W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Roczny Program Współpracy Gminy Mirosławiec na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi

UCHWAŁA NR XXXVII/281/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się roczny program współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 2. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1) Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.),

2) Organizacji - rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3) Gminie - rozumie się przez to Gminę i Miasto Mirosławiec,

4) Programie - rozumie się przez to Roczny program współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec
na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

5) Burmistrzu – rozumie się tu Burmistrza Mirosławca.

§ 3. Program obejmuje współpracę Gminy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz Gminy i jego mieszkańców.

Rozdział 2.

Cel główny i cele szczegółowe programu

§ 4. Celem głównym Programu jest określenie zasad i form współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, które wzmocnią rolę organizacji w realizacji zadań publicznych, podniosą ich skuteczność i efektywność oraz jakość prowadzonych przez nie działań.

§ 5. Celami szczegółowymi Programu są:

1) promowanie rozwoju działalności lokalnej i tworzenie warunków do budowania współpracy między organem samorządu terytorialnego i organizacjami,

2) wzmacnianie skuteczności i efektywności wykonywania zadań publicznych,

3) zapewnienie efektywnego i oszczędnego realizowania zadań publicznych poprzez włączenie
do wykonania tych zadań organizacji,
4) otwarcie na innowacyjność oraz konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym wystąpienia z ofertą realizacji konkretnych zadań publicznych,

5) stworzenie przyjaznego środowiska dla tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Rozdział 3.

Zasady współpracy

§ 6. Współpraca Gminy z organizacjami opierać się będzie na zasadach:

1) pomocniczości, co oznacza, że Gmina powierza organizacjom realizację zadań własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,

2) suwerenności stron, co oznacza, iż stosunki pomiędzy Gminą a organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej,

3) partnerstwa – oznacza to dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,

4) efektywności oznacza to wspólne dążenie Gminy i organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych,

5) uczciwej konkurencji oznacza równe traktowanie wszystkich podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego,

6) jawności opiera się na obowiązku informowania organizacji o czynnościach podejmowanych przez Gminę w zakresie objętym programem.

Rozdział 4.

Zakres przedmiotowy

§ 7. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dotyczy realizacji zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy, w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.

Rozdział 5.

Formy współpracy

§ 8. Współpraca Gminy z organizacjami realizowana będzie w następujących formach:

1) zlecanie do realizacji zadań publicznych, które odbywa się na zasadach określonych w ustawie poprzez:

a) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji,

b) wspieranie wykonywania zadań publicznych z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji,

c) dopuszcza się, aby podmiot, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zadania, zlecił jego realizację organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3, niebędącym stronami umowy, zgodnie z art. 16a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków poprzez:

a) publikowanie ważnych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy,
b) przekazywanie przez Organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych w 2022 r. zadaniach sfery publicznej, których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne niż wynikające z Programu,

3) konsultowanie z organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

4) inne formy współpracy:

a) udzielenie pomocy w uzyskiwaniu lokalu z przeznaczeniem na siedzibę organizacji,

b) udzielenie pomocy w pozyskiwaniu pomieszczeń, terenów z przeznaczeniem na realizację zadań przez organizację,

c) udostępnienie lokalu komunalnego na spotkania organizacji oraz spotkanie otwarte,

d) udzielenie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,

e) organizowanie konsultacji i szkoleń,

f) promowanie przez Gminę działalności organizacji,

g) udostępnianie projektów uchwał w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu,

h) pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji pozarządowych w skali lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Rozdział 6.

Priorytetowe zadania publiczne

§ 9. Zakres zadań objętych Programem obejmuje wyłącznie sferę zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy.

§ 10. Jako zadania priorytetowe Gminy w roku 2022 określa się zadania o charakterze gminnym, lokalnym, regionalnym i powiatowym z zakresu:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

2) turystyki i krajoznawstwa,

3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

5) ochrony i promocji zdrowia,

6) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

7) promocji i organizacji wolontariatu.

Rozdział 7.

Okres realizacji Programu

§ 11. Niniejszy Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Rozdział 8.

Sposób realizacji Programu

§ 12. Przeprowadzenie otwartych konkursów ofert odbywa się według następujących zasad:

1) zlecanie realizacji zadań Gminy organizacjom, obejmuje w pierwszej kolejności zadania
priorytetowe i odbywać się będzie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w oparciu
o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych (w szczególności na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych),

2) otwarty konkurs ofert ogłasza Burmistrz,

3) termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia,

4) informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz rozpatrzenie wniosków odbywa się w oparciu o procedury opisane w ustawie,

5) podmioty przystępujące do otwartego konkursu ofert muszą spełniać warunki wynikające z ustawy,

6) decyzję o wyborze oferentów, którym zostanie przyznana dotacja oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz w formie zarządzenia.

§ 13. Na wniosek organizacji, Burmistrz może jej zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego. Szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania dofinansowania określa art. 19a ustawy.

Rozdział 9.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

§ 14. Ostateczną wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określa uchwała budżetowa na rok 2022.

§ 15. Na realizację Programu planuje się przeznaczyć kwotę 143.000,00 zł.

Rozdział 10.

Sposób oceny realizacji programu

§ 16. Monitoring programu współpracy polega na zbieraniu opinii, wniosków, uwag oraz informacji wnoszonych przez podmioty Programu.

§ 17. Uwagi, wnioski, propozycje dotyczące realizacji Programu mogą być zgłaszane na bieżąco – za pośrednictwem pracownika ds. organizacji pozarządowych.

§ 18. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji programu:

1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów,

2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji,

3) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, w tym liczba organizacji,

4) wysokość środków finansowych zaangażowanych na realizację Programu,

5) łączna wysokość środków finansowych i poza finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców,

6) liczba zadań zrealizowanych w ramach Programu.

§ 19. Burmistrz złoży Radzie Miejskiej w Mirosławcu sprawozdanie z realizacji Programu w terminie do 31 maja 2023 r.

Rozdział 11.

Sposób tworzenia Programu Współpracy

§ 20. 

1. Przygotowanie Programu objęło realizację następujących działań:
1) zebranie propozycji do projektu Programu zgłaszanych przez organizacje pozarządowe;

2) opracowanie projektu Programu;

3) skierowanie projektu Programu do konsultacji zgodnie z Uchwałą nr LII/308/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;

4) rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez organizacje pozarządowe podczas konsultacji;

5) przedłożenie informacji o Programie na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej przy Radzie Miejskiej w Mirosławcu;

6) przedłożenie Programu pod obrady Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Rozdział 12.

Komisja Konkursowa – tryb powoływania i zasady działania

§ 21. Do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe powołane zostaną Komisje Konkursowe odrębnym zarządzeniem Burmistrza.

§ 22. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.

§ 23. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

§ 24. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.

§ 25. Komisja konkursowa ocenia i opiniuje nadesłane oferty. Protokół zawierający wskazania i rekomendację dotyczącą przyznania środków finansowych, Komisja przedkłada Burmistrzowi. Rozstrzygnięcie Komisji nie jest wiążące dla Burmistrza.

§ 26. Decyzję o udzieleniu zlecenia zadania podejmuje Burmistrz po zapoznaniu się z protokołem Komisji. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie.

§ 27. Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.

Rozdział 13.

Postanowienia końcowe

§ 28. Organizacja w okresie otrzymania dotacji jest zobowiązana do zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Gminę.

§ 29. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

  

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego