W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Ogłoszenie otwartych konkursów na wsparcie/powierzenie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2024  r.

ZARZĄDZENIE NR 23
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 8 lutego 2024 r.
w sprawie ogłoszenia konkursów na wsparcie/powierzenie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2024  r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) , art. 11 ust. 2 i 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały Nr LXI/478/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30.11.2023 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mirosławiec na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się otwarte konkursy ofert na wsparcie/powierzenie w 2024 r. realizacji zadań publicznych z zakresu:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Mirosławiec,
2)  podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy Mirosławiec,
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Mirosławiec,
4) ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy Mirosławiec,
5) promocji i organizacji wolontariatu na terenie Gminy Mirosławiec,
6) ratownictwa i ochrony ludności na terenie Gminy Mirosławiec.
2. Szczegółowe warunki konkursów, o których mowa w ust. 1 określa: załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Specjaliście ds. organizacji pozarządowych i przedsiębiorczości.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mirosławca

Piotr Pawlik

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 23
Burmistrza Mirosławca
z dnia 8 lutego 2024 r.


Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)
Burmistrz Mirosławca
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację w 2024 roku zadań publicznych z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Mirosławiec.
I. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.
1. Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Mirosławiec.
2. Forma realizacji zadania: wsparcie.
3. Cel zadania:
1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym poprzez działania o charakterze sportowo -  rekreacyjnym,
2) wzbogacenie oferty sportowej poprzez prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych skierowanych do różnych grup wiekowych i społecznych,
3) zwiększenie aktywności fizycznej oraz umiejętności sportowych mieszkańców Gminy Mirosławiec, poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej, udział w zawodach sportowych, treningi,
4) popularyzacja różnych dyscyplin sportu,
5) wzbogacenie oferty sportowej.
4. Zamierzone rezultaty: zwiększenie aktywności sportowej mieszkańców Gminy Mirosławiec.
5. Środki przeznaczone na realizację zadania:
1) Dotacje udzielone w 2023 roku na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) organizacja zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mirosławiec:
- środki zaplanowane - 13.000,00 zł,
- dotacje udzielone - 13.000,00 zł,
b) organizacja imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów:
- środki zaplanowane - 3.000,00 zł,
- dotacje udzielone - 3.000,00 zł.
2) Planowane środki publiczne przeznaczone na dotacje w 2024 roku na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wynoszą:
a) organizacja zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mirosławiec - 8.000,00 zł,
b) organizacja imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów - 6.000,00 zł.
II. Ogólne warunki konkursu:
1. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia, na podstawie udzielonej dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Dofinansowanie ze środków Gminy Mirosławiec nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów realizacji zadania. 
3. Wymagane jest wskazanie w kosztorysie wkładu oferenta w wysokości co najmniej 10% wnioskowanej kwoty dotacji. 
4. Wkład oferenta może pochodzić z:
a) wkładu własnego finansowego,
b) wkładu własnego osobowego,
c) wkładu własnego rzeczowego,
d) świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.
5. W ramach zadania oferent może pobierać świadczenia pieniężne od odbiorców zadania. Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową.
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferach objętych konkursem oraz zamierzają realizować zadanie adresowane dla mieszkańców Gminy  Mirosławiec. Oddziały terenowe nie posiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie ubiegać się o dotację. W takiej sytuacji mogą złożyć ofertę za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną, natomiast w ofercie powinien być wskazany oddział upoważniony do bezpośredniego wykonania zadania.
2. Oferent jest zobowiązany do podania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego, o których mowa w części III pkt. 5 i 6 oferty.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie, w oznaczonym terminie i miejscu, oferty na określonym formularzu wraz z załącznikami. Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
4. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny oraz zawierać wszystkie wymagane informacje. Jeżeli pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego zadania, należy wpisać „nie dotyczy”.
5. Realizator zadania - zobowiązany jest do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2240).     
6. Do oferty na realizację zadania publicznego należy dołączyć w szczególności następujące dokumenty:
a) w przypadku braku wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - kopia aktualnego wpisu z właściwego rejestru lub ewidencji,
