W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

GIŚ.6721.1.2019.DB – obwieszczenie Burmistrza Mirosławca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy GIŚ.6721.1.2019.DB
Typ sprawy Inne
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu
Mirosławiec, dnia 02 maja 2023 r.
GIŚ.6721.1.2019.DB
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, ze zm.), w związku z uchwałą Nr II/23/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławca, zawiadamiam     o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10 maja 2023 r. do 7 czerwca 2023 r., w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, w pok. nr 9 w godzinach pracy Urzędu. Faktycznie, zgodnie z treścią ogłoszenia w prasie lokalnej (Extra Wałcz z 27 kwietnia 2023 r.) projekt wyłożony  i dostępny będzie już od 4 maja 2023 r.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniam do pobrania za pośrednictwem linku: http://archiwum.miroslawiec.pl/bip.miroslawiec.pl/pobierz/Projekt_MPZP_M.%20Miros%C5%82awca.zip


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31 maja 2023 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (I piętro, pokój 107) w godzinach od 16:00 do 17:00.
Każdy ma prawo do składania uwag do projektu ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, do Burmistrza Mirosławca z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do 21 czerwca 2023 r., na adres: Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec; e-mail: urzad@miroslawiec.pl, ePUAP: /3217033/skrytka. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Z upoważnienia Burmistrza Mirosławca
(-)
Dariusz Bartosik
Zastępca Burmistrza
Czas znajdowania   się  obwieszczenia   na tablicach ogłoszeniowych  Urzędu Miejskiego  w  Mirosławcu:  2 maj 2023   r.  –  21 czerwiec 2023 r.  podpisano 2 maja 2023 r. przez Dariusza Bartosika

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
1)      Dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie 
z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.
2)      Administratorem podanych danych osobowych jest Burmistrz Mirosławca, z siedzibą: ul. Wolności 37,  78-650 Mirosławiec.
3)      Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
4)      Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
5)      Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6)      Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.).
7)      Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek.
8)      Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Administratora: pan Andrzej Milczarski e-mail: iodo@miroslawiec.pl.

Załączniki

Powiadom znajomego