W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Ogłoszenie Burmistrza Mirosławca o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej w miejscowości Hanki

OGŁOSZENIE  BURMISTRZA  MIROSŁAWCA 

o pierwszym (1) ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości, który odbędzie się w dniu 26 marca 2021 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu przy ul. Wolności 37 – I piętro, sala nr 107 o godz.: 10:00.

Przedmiotem przetargu jest następująca nieruchomość:

1.      Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Hanki, obręb 0030 oznaczona jako działka nr 153 o powierzchni 0,2217 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wałczu prowadzi księgę wieczystą nr KO1W/00038439/5. Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym, zasięgiem dz. nr 153. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec działka figuruje jako obszar rolny nieprzewidziany do intensywnej produkcji.  Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałczu działka posiada użytek: RV – 0,1415 ha i ŁIV – 0,0802 ha. Czynsz dzierżawny – 0,5236 dt żyta płatny rocznie w terminie do 31 marca każdego roku. Okres dzierżawy: 9 lat od 1.04.2021 r. do 30.09.2030 r.

W roku 2021 1 dt żyta wynosi 58,55 zł.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

1) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

2) spółki  - umowę spółki,

3) podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS,

4) cudzoziemcy – promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych       i Administracji, jeżeli jest ona wymagana przepisami prawa,                             a) cudzoziemcy - osoby prawne – dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego,                                                   b) pełnomocnicy – dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,
c) osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na dzierżawę nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie ustalonej w przetargu przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:
-  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Mirosławiec  w związku z przetargiem  na dzierżawę nieruchomości – podstawa prawna
-    art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 18 maja 2018  roku                  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.);

-    że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;

Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji

Nieruchomość dzierżawiona na podstawie danych z ewidencji gruntów           i budynków, wznowienie i okazanie granic na koszt i staranie nabywcy.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.  

Dodatkowe informacje: Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, pokój nr 2, tel. (67) 259 62 65.

Ogłoszenie będzie opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.

Powiadom znajomego