b) kopia aktualnego statutu, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
c) dokumenty pozwalające ocenić możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę - kompetencje, kwalifikacje kadry, kwalifikacje osób do prowadzenia szkoleń – dotyczy klubów sportowych,
d) oświadczenie o posiadaniu konta bankowego.
7. Oferta powinna być podpisana w sposób czytelny lub zaopatrzona w pieczęcie imienne, które umożliwią identyfikację osób składających ofertę, przez osoby upoważnione zgodnie z KRS, innym rejestrem lub udzielonym pełnomocnictwem.
8. Dotacja nie może być wykorzystana na:
1) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów,
2) pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,
3) zakup lokali i gruntów,
4) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
5) działalność polityczną i religijną,
6) wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania.
9. Z dotacji można sfinansować następujące koszty w ramach projektu, m. in:
1) wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami,
2) zakup, najem sprzętu lub wyposażenia niezbędnego do bezpośredniej realizacji zadania,
3) promocja działań, reklama (np. targi, media, broszury, plakaty),
4) inne działania bezpośrednio związane z realizacją zadania.
10. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
IV. Termin i warunki zlecania realizacji zadań:
1. Realizacja zadania przewidziana jest na podstawie terminu wskazanego przez Organizację w złożonej ofercie jednak nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2024 r.
2. Zlecenie realizacji zadania przez Burmistrza Mirosławca nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Mirosławiec a oferentem.
4. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w sposób, który służy realizacji zadania publicznego.
5. Dopuszcza się zmiany rzeczowe w kosztorysie zadania, w tym poprzez wprowadzenie nowej, uzasadnionej pozycji kosztorysowej, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zlecającego zadanie, potwierdzonej w formie aneksu do umowy.
6. Zadanie publiczne uznaje się za zrealizowane jeśli wszystkie działania określone
w ofercie zostały zrealizowane, a rezultaty wskazane w ofercie w sposób umożliwiający ich zmierzenie zostały osiągnięte na poziomie nie niższym niż 80% w stosunku do wielkości zaplanowanych.
V. Termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu, osobiście lub za pośrednictwem poczty w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec w terminie do dnia 01.03.2024 roku do godz. 14.00. 
2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.” z dopiskiem: nazwa i adres Organizacji, rodzaj zadania.
3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą objęte procedurą konkursową.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 29.03.2024 r.
5. Formularz oferty dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, w pokoju nr 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miroslawiec.pl   w zakładce organizacje pozarządowe/wzory dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67/2596260.
VI. Kryteria oceny oferty: 
1. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) formalne:
a) czy oferta została złożona w terminie,
b) czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru,
c) czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki,
d) czy oferta nie jest złożona na kwotę wyższą niż podana w ogłoszeniu o konkursie,
e) prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,
2) merytoryczne (ocena – zgodnie z kartą oceny oferty):
a) czy podmiot rozliczał się w okresie poprzednim rzetelnie i terminowo z otrzymanych środków finansowych,
b) możliwość realizacji zadania przez uprawniony podmiot,
c) deklarowana jakość działania i kwalifikacje osób mających realizować zadanie,
d) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
e) zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
f) zadeklarowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
g) analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.
3) oferty złożone po terminie, na nieodpowiednim formularzu lub wypełnione częściowo zostaną odrzucone.
VII.     Tryb wyboru oferty
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:
1) unieważnienia konkursu jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem oferty do realizacji,
2) odwołania konkursu na każdym jego etapie bez podawania przyczyny lub przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu,
3) zmiany kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta; wówczas oferent nie będzie związany warunkami złożonej oferty oraz będzie zobowiązany do złożenia zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania lub może wycofać ofertę.
2. Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji, decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta na poszczególne zadanie.
4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz na stronie pod adresem www.miroslawiec.pl i Biuletynie Informacji Publicznej Mirosławiec przez okres 1 miesiąca.
6. Podstawą przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizacje zadania publicznego pomiędzy Gminą Mirosławiec a wyłonionym w konkursie Podmiotem. Umowa ta również określi szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.
7. Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 23
Burmistrza Mirosławca
z dnia 8 lutego 2024 r.


Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)
Burmistrz Mirosławca
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację w 2024 roku zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy Mirosławiec.
I. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację
1. Rodzaj zadania: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy Mirosławiec.
2. Forma realizacji zadania: wsparcie.
3. Cel zadania:
Celem zadania jest prowadzenie działań na rzecz ochrony i zachowania Polskich dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, propagowania historii, tradycji narodowej i oręża Polskiego, troski o miejsca pamięci narodowej związane z działaniami wojennymi, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, edukacji patriotycznej młodzieży.
4. Zamierzone rezultaty: kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie tożsamości i tradycji narodowych, zwiększenie wiedzy i świadomości na temat historii mieszkańców Gminy Mirosławiec.
5. Środki przeznaczone na realizację zadania:
1) Dotacje udzielone w 2023 roku na zadania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
-  środki zaplanowane - 2.000,00 zł,
-  dotacje udzielone - 2.000,00 zł.
2) Planowane środki publiczne przeznaczone na dotacje w 2024 roku na zadania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: 4.000,00 zł
II. Ogólne warunki konkursu:
1. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia, na podstawie udzielonej dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Dofinansowanie ze środków Gminy Mirosławiec nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów realizacji zadania. 
3. Wymagane jest wskazanie w kosztorysie wkładu oferenta w wysokości co najmniej 10% wnioskowanej kwoty dotacji. 
4. Wkład oferenta może pochodzić z:
a) wkładu własnego finansowego,
b) wkładu własnego osobowego,
c) wkładu własnego rzeczowego,
d) świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.
5. W ramach zadania oferent może pobierać świadczenia pieniężne od odbiorców zadania. Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową.
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferach objętych konkursem oraz zamierzają realizować zadanie adresowane dla mieszkańców Gminy  Mirosławiec. Oddziały terenowe nie posiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie ubiegać się o dotację. W takiej sytuacji mogą złożyć ofertę za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną, natomiast w ofercie powinien być wskazany oddział upoważniony do bezpośredniego wykonania zadania.
2. Oferent jest zobowiązany do podania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego, o których mowa w części III pkt. 5 i 6 oferty.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie, w oznaczonym terminie i miejscu, oferty na określonym formularzu wraz z załącznikami. Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
4. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny oraz zawierać wszystkie wymagane informacje. Jeżeli pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego zadania, należy wpisać „nie dotyczy”.
5. Realizator zadania - zobowiązany jest do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2240).   
6. Do oferty na realizację zadania publicznego należy dołączyć w szczególności następujące dokumenty:
a) w przypadku braku wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - kopia aktualnego wpisu z właściwego rejestru lub ewidencji,
b) kopia aktualnego statutu, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
c) dokumenty pozwalające ocenić możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę - kompetencje, kwalifikacje kadry, kwalifikacje osób do prowadzenia szkoleń – dotyczy klubów sportowych,
d) oświadczenie o posiadaniu konta bankowego.
7. Oferta powinna być podpisana w sposób czytelny lub zaopatrzona w pieczęcie imienne, które umożliwią identyfikację osób składających ofertę, przez osoby upoważnione zgodnie z KRS, innym rejestrem lub udzielonym pełnomocnictwem.
8. Dotacja nie może być wykorzystana na:
1) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów,
2) pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,
3) zakup lokali i gruntów,
4) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
5) działalność polityczną i religijną,
6) wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania.
9. Z dotacji można sfinansować następujące koszty w ramach projektu, m. in:
1) wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami,
2) zakup, najem sprzętu lub wyposażenia niezbędnego do bezpośredniej realizacji zadania,
3) promocja działań, reklama (np. targi, media, broszury, plakaty),
4) inne działania bezpośrednio związane z realizacją zadania.
10. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
IV. Termin i warunki zlecania realizacji zadań:
1. Realizacja zadania przewidziana jest na podstawie terminu wskazanego przez Organizację w złożonej ofercie jednak nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2024 r.
2. Zlecenie realizacji zadania przez Burmistrza Mirosławca nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą  Mirosławiec a oferentem.
4. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w sposób, który służy realizacji zadania publicznego.
5. Dopuszcza się zmiany rzeczowe w kosztorysie zadania, w tym poprzez wprowadzenie nowej, uzasadnionej pozycji kosztorysowej, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zlecającego zadanie, potwierdzonej w formie aneksu do umowy.
6. Zadanie publiczne uznaje się za zrealizowane jeśli wszystkie działania określone w ofercie zostały zrealizowane, a rezultaty wskazane w ofercie w sposób umożliwiający ich zmierzenie zostały osiągnięte na poziomie nie niższym niż 80% w stosunku do wielkości zaplanowanych.
V. Termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu, osobiście lub za pośrednictwem poczty w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec w terminie do dnia 01.03.2024 roku do godz. 14.00. 
2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.” z dopiskiem: nazwa i adres Organizacji, rodzaj zadania.
3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą objęte procedurą konkursową.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 29.03.2024 r.
5. Formularz oferty dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, w pokoju nr 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miroslawiec.pl   w zakładce organizacje pozarządowe/wzory dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67/2596260.
VI. Kryteria oceny oferty: 
1. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) formalne:
a) czy oferta została złożona w terminie,
b) czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru,
c) czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki,
d) czy oferta nie jest złożona na kwotę wyższą niż podana w ogłoszeniu o konkursie,
e) prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,
2) merytoryczne (ocena – zgodnie z kartą oceny oferty):
a) czy podmiot rozliczał się w okresie poprzednim rzetelnie i terminowo z otrzymanych środków finansowych,
b) możliwość realizacji zadania przez uprawniony podmiot,
c) deklarowana jakość działania i kwalifikacje osób mających realizować zadanie,
d) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
e) zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
f) zadeklarowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
g) analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.
3) oferty złożone po terminie, na nieodpowiednim formularzu lub wypełnione częściowo zostaną odrzucone.
VII. Tryb wyboru oferty
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:
1) unieważnienia konkursu jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem oferty do realizacji,
2) odwołania konkursu na każdym jego etapie bez podawania przyczyny lub przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu,
3) zmiany kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta; wówczas oferent nie będzie związany warunkami złożonej oferty oraz będzie zobowiązany do złożenia zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania lub może wycofać ofertę.
2. Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji, decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta na poszczególne zadanie.
4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz na stronie pod adresem www.miroslawiec.pl i Biuletynie Informacji Publicznej Mirosławiec przez okres 1 miesiąca.
6. Podstawą przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizacje zadania publicznego pomiędzy Gminą Mirosławiec a wyłonionym w konkursie Podmiotem. Umowa ta również określi szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.
7. Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 23
Burmistrza Mirosławca
z dnia 8 lutego 2024 r.


Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)
Burmistrz Mirosławca
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację w 2024 roku zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Mirosławiec.
I. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.
1. Rodzaj zadania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy  Mirosławiec.
2. Forma realizacji zadania: wsparcie.
3. Cel zadania:
1) upowszechnianie kultury i sztuki wśród mieszkańców Gminy Mirosławiec,
2) wspieranie zadań na rzecz kultury i sztuki z uwzględnieniem inicjatyw lokalnych,
3) podtrzymywanie tradycji narodowych i kultywowanie tradycji lokalnych,
4) prezentacja osiągnięć kulturalnych,
5) udział w konkursach, spotkaniach, festyny, pokazy, wykłady, warsztaty i wyjazdy kulturalne.
4. Zamierzone rezultaty: zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców Gminy Mirosławiec.
5. Środki przeznaczone na realizację zadania:
1) Dotacje udzielone w 2023 roku na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
-  środki zaplanowane - 55.000,00 zł,
-  dotacje udzielone - 55.000,00 zł.
2) Planowane środki publiczne przeznaczone na dotacje w 2024 roku na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 65.000,00 zł
II.  Ogólne warunki konkursu:
1. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia, na podstawie udzielonej dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Dofinansowanie ze środków Gminy Mirosławiec nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów realizacji zadania. 
3. Wymagane jest wskazanie w kosztorysie wkładu oferenta w wysokości co najmniej 10% wnioskowanej kwoty dotacji. 
4. Wkład oferenta może pochodzić z:
a) wkładu własnego finansowego,
b) wkładu własnego osobowego,
c) wkładu własnego rzeczowego,
d) świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.
5. W ramach zadania oferent może pobierać świadczenia pieniężne od odbiorców zadania. Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową.
III.  Zasady przyznawania dotacji:
1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferach objętych konkursem oraz zamierzają realizować zadanie adresowane dla mieszkańców Gminy  Mirosławiec. Oddziały terenowe nie posiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie ubiegać się o dotację. W takiej sytuacji mogą złożyć ofertę za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną, natomiast w ofercie powinien być wskazany oddział upoważniony do bezpośredniego wykonania zadania.
2. Oferent jest zobowiązany do podania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego, o których mowa w części III pkt. 5 i 6 oferty.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie, w oznaczonym terminie i miejscu, oferty na określonym formularzu wraz z załącznikami. Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
4. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny oraz zawierać wszystkie wymagane informacje. Jeżeli pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego zadania, należy wpisać „nie dotyczy”.
5. Realizator zadania - zobowiązany jest do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2240).   
6. Do oferty na realizację zadania publicznego należy dołączyć w szczególności następujące dokumenty:
a) w przypadku braku wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - kopia aktualnego wpisu z właściwego rejestru lub ewidencji,
b) kopia aktualnego statutu, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
c) dokumenty pozwalające ocenić możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę - kompetencje, kwalifikacje kadry, kwalifikacje osób do prowadzenia szkoleń – dotyczy klubów sportowych,
d) oświadczenie o posiadaniu konta bankowego,
7. Oferta powinna być podpisana w sposób czytelny lub zaopatrzona w pieczęcie imienne, które umożliwią identyfikację osób składających ofertę, przez osoby upoważnione zgodnie z KRS, innym rejestrem lub udzielonym pełnomocnictwem.
8. Dotacja nie może być wykorzystana na:
1) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów,
2) pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,
3) zakup lokali i gruntów,
4) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
5) działalność polityczną i religijną,
6) wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania.
9. Z dotacji można sfinansować następujące koszty w ramach projektu, m. in:
1) wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami,
2) zakup, najem sprzętu lub wyposażenia niezbędnego do bezpośredniej realizacji zadania,
3) promocja działań, reklama (np. targi, media, broszury, plakaty),
4) inne działania bezpośrednio związane z realizacją zadania.
10. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
IV.  Termin i warunki zlecania realizacji zadań:
1. Realizacja zadania przewidziana jest na podstawie terminu wskazanego przez Organizację w złożonej ofercie jednak nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2024 r.
2. Zlecenie realizacji zadania przez Burmistrza Mirosławca nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Mirosławiec a oferentem.
4. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w sposób, który służy realizacji zadania publicznego.
5. Dopuszcza się zmiany rzeczowe w kosztorysie zadania, w tym poprzez wprowadzenie nowej, uzasadnionej pozycji kosztorysowej, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zlecającego zadanie, potwierdzonej w formie aneksu do umowy.
6. Zadanie publiczne uznaje się za zrealizowane jeśli wszystkie działania określone w ofercie zostały zrealizowane, a rezultaty wskazane w ofercie w sposób umożliwiający ich zmierzenie zostały osiągnięte na poziomie nie niższym niż 80% w stosunku do wielkości zaplanowanych.
V.  Termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu, osobiście lub za pośrednictwem poczty w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec w terminie do dnia 01.03.2024 roku do godz. 14.00. 
2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.” z dopiskiem: nazwa i adres Organizacji, rodzaj zadania.
3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą objęte procedurą konkursową.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 29.03.2024 r.
5. Formularz oferty dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, w pokoju nr 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miroslawiec.pl  w zakładce organizacje pozarządowe/wzory dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67/2596260.
VI. Kryteria oceny oferty: 
1. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) formalne:
a) czy oferta została złożona w terminie,
b) czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru,
c) czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki,
d) czy oferta nie jest złożona na kwotę wyższą niż podana w ogłoszeniu o konkursie,
e) prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,
2) merytoryczne (ocena – zgodnie z kartą oceny oferty):
a) czy podmiot rozliczał się w okresie poprzednim rzetelnie i terminowo z otrzymanych środków finansowych,
b) możliwość realizacji zadania przez uprawniony podmiot,
c) deklarowana jakość działania i kwalifikacje osób mających realizować zadanie,
d) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
e) zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
f) zadeklarowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
g) analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.
3) oferty złożone po terminie, na nieodpowiednim formularzu lub wypełnione częściowo zostaną odrzucone.
VII. Tryb wyboru oferty
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:
1) unieważnienia konkursu jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem oferty do realizacji,
2) odwołania konkursu na każdym jego etapie bez podawania przyczyny lub przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu,
3) zmiany kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta; wówczas oferent nie będzie związany warunkami złożonej oferty oraz będzie zobowiązany do złożenia zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania lub może wycofać ofertę.
2. Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji, decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta na poszczególne zadanie.
4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz na stronie pod adresem www.miroslawiec.pl i Biuletynie Informacji Publicznej Mirosławiec przez okres 1 miesiąca.
6. Podstawą przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizacje zadania publicznego pomiędzy Gminą Mirosławiec a wyłonionym w konkursie Podmiotem. Umowa ta również określi szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.
7. Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

