W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarzadzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 28
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 28 lutego 2024 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) , art. 15 ust. 2a-2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) i uchwały Nr LXI/478/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mirosławiec na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządza się co następuje:
§ 1. 1. W celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
1) Monika Stąporek - Przewodnicząca komisji,
2) Kamila Borowiec - Członek komisji,
3) Daniel Gbur - Członek komisji.
2. Zadaniem Komisji jest zaopiniowanie ofert przedstawionych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań własnych gminy z zakresu:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Mirosławiec,
2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy Mirosławiec,
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Mirosławiec,
4) ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy Mirosławiec,
5) promocji i organizacji wolontariatu na terenie Gminy Mirosławiec,
6) ratownictwa i ochrony ludności na terenie Gminy Mirosławiec.
§ 2. Komisja działa w oparciu o program współpracy wprowadzony Uchwałą Nr LXI/478/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 listopada 2023 r.
§ 3. Karta oceny oferty stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji Konkursowej.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Mirosławca

Piotr Pawlik

Załącznik do zarządzenia Nr 28
Burmistrza Mirosławca
z dnia 28 lutego 2024 r.
Karta oceny Ofert
Wnioskodawca:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Nazwa zadania:.............................................................................................................
..........................................................................................................................
Termin złożenia oferty: .............................................
I. Ocena formalna oferty 
Lp.
Warunki formalne:
TAK
NIE
1.
Oferent jest organizacją pozarządową lub też innym podmiotem o którym mowa w  art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 571),


2.
Oferta złożona na kwotę podaną w ogłoszeniu


3.
Oferta złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie 


4.
Oferta została złożona na obowiązującym i prawidłowo wypełnionym formularzu


5.
Do oferty dołączono aktualny dokument określający osobowość prawną
(w przypadku braku wpisu do KRS - kopia aktualnego wpisu z właściwego  rejestru lub ewidencji)


6.
Do oferty został dołączony statut (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)


7.
Podmiot prowadzący działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem 


8.
Do oferty zostały dołączone wymagane oświadczenia


Stwierdzenie braków formalnych podlegających uzupełnieniu:
· Brak statutu:           TAK/NIE
· Brak dokumentu określającą osobowość prawną:           TAK/NIE
· Brak wymaganych oświadczeń:           TAK/NIE
.............................................
Data dokonania uzupełnienia
............................................
Imię i nazwisko osoby uzupełniającej
  .............................................
 Data i podpis osoby przyjmującej uzupełnienie
 
 .............................................
 Data i podpis osoby dokonującej oceny formalnej
II. Ocena merytoryczna oferty
Lp.
Merytoryczne kryteria oceny oferty:
(maksymalna liczba punktów - 30 )
Punkty przyznane 
1
Możliwość realizacji zadania przez uprawniony podmiot – od 0 -10 pkt.

2
Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania  – od 0 - 5 pkt.

3
Deklarowana jakość działania i kwalifikacje osób mających realizować zadanie – od 0 - 3 pkt.

4
Zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania – od 0 - 5 pkt.

5
Zadeklarowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków od 0 - 4 pkt.

6
Analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków od 0 - 3 pkt.

7
Razem

UWAGI:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Podpisy Członków Komisji Oceniającej
1. ...........................................................
2. ...........................................................
3. ...........................................................

Załączniki

Powiadom znajomego