W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Dostawa sprzętu komputerowego w ilości 26 sztuk komputerów przenośnych z możliwością odłączenia klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia w trybie tabletu wraz z niezbędnym oprogramowaniem operacyjnym i biurowym realizowana w ramach projektu grantowego: „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Dostawa sprzętu komputerowego w ilości 26 sztuk komputerów przenośnych z możliwością odłączenia klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia w trybie tabletu wraz z niezbędnym oprogramowaniem operacyjnym i biurowym realizowana w ramach projektu grantowego: „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy GIŚ.042.3.2018.JK – 271.40.2018.AS
Zamawiający Gmina i Miasto Mirosławiec
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Dostawy
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Mirosławcu ul. Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec - Biuro Obsługi Interesanta – pokój nr 1 albo przesłać na adres e – mail: urzad@miroslawiec.pl lub a.stawska@miroslawiec.pl

Treść

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

07-12-2018

Termin składania ofert

17-12-2018

Numer ogłoszenia

1154260

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy dostarczyć pocztą bądź osobiście do siedziby Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Mirosławcu ul. Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec - Biuro Obsługi Interesanta – pokój nr 1 albo przesłać na adres e – mail: urzad@miroslawiec.pl lub a.stawska@miroslawiec.pl w terminie do 17.12.2018 r. do godz. 11.00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. zawierającym wszystkie wymagane w nim informacje. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
2. W przypadku nadania oferty przesyłką pocztową, kurierską lub w inny sposób, oferta zostanie prawidłowo złożona, jeżeli wpłynie do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu przed upływem terminu składania ofert.
3. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane na adres podany w pkt I niniejszego zapytania ofertowego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w następujący sposób:
(DOKŁADNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO - ………..……………………..)
(OFERTA NA: „ …………………………………………………………….….................”)
(NIE OTWIERAĆ PRZED ……………………r., godz………………….……………..….)
(NAZWA I ADRES WYKONAWCY - …………………………………………………….)
4. Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego.
5. Zamawiający sporządzi protokół z udzielonego zapytania oraz poinformuje wszystkich Wykonawców o wynikach tego postępowania.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z załączonych dokumentów. Podpisanie załączników oznacza potwierdzenie i akceptację wszystkich zawartych w nich treści.

Każdy z Wykonawców ma prawo do złożenia tylko jednej oferty, a treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta powinna składać się z:
1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
2. podpisanego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
3. podpisanego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
4. podpisanego oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
5. podpisanego oświadczenia RODO stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

urzad@miroslawiec.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Stawska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

672596262

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w ilości 26 sztuk komputerów przenośnych z możliwością odłączenia klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia w trybie tabletu wraz z niezbędnym oprogramowaniem operacyjnym i biurowym do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: wałecki Miejscowość: Mirosławiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który zrealizuje zamówienie publiczne dotyczące dostawy sprzętu komputerowego w ilości 26 sztuk komputerów przenośnych z możliwością odłączenia klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia w trybie tabletu wraz z niezbędnym oprogramowaniem operacyjnym i biurowym do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w ramach umowy o powierzeniu grantu nr 015/OKIV/2018 z dnia 03 września 2018r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działania: 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego p.n.: „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w ilości 26 sztuk komputerów przenośnych z możliwością odłączenia klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia w trybie tabletu wraz z niezbędnym oprogramowaniem operacyjnym i biurowym do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.
1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia z zachowaniem szczególnej staranności, na własny koszt i ryzyko.
2) Wszystkie elementy składowe sprzętu informatycznego oraz oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe (nie eksploatowane), oryginalnie zapakowane przez producenta, nie wycofane z produkcji i wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zestawy komputerowe powinny być utrzymane w jednolitej kolorystyce.
3) Oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak: certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania muszą być oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem. W powyższym celu Zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli producenta danego oprogramowania z prośbą o weryfikację czy ofertowane oprogramowanie i materiały do niego dołączone są oryginalne. W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub jego elementów, w tym podrobionych lub przerobionych certyfikatów/etykiet producenta, Zamawiający uzna, że umowa nie została prawidłowo wykonana i naliczy kary umowne. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy oprogramowania i certyfikatów/etykiet należycie licencjonowanych i oryginalnych Zamawiający odstąpi od umowy i naliczy kary. Ponadto, powyższe informacje zostaną przekazane właściwym organom w celu wszczęcia stosownych postępowań.
4) Dostawa winna odbyć się w dzień roboczy w godzinach ustalonych uprzednio z Zamawiającym.
5) Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego mailowo lub telefonicznie o terminie planowanej dostawy, z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym (2 dni robocze).
6) W przypadku stwierdzenia, że przedmiot dostawy ma wady lub jest niezgodny z umową Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu zaoferowania przedmiotu dostawy zgodnego z umową lub wolnego od wad.
7) Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo – odbiorczy przyjęcia przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
8) Wymagany termin płatności wynosi 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT w oparciu o podpisany obustronnie bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

30213200-7

Nazwa kodu CPV

Komputer tablet

Dodatkowe przedmioty zamówienia

30.21.31.00 – 6 Komputery przenośne
48.31.00.00 – 4 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Ofertę mogą złożyć podmioty, które:
1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy przedłożą podpisane oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3, w którym oświadczą spełnienie warunków.

Wiedza i doświadczenie

Ofertę mogą złożyć podmioty, które:
1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy przedłożą podpisane oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3, w którym oświadczą spełnienie warunków.