 

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 23
Burmistrza Mirosławca
z dnia 8 lutego 2024 r.


Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)
Burmistrz Mirosławca
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację w 2024 roku zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy Mirosławiec.
I. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.
1. Rodzaj zadania: ochrona i promocja zdrowia na terenie Gminy Mirosławiec.
2. Forma realizacji zadania: wsparcie.
3. Cel zadania:
1) organizacja zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla  mieszkańców Gminy Mirosławiec,
2) organizacja akcji konsultacyjnych - promocja zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej,
3) organizacja spotkań o charakterze  edukacyjnym.
4. Zamierzone rezultaty: wzrost świadomości dotyczącej przyczyn, objawów i zachowań prozdrowotnych mieszkańców Gminy Mirosławiec.
5. Środki przeznaczone na realizację zadania:
1) Dotacje udzielone w 2023 roku na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
-  środki zaplanowane - 6.000,00 zł,
-  dotacje udzielone - 6.000,00 zł.
2) Planowane środki publiczne przeznaczone na dotacje w 2024 roku na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia: 6.000,00 zł
II. Ogólne warunki konkursu:
1. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia, na podstawie udzielonej dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Dofinansowanie ze środków Gminy Mirosławiec nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów realizacji zadania. 
3. Wymagane jest wskazanie w kosztorysie wkładu oferenta w wysokości co najmniej 10% wnioskowanej kwoty dotacji. 
4. Wkład oferenta może pochodzić z:
a) wkładu własnego finansowego,
b) wkładu własnego osobowego,
c) wkładu własnego rzeczowego,
d) świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.
5. W ramach zadania oferent może pobierać świadczenia pieniężne od odbiorców zadania. Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową.
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferach objętych konkursem oraz zamierzają realizować zadanie adresowane dla mieszkańców Gminy  Mirosławiec. Oddziały terenowe nie posiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie ubiegać się o dotację. W takiej sytuacji mogą złożyć ofertę za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną, natomiast w ofercie powinien być wskazany oddział upoważniony do bezpośredniego wykonania zadania.
2. Oferent jest zobowiązany do podania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego, o których mowa w części III pkt. 5 i 6 oferty.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie, w oznaczonym terminie i miejscu, oferty na określonym formularzu wraz z załącznikami. Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
4. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny oraz zawierać wszystkie wymagane informacje. Jeżeli pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego zadania, należy wpisać „nie dotyczy”.
5. Realizator zadania - zobowiązany jest do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2240).     
6. Do oferty na realizację zadania publicznego należy dołączyć w szczególności następujące dokumenty:
a) w przypadku braku wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - kopia aktualnego wpisu z właściwego rejestru lub ewidencji,
b) kopia aktualnego statutu, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
c) dokumenty pozwalające ocenić możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę - kompetencje, kwalifikacje kadry, kwalifikacje osób do prowadzenia szkoleń – dotyczy klubów sportowych,
d) oświadczenie o posiadaniu konta bankowego.
7. Oferta powinna być podpisana w sposób czytelny lub zaopatrzona w pieczęcie imienne, które umożliwią identyfikację osób składających ofertę, przez osoby upoważnione zgodnie z KRS, innym rejestrem lub udzielonym pełnomocnictwem.
8. Dotacja nie może być wykorzystana na:
1) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów,
2) pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,
3) zakup lokali i gruntów,
4) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
5) działalność polityczną i religijną,
6) wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania.
9. Z dotacji można sfinansować następujące koszty w ramach projektu, m. in:
1) wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami,
2) zakup, najem sprzętu lub wyposażenia niezbędnego do bezpośredniej realizacji zadania,
3) promocja działań, reklama (np. targi, media, broszury, plakaty),
4) inne działania bezpośrednio związane z realizacją zadania.
10. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
IV. Termin i warunki zlecania realizacji zadań:
1. Realizacja zadania przewidziana jest na podstawie terminu wskazanego przez Organizację w złożonej ofercie jednak nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2024 r.
2. Zlecenie realizacji zadania przez Burmistrza Mirosławca nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą  Mirosławiec a oferentem.
4. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w sposób, który służy realizacji zadania publicznego.
5. Dopuszcza się zmiany rzeczowe w kosztorysie zadania, w tym poprzez wprowadzenie nowej, uzasadnionej pozycji kosztorysowej, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zlecającego zadanie, potwierdzonej w formie aneksu do umowy.
6. Zadanie publiczne uznaje się za zrealizowane jeśli wszystkie działania określone w ofercie zostały zrealizowane, a rezultaty wskazane w ofercie w sposób umożliwiający ich zmierzenie zostały osiągnięte na poziomie nie niższym niż 80% w stosunku do wielkości zaplanowanych.
V. Termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu, osobiście lub za pośrednictwem poczty w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec w terminie do dnia 01.03.2024 roku do godz. 14.00. 
2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.” z dopiskiem: nazwa i adres Organizacji, rodzaj zadania.
3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą objęte procedurą konkursową.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 29.03.2024 r.
5. Formularz oferty dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, w pokoju nr 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miroslawiec.pl  w zakładce organizacje pozarządowe/wzory dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67/2596260.
VI. Kryteria oceny oferty: 
1. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) formalne:
a) czy oferta została złożona w terminie,
b) czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru,
c) czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki,
d) czy oferta nie jest złożona na kwotę wyższą niż podana w ogłoszeniu o konkursie,
e) prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,
2) merytoryczne (ocena – zgodnie z kartą oceny oferty):
a) czy podmiot rozliczał się w okresie poprzednim rzetelnie i terminowo z otrzymanych środków finansowych,
b) możliwość realizacji zadania przez uprawniony podmiot,
c) deklarowana jakość działania i kwalifikacje osób mających realizować zadanie,
d) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
e) zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
f) zadeklarowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
g) analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.
3) oferty złożone po terminie, na nieodpowiednim formularzu lub wypełnione częściowo zostaną odrzucone.
VII. Tryb wyboru oferty
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:
1) unieważnienia konkursu jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem oferty do realizacji,
2) odwołania konkursu na każdym jego etapie bez podawania przyczyny lub przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu,
3) zmiany kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta; wówczas oferent nie będzie związany warunkami złożonej oferty oraz będzie zobowiązany do złożenia zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania lub może wycofać ofertę.
2. Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji, decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta na poszczególne zadanie.
4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz na stronie pod adresem www.miroslawiec.pl i Biuletynie Informacji Publicznej Mirosławiec przez okres 1 miesiąca.
6. Podstawą przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizacje zadania publicznego pomiędzy Gminą Mirosławiec a wyłonionym w konkursie Podmiotem. Umowa ta również określi szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.
7. Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

 

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 23
Burmistrza Mirosławca
z dnia 8 lutego 2024 r.


Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)
Burmistrz Mirosławca
ogłasza otwarty konkurs ofert
na wybór operatora realizacji zadania publicznego w 2024 roku.
I. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:
1. Rodzaj zadania: promocja i organizacja wolontariatu na terenie Gminy Mirosławiec.
2. Forma realizacji zadania: wsparcie.
3. Cel konkursu:
Wyłonienie podmiotu, zwanego dalej operatorem, który przeprowadzi konkurs w zakresie organizacji i promocji wolontariatu, w szczególności uwzględniając:
a) promocję idei wolontariatu na terenie Gminy Mirosławiec,
b) integrację młodzieży wolontariackiej z osobami społecznie wykluczonymi, bądź zagrożonymi wykluczeniem,
c) organizację szkoleń, kursów, warsztatów i zajęć propagujących ideę wolontariatu.
4. Środki przeznaczone na realizację zadania:
1) Dotacje udzielone w 2023 roku na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu:
- środki zaplanowane - 5.000,00 zł,
- dotacje udzielone - 5.000,00 zł,
2) Planowane środki publiczne przeznaczone na dotacje w 2024 roku z zakresu promocji
i organizacji wolontariatu wynoszą - 5.000,00 zł.
5. Oczekiwane rezultaty:
Realizacja zadań, podejmowanie inicjatyw, działań lokalnych, szkoleń, kursów i warsztatów  w celu poszerzenia wśród społeczności lokalnej informacji w zakresie wolontariatu oraz stworzenie warunków umożliwiających podniesienie kompetencji wolontariuszy działających na rzecz mieszkańców Gminy Mirosławiec, umożliwienie organizacjom pozarządowym pozyskanie wolontariuszy oraz organizowanie akcji i imprez z ich udziałem.
II. Ogólne warunki konkursu:
1. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wspierania tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Dofinansowanie ze środków Gminy Mirosławiec nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów realizacji zadania.
2. Zlecenie realizacji zadania przez Burmistrza Mirosławca nastąpi w trybie określonym w art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferach objętych konkursem oraz zamierzają realizować zadanie adresowane do grup dzieci, młodzieży i dorosłych, będących mieszkańcami Gminy Mirosławiec. Oddziały terenowe nie posiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie ubiegać się o dotację. W takiej sytuacji mogą złożyć ofertę za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną, natomiast w ofercie powinien być wskazany oddział upoważniony do bezpośredniego wykonania zadania.
2. Celem konkursu jest wyłonienie Podmiotów, które przedstawią najlepsze oferty gwarantujące wykonanie zleconego zadania w sposób efektywny, oszczędny, terminowy i zapewniający wysoką jakość wykonania danego zadania.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie, w oznaczonym terminie i miejscu oferty na określonym formularzu wraz z załącznikami. Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
4. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny oraz zawierać wszystkie wymagane informacje. Jeżeli pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego zadania, należy wpisać „nie dotyczy”.
5. Realizator zadania - zobowiązany jest do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2240).
6. Do oferty na realizację zadania publicznego należy dołączyć w szczególności następujące dokumenty:
a) w przypadku braku wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - kopia aktualnego wpisu z właściwego rejestru lub ewidencji,
b) kopia aktualnego statutu, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
c) dokumenty pozwalające ocenić możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę - kompetencje, kwalifikacje kadry, kwalifikacje osób do prowadzenia szkoleń – dotyczy klubów sportowych,
d) oświadczenie o posiadaniu konta bankowego.
7. Oferta powinna być podpisana w sposób czytelny lub zaopatrzona w pieczęcie imienne, które umożliwią identyfikację osób składających ofertę, przez osoby upoważnione zgodnie z KRS, innym rejestrem lub udzielonym pełnomocnictwem.
8. Dotacja nie może być wykorzystana na:
1) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów,
2) pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,
3) zakup lokali i gruntów,
4) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
5) działalność polityczną i religijną,
6) wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania.
9. Z dotacji można sfinansować następujące koszty w ramach projektu, m. in:
1) wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami,
2) zakup, najem sprzętu lub wyposażenia niezbędnego do bezpośredniej realizacji zadania,
3) promocja działań, reklama (np. targi, media, broszury, plakaty),
4) inne działania związane bezpośrednio z realizacją zadania.
10. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
IV.  Termin i warunki zlecania realizacji zadań:
1. Realizacja zadania przewidziana jest na podstawie terminu wskazanego przez Organizację w złożonej ofercie jednak nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2024 r.
2. Zlecenie realizacji zadania przez Burmistrza Mirosławca nastąpi w trybie określonym w art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w sposób, który służy realizacji zadania publicznego.
4. Dopuszcza się zmiany rzeczowe w kosztorysie zadania, w tym poprzez wprowadzenie nowej, uzasadnionej pozycji kosztorysowej, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zlecającego zadanie, potwierdzonej w formie aneksu do umowy.
5. Zadanie publiczne uznaje się za zrealizowane jeśli wszystkie działania określone w ofercie zostały zrealizowane, a rezultaty wskazane w ofercie w sposób umożliwiający ich zmierzenie zostały osiągnięte na poziomie nie niższym niż 80% w stosunku do wielkości zaplanowanych.
6. Warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań reguluje umowa zawarta pomiędzy operatorem a Gminą Mirosławiec. Wzór umowy określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
7. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie oferty z opisem poszczególnych działań, harmonogramem oraz kosztorysem (zaktualizowaną ofertą w przypadku wystąpienia zmian).
8. Warunki zlecenia realizacji zadania:
a) potencjalny operator musi załączyć propozycję zasad i warunków przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, w tym warunków i kryterium ich wyboru, sposobu ich monitorowania, oceny i rozliczania realizowanych przez nich projektów;
b) w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie: promocja i organizacja wolontariatu dotowane mogą być tylko projekty realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Mirosławiec;
c) środki w ramach dotacji jednostkowej przyznanej realizatorowi projektu na realizację zadania publicznego nie mogą przekraczać 90% wartości dofinansowanego projektu. W ramach konkursu przeprowadzonego przez operatora dopuszczalny jest każdy rodzaj wkładu własnego tj. finansowy i niefinansowy.
V.  Termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu, osobiście lub za pośrednictwem poczty w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec w terminie do dnia 01.03.2024 roku do godz. 14.00. 
2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.” z dopiskiem: nazwa i adres Organizacji, rodzaj zadania.
3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą objęte procedurą konkursową.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 29.03.2024 r.
5. Formularz oferty dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, w pokoju nr 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miroslawiec.pl    w zakładce organizacje pozarządowe/wzory dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67/2596260.
VI. Kryteria oceny oferty: 
1. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) formalne:
a) czy oferta została złożona w terminie,
b) czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru,
c) czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki,
d) czy oferta nie jest złożona na kwotę wyższą niż podana w ogłoszeniu o konkursie,
e) prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,
2) merytoryczne (ocena – zgodnie z kartą oceny oferty):
a) czy podmiot rozliczał się w okresie poprzednim rzetelnie i terminowo z otrzymanych środków finansowych,
b) możliwość realizacji zadania przez uprawniony podmiot,
c) deklarowana jakość działania i kwalifikacje osób mających realizować zadanie,
d) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
e) zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
f) zadeklarowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
g) analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.
3) oferty złożone po terminie, na nieodpowiednim formularzu lub wypełnione częściowo zostaną odrzucone.
VII.  Tryb wyboru oferty
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:
1) unieważnienia konkursu jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem oferty do realizacji,
2) odwołania konkursu na każdym jego etapie bez podawania przyczyny lub przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu,
3) zmiany kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta; wówczas oferent nie będzie związany warunkami złożonej oferty oraz będzie zobowiązany do złożenia zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania lub może wycofać ofertę.
2. Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji, decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta na poszczególne zadanie.
4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz na stronie pod adresem www.miroslawiec.pl i Biuletynie Informacji Publicznej Mirosławiec przez okres 1 miesiąca.
6. Podstawą przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizacje zadania publicznego pomiędzy Gminą Mirosławiec a wyłonionym w konkursie Podmiotem. Umowa ta również określi szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.
7. Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

