W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 6758 artykułów
Znak sprawy: DP.ZUZ.4210.205.2024.ML
Znak sprawy DP.ZUZ.4210.205.2024.ML
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieZarząd Zlewni w Pileul. Motylewska 7, 64-920 Piłatel.: +48 67 212-32-44 | faks: +48 67 212-51-75 | email: zz-pila@wody.gov.pl www.gov.pl/web/wody-polskie DP.ZUZ.4210.205.2024.ML Piła, 15 lipca 2024 r. Na podstawie art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.)PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile ul. Motylewska 7, 64-920 Piła na wniosek Pełnomocnika, reprezentującego Gminę Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiecw s z c z ą ł  p o s t ę p o w a n i e  a d m i n i s t r a c y j n ew sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do wód – rzeki Korytnicy Lewej, za pośrednictwem wylotu kanalizacji deszczowej (działka o nr ewid. 852/23, obręb 0001 M. Mirosławiec, gm. Mirosławiec, powiat wałecki), wód opadowych i roztopowych, pochodzących z ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu wraz z terenami przyległymi. Wnioski i uwagi w powyższej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła, w godzinach: pn – pt 8:00 - 16:00Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. DYREKTORDAWID RUTA(podpisano elektronicznie)
zarządzenie nr: 89
zarządzenie nr 89
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania, w formie darowizny na rzecz Powiatu Wałeckiego.
Status obowiązujące
Znak sprawy: ROZPORZĄDZENIE NR 19/2024 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie odstrzału
Znak sprawy ROZPORZĄDZENIE NR 19/2024 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie odstrzału
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis ROZPORZĄDZENIE NR 19/2024 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGOz dnia 4 lipca 2024 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiegoNa podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075 oraz z 2022 r. poz. 1570) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190), na wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, zarządza się, co następuje:§ 1. W załączniku do rozporządzenia nr 11/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2024 r. poz. 2695) wiersze (lp.) 59, 78, 133, 148, 149, 150, 151 i 179 otrzymują brzmienie: § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin położonych na obszarze, o którym mowa w § 1 rozporządzenia nr 11/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2024 r. poz. 2695).§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym   Województwa Zachodniopomorskiego.Wojewoda Zachodniopomorski Adam Rudawski
Znak sprawy: ROZPORZĄDZENIE NR 19/2024 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie odstrzału
Znak sprawy ROZPORZĄDZENIE NR 19/2024 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie odstrzału
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis ROZPORZĄDZENIE NR 19/2024 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGOz dnia 4 lipca 2024 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiegoNa podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075 oraz z 2022 r. poz. 1570) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190), na wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, zarządza się, co następuje:§ 1. W załączniku do rozporządzenia nr 11/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2024 r. poz. 2695) wiersze (lp.) 59, 78, 133, 148, 149, 150, 151 i 179 otrzymują brzmienie: § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin położonych na obszarze, o którym mowa w § 1 rozporządzenia nr 11/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2024 r. poz. 2695).§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym   Województwa Zachodniopomorskiego.Wojewoda Zachodniopomorski Adam Rudawski
Znak sprawy: GKS.6220.4.2024.KJ
Znak sprawy GKS.6220.4.2024.KJ
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Mirosławiec, 05 lipca 2024 r. GKS.6220.4.2024.KJ  OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIROSŁAWCAz dnia 05 lipca 2024 r.o zakończeniu postępowania administracyjnego Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) zawiadamia, iż zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Hanki – budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW w miejscowości Hanki, gm. Mirosławiec na działce nr 428”. W związku z powyższym przed wydaniem decyzji istnieje możliwość zapoznania się z aktami oraz składania wniosków i uwag względem przedmiotowej sprawy w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec w pok. nr 3 (tel. 67 259 62 66), od poniedziałku do środy w godzinach od 7.00 do 15.00, w czwartek w godzinach od 7.00 do 16.00  lub w piątek w godzinach od 7.00 do 14.00 w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja w oparciu o dokumenty posiadane w aktach sprawy.Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Burmistrz Mirosławca /-/ Piotr Pawlik   Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec, w miejscowości Hanki oraz w BIP UM Mirosławiec w dniu 05 lipca 2024 r. 
zarządzenie nr: 87
zarządzenie nr 87
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie planu finansowego dla rachunku dochodów inwestycyjnych oraz dla rachunku dochodów pozostałych pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 86
zarządzenie nr 86
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy
Status obowiązujące