączniki

ogloszenie pdf, 562 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane