W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawiciela organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 23
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 13 lutego 2023 r.
w sprawie naboru przedstawiciela organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie na wsparcie w 2023 r. realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Mirosławiec.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1812) oraz uchwały nr XLVIII/368/2022 r. Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mirosławiec na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Mirosławca zarządza, co następuje:
§ 1. 1. W związku z ogłoszeniem w dniu 6 lutego 2023 r. Zarządzenia Burmistrza Mirosławca nr 21 w sprawie otwartego konkursu ofert na organizację działań w zakresie:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Mirosławiec,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Mirosławiec,
3) ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy Mirosławiec,
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy Mirosławiec,
5) promocji i organizacji wolontariatu na terenie Gminy Mirosławiec, Burmistrz Mirosławca ogłasza nabór przedstawiciela organizacji pozarządowych do prac Komisji Konkursowej, opiniującej złożone w konkursie oferty.
§ 2. 1. Zgłoszenia kandydatów do pracy w komisji konkursowej może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzący działalność statutową w zakresie:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Mirosławiec,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Mirosławiec,
3) ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy Mirosławiec,
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy Mirosławiec,
5) promocji i organizacji wolontariatu na terenie Gminy Mirosławiec.
2. Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez uprawnione do tego statutowo organy.
3. Podmiot dokonujący zgłoszenia kandydata do pracy w Komisji nie może ubiegać się o dotację.
§ 3. 1. Organizacje pozarządowe w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia mogą zwrócić się z wnioskiem o wpisanie swojego przedstawiciela na listę członków Komisji Konkursowej.
2. Wniosek należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych - załącznik nr 2, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego pod adresem: Urząd Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.
3. Zgłoszenia, które wpłyną w terminie, zostaną zweryfikowane przez pracownika Urzędu Miejskiego w Mirosławcu odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi.
4. Prawidłowe zgłoszenia zostaną zarekomendowane i przekazane Burmistrzowi Mirosławca.
5. Spośród zgłoszonych kandydatów Burmistrz Mirosławca powoła członka Komisji Konkursowej.
§ 4. Praca w Komisji Konkursowej ma charakter społeczny.
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się głównemu specjaliście ds. organizacji pozarządowymi i przedsiębiorczości.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mirosławca

Piotr Pawlik

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 23
Burmistrza Mirosławca
z dnia 13 lutego 2023 r.
Zgłoszenie
do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty na organizację działań w zakresie:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Mirosławiec,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Mirosławiec,
3) ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy Mirosławiec,
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy Mirosławiec,
5) promocji i organizacji wolontariatu na terenie Gminy Mirosławiec.
Dane organizacji zgłaszającej kandydata:
Nazwa organizacji:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Forma prawna organizacji:
..........................................................................................................................
Adres siedziby:
..........................................................................................................................
Tel.: ..............................
Dane osobowe kandydata:
Imię i Nazwisko:
..........................................................................................................................
Adres:
..........................................................................................................................
Tel.: ..............................
Uzasadnienie zgłoszenia kandydata:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Zgoda kandydata na wpisanie na listę:
Ja niżej podpisana(y) .................................... wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na organizację działań w zakresie:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Mirosławiec,
2) turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Mirosławiec,
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Mirosławiec,
4) ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy Mirosławiec,
5) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy Mirosławiec,
6) promocji i organizacji wolontariatu na terenie Gminy Mirosławiec.


  .........................                                                  .................................
miejscowość, data                                           czytelny podpis kandydata
Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych:
1. Jan niżej podpisany(a) ....................................... wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na członka Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na organizację działań w zakresie:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Mirosławiec,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Mirosławiec,
3) ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy Mirosławiec,
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy Mirosławiec,
5) promocji i organizacji wolontariatu na terenie Gminy Mirosławiec.
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1).
2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z klauzulą RODO (załącznik nr 2)
.........................                                                       .................................
miejscowość, data                                              czytelny podpis kandydata
Oświadczenie organizacji:
Oświadczamy, że nasza organizacja/podmiot nie będzie ubiegać się o dotację w konkursie na wsparcie w 2023 r. realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Mirosławiec.


.........................                                                         .................................
miejscowość, data                                                        czytelny podpis


....................                            ...................                        ...................
podpisy osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania podmiotu

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 23
Burmistrza Mirosławca
z dnia 13 lutego 2023 r.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu jest Burmistrz Mirosławca, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@miroslawiec.pl.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa i na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)
b) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Mirosławiec przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Mirosławca (w szczególności: kancelaria prawna, obsługa informatyczna, biuro architektoniczno-urbanistyczne).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
…………........…………….
(podpis)

Załączniki

Powiadom znajomego