 

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 23
Burmistrza Mirosławca
z dnia 8 lutego 2024 r.


Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)
Burmistrz Mirosławca
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację w 2024 roku zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie Gminy Mirosławiec - zabezpieczenie w sezonie letnim kąpieliska na terenie Gminy Mirosławiec.
I. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.
1. Rodzaj zadania: zabezpieczenie i obsługa kąpieliska na terenie Gminy Mirosławiec w sezonie kąpielowym 2024.
2. Forma realizacji zadania: powierzenie.
3. Cel zadania:
- zabezpieczenie przez ratowników wodnych kąpieliska nad jez. Kosiakowo w określonym sezonie kąpielowym tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku, w tym prowadzenie czynności profilaktycznych oraz edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa.
4. Zamierzone rezultaty: zabezpieczenie przez ratowników wodnych kąpieliska nad jez. Kosiakowo w sezonie kąpielowym tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku, w godzinach od 10.00 do 18.00, przez siedem dni w tygodniu.
5. Środki przeznaczone na realizację zadania:
1) Dotacje udzielone w 2023 roku na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
-  środki zaplanowane - 0,00 zł,
-  dotacje udzielone - 0,00 zł.
2) Planowane środki publiczne przeznaczone na dotacje w 2024 roku na zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności: 35.000,00 zł
II. Ogólne warunki konkursu:
Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie powierzenia, na podstawie udzielonej dotacji.
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym podmiotów uprawnionych do  wykonywania ratownictwa wodnego zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferach objętych konkursem oraz zamierzają realizować zadanie adresowane dla mieszkańców Gminy  Mirosławiec. Oddziały terenowe nie posiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie ubiegać się o dotację. W takiej sytuacji mogą złożyć ofertę za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną, natomiast w ofercie powinien być wskazany oddział upoważniony do bezpośredniego wykonania zadania.
2. Oferent jest zobowiązany do podania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego, o których mowa w części III pkt. 5 i 6 oferty.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie, w oznaczonym terminie i miejscu, oferty na określonym formularzu wraz z załącznikami. Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
4. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny oraz zawierać wszystkie wymagane informacje. Jeżeli pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego zadania, należy wpisać „nie dotyczy”.
5. Realizator zadania - zobowiązany jest do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2240).
6. Do oferty na realizację zadania publicznego należy dołączyć w szczególności następujące dokumenty:
a) w przypadku braku wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - kopia aktualnego wpisu z właściwego rejestru lub ewidencji,
b) kopia aktualnego statutu, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
c) dokumenty pozwalające ocenić możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę - kompetencje, kwalifikacje kadry, kwalifikacje osób do prowadzenia szkoleń – dotyczy klubów sportowych,
d) oświadczenie o posiadaniu konta bankowego.
7. Oferta powinna być podpisana w sposób czytelny lub zaopatrzona w pieczęcie imienne, które umożliwią identyfikację osób składających ofertę, przez osoby upoważnione zgodnie z KRS, innym rejestrem lub udzielonym pełnomocnictwem.
8. Dotacja nie może być wykorzystana na:
1) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów,
2) pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,
3) zakup lokali i gruntów,
4) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
5) działalność polityczną i religijną,
6) wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania.
9. Z dotacji można sfinansować następujące koszty w ramach projektu, m. in:
1) wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami,
2) zakup, najem sprzętu lub wyposażenia niezbędnego do bezpośredniej realizacji zadania,
3) promocja działań, reklama (np. targi, media, broszury, plakaty),
4) inne działania związane bezpośrednio z realizacją zadania.
10. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
IV. Termin i warunki zlecania realizacji zadań:
1. Realizacja zadania przewiduje:
1) przygotowanie kąpieliska (montaż i demontaż urządzeń niezbędnych do oznakowania kąpieliska i stref kąpieli),
2) zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa osób przebywających na terenie kąpieliska zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych i aktami wykonawczymi,
3) monitorowanie i przekazywanie do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu informacji o: temperaturze wody, temperaturze powietrza i prędkości wiatru, w tym umieszczanie ich na tablicy informacyjnej kąpieliska.
2. Termin realizacji zadania przewidziany jest na podstawie terminu wskazanego przez Organizację w złożonej ofercie, jednak nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy i nie później niż do dnia 15 grudnia 2024 r. W ofercie należy określić rzeczywisty okres realizacji zadania, który musi się mieścić w terminie wynikającym z niniejszego ogłoszenia.
3. Zlecenie realizacji zadania przez Burmistrza Mirosławca nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą  Mirosławiec a oferentem.
5. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w sposób, który służy realizacji zadania publicznego.
6. Dopuszcza się zmiany rzeczowe w kosztorysie zadania, w tym poprzez wprowadzenie nowej, uzasadnionej pozycji kosztorysowej, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zlecającego zadanie, potwierdzonej w formie aneksu do umowy.
7. Zadanie publiczne uznaje się za zrealizowane jeśli wszystkie działania określone
w ofercie zostały zrealizowane, a rezultaty wskazane w ofercie w sposób umożliwiający ich zmierzenie zostały osiągnięte na poziomie nie niższym niż 80% w stosunku do wielkości zaplanowanych.
V. Termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu, osobiście lub za pośrednictwem poczty w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec w terminie do dnia 01.03.2024 roku do godz. 14.00. 
2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.” z dopiskiem: nazwa i adres Organizacji, rodzaj zadania.
3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą objęte procedurą konkursową.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 29.03.2024 r.
5. Formularz oferty dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, w pokoju nr 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miroslawiec.pl       w zakładce organizacje pozarządowe/wzory dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67/2596260.
VI. Kryteria oceny oferty: 
1. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) formalne:
a) czy oferta została złożona w terminie,
b) czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru,
c) czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki,
d) czy oferta nie jest złożona na kwotę wyższą niż podana w ogłoszeniu o konkursie,
e) prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,
2) merytoryczne (ocena – zgodnie z kartą oceny oferty):
a) czy podmiot rozliczał się w okresie poprzednim rzetelnie i terminowo z otrzymanych środków finansowych,
b) możliwość realizacji zadania przez uprawniony podmiot,
c) deklarowana jakość działania i kwalifikacje osób mających realizować zadanie,
d) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
3) oferty złożone po terminie, na nieodpowiednim formularzu lub wypełnione częściowo zostaną odrzucone.
VII. Tryb wyboru oferty
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:
1) unieważnienia konkursu jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem oferty do realizacji,
2) odwołania konkursu na każdym jego etapie bez podawania przyczyny lub przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu,
3) zmiany kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta; wówczas oferent nie będzie związany warunkami złożonej oferty oraz będzie zobowiązany do złożenia zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania lub może wycofać ofertę.
2. Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji, decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta na poszczególne zadanie.
4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz na stronie pod adresem www.miroslawiec.pl i Biuletynie Informacji Publicznej Mirosławiec przez okres 1 miesiąca.
6. Podstawą przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizacje zadania publicznego pomiędzy Gminą Mirosławiec a wyłonionym w konkursie Podmiotem. Umowa ta również określi szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.
7. Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Załączniki

Powiadom znajomego