W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Ogłoszenie Burmistrza Mirosławca o pierwszych ustnych przetargach ograniczonych na sprzedaż nieruichomości niezabudowanych stanowiących wlasność Gminy Miosławiec

OGŁOSZENIE  BURMISTRZA  MIROSŁAWCA o pierwszych (1) ustnych przetargach ograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mirosławiec  które odbędą się w dniu 12 października 2023r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Mirosławcu przy ul. Wolności 37 –  I piętro, sala nr 107 w następujących  godzinach:

dz. 825 – godz. 10.00 

dz. 249/11 – godz. 10:30

Przedmiotem przetargów są:

1)   Nieruchomość  gruntowa niezabudowana, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001, oznaczona jako działka nr 825 o powierzchni 0,1455 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wałczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą nr KO1W/00037023/9. Dla przedmiotowej działki Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka funkcjonuje jako teren rolniczy. Zgodnie z ewidencją prowadzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej działka posiada klaso-użytek: łąki trwałe (ŁIV – 0,1355 ha) i grunty pod rowami (W-ŁIV – 0,0100 ha). Cena wywoławcza:  4 900 zł brutto (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych)

2)   Nieruchomość  gruntowa niezabudowana, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0034, oznaczona jako działka nr 249/11 o powierzchni 0,4011 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wałczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą nr KO1W/00037976/4. Dla przedmiotowej działki Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka funkcjonuje w części jako teren mieszkaniowy w części jako teren i uprawy leśne. Zgodnie z ewidencją prowadzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej działka posiada klaso-użytek: grunty orne ( RV – 0,0151 ha, RVI – 0,3175 ha) i lasy (LsV – 0,0685 ha). Cena wywoławcza:  12 500 zł netto (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych). Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT  w wysokości 23%.

UWAGA:

Ze względu na brak dostępu działek do drogi przetarg ograniczony jest do właścicieli działek sąsiadujących. 

Nieruchomości sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, wznowienie i okazanie granic na koszt i staranie nabywcy.

Warunki udziału w przetargu

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymagane jest w formie pisemnej.

W celu ustalenia uczestników przetargu należy przedstawić komisji przetargowej:

- osoby fizyczne: dokument tożsamości

- osoby fizyczne zamierzające nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: dokument tożsamości i aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji  i Informacji o działalności Gospodarczej (CEiDG)

- osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające  w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie ustalonej w przetargu przez współmałżonka przystępującego do przetargu

- osoby prawne: aktualny wyciąg z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), dokumenty tożsamości osób reprezentujących podmiot

- w przypadku kserokopii dokumentów wymagane jest notarialne potwierdzenie.

- w przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca i wygraniu przez niego przetargu, w dniu zawarcia umowy notarialnej wymagane jest posiadanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w Polsce, pod rygorem utraty wadium.

Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny nieruchomości, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie zostają przyjęte. Przewodniczący komisji przetargowej zamyka przetarg         i ogłasza osobę, która przetarg wygrała. 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej. 

Przystąpienie do przetargu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (RODO)[1].

Wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu (PLN). Wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Gminy Mirosławiec nr 78 8941 1032 0092 2937 2000 0030   w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie Oddział w Mirosławcu najpóźniej do dnia  9 października 2023 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium na sprzedaż w przetargu działka nr ………… obręb …………………………………”

Wniesienie wadium jest równoznaczne z potwierdzeniem, że uczestnik przetargu zapoznał się z ogłoszeniem o przetargu, akceptuje warunki określone w ogłoszeniu, jest mu znany stan faktyczny i prawny nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu trzech (3) dni po przeprowadzeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Mirosławiec w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie.

Warunki płatności

100% wylicytowanej ceny (pomniejszonej o wpłacone wadium), płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.

Zawarcie umowy notarialnej nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu najpóźniej w terminie 21 dni  od rozstrzygnięcia przetargu – (organizator ma 21 dni na wyznaczenie terminu zawarcia umowy notarialnej). Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona pisemnie o miejscu  i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.  

Dodatkowe informacje: Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, pokój nr 5, tel. (67) 259 62 65.

Ogłoszenie będzie opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu: www.miroslawiec.pl

 

 

 

 


 
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – 4.5.2016L 119/1

Powiadom znajomego