Potencjał techniczny

Ofertę mogą złożyć podmioty, które:
1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy przedłożą podpisane oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3, w którym oświadczą spełnienie warunków.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Ofertę mogą złożyć podmioty, które:
1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy przedłożą podpisane oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3, w którym oświadczą spełnienie warunków.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Ofertę mogą złożyć podmioty, które:
1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy przedłożą podpisane oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3, w którym oświadczą spełnienie warunków.

Dodatkowe warunki

1. Płatności: Fakturę VAT należy wystawić na Gminę i Miasto Mirosławiec ul. Wolności 37 78-650 Mirosławiec NIP 7651603418. Zapłata nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku, w terminie 21 dni, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie faktury VAT/rachunku nastąpi po podpisaniu obustronnie bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentującego prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.
2. Termin ważności złożonej oferty: 30 dni.
3. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela: Jadwiga Kamińska. tel. 67 259 02 65, e-mail: j.kaminska@miroslawiec.pl. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.bip.miroslawiec.pl .
6. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
7. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
9. W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.
10. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone.
11. Zamawiający wybierze spośród ważnych ofert ofertę z najwyższą liczbą punktów. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
12. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
13. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający upubliczni wyniki wyboru na stronie www.bip.miroslawiec.pl

Warunki zmiany umowy

1. Zmiany umowy mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
2. Zmiany mogą dotyczyć w kolejności i terminach dostaw wymuszone:
1) zmiany w kolejności i terminach dostawy wymuszone:
okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć;
inną okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną skutkującą niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z zapytaniem;
przez Siłę Wyższą, tj. okoliczności o charakterze wyjątkowym, których Strony w trakcie zawierania Umowy nie były w stanie przewidzieć, ani im zapobiec, w szczególności katastrofy spowodowane przez siły przyrody, takie jak: huragany, intensywne opady deszczu, opady śniegu, powodzie, trzęsienia ziemi, skażenia radioaktywne i inne oraz zaburzenia życia zbiorowego, jak: strajk powszechny lub strajki branżowe, rozruchy, wojna i inne, które zaistniały po podpisaniu niniejszej Umowy;
zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT;
za uprzednią zgodą Zamawiającego, zmiany sprzętu wskazanego w ofercie, jeżeli zaproponowany sprzęt nie będzie dostępny na rynku z powodu zaprzestania jego produkcji oraz pod warunkiem, że oferowany sprzęt spełni wymagania określone w zapytaniu i nie spowoduje to zmiany ceny ani terminu dostawy.
Zmiany wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dokonywane na pisemny wniosek Strony lub Stron. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z załączonych dokumentów. Podpisanie załączników oznacza potwierdzenie i akceptację wszystkich zawartych w nich treści.
Każdy z Wykonawców ma prawo do złożenia tylko jednej oferty, a treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta powinna składać się z:
1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
2. podpisanego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
3. podpisanego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
4. podpisanego oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
5. podpisanego oświadczenia RODO stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą:
A) Cena: 60%
B) Okres gwarancji i rękojmi: 40%
Punkty zostaną obliczone według następujących wzorów:
A = B +C
A – ilość przyznanych punktów łącznie;
B – ilość przyznanych punktów w kryterium cena;
C – ilość przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi.

Kryterium cena: (B)

najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie
B = ------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena oferty rozpatrywanej


Kryterium okres gwarancji i rękojmi (C)
1) 24 miesiące – 37 pkt;
2) 30 miesięcy – 38 pkt;
3) 36 miesięcy – 39 pkt;
4) 42 miesiące – 40 pkt.

2) Podany okres gwarancji i rękojmi powinien zawierać się w przedziale: od 24 miesięcy do 42 miesięcy włącznie. Nieokreślenie okresu gwarancji i rękojmi potraktowane zostanie jako zaoferowanie go na okres 24 miesięcy. Określenie okresu gwarancji i rękojmi na więcej niż 42 miesiące, potraktowane zostanie, w celu oceny oferty, jako zaoferowanie go na okres 42 miesięcy.
3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punków.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do podpisania - Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (załącznik nr 2).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA LEGALNA KULTURA

Adres

Marszałkowska 84/92/121

00-514 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

NIP

5213620456

Tytuł projektu

Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. (dalej: Program szkoleniowy Ja w internecie)

Numer projektu

POPC.03.01.00-00-0089/18-00
 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

„CPU ZETO” Spółka z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58 – 500 Jelenia Góra. Data wpłynięcia oferty: 17 grudnia 2018r. Cena oferty: 46.256,83 zł . Okres gwarancji i rękojmi: 24 miesiące.

Pełna lista podmiotów

1. „COM” Michał Karczewski, ul. Rembielińska 3/8, 03 – 343 Warszawa. Data wpłynięcia oferty: 13.12.2018r. Cena oferty: 47.687,94 zł brutto. Okres gwarancji i rękojmi: 24 miesiące.
2. „CPU ZETO” Spółka z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58 – 500 Jelenia Góra. Data wpłynięcia oferty: 17.12.2018r. Cena oferty: 46.256,83 zł brutto. Okres gwarancji i rękojmi: 24 miesiące.
3. „ALLTECH” Sp. jawna, Zdzisław Pająk, Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09 – 407 Płock. Data wpłynięcia oferty: 17.12.2018r. Cena oferty: 50.336,52 zł brutto. Okres gwarancji i rękojmi: 42 miesiące.
                                                                                              
                                                                                                         /-/Burmistrz Mirosławca

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane