W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Uchwała Nr XXIII/191/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty miejscowej

Dz. Urz. Woj. Zachpom. 2016 r. poz. 4058

                                                              Uchwała Nr XXIII/191/2016
                                                              Rady Miejskiej w Mirosławcu

                                                  z dnia 27 października 2016 r.

                                                              w sprawie opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2016 r. poz. 446 i 1579),  art. 17 ust. 1 art. 19 pkt 1 lit. b), pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r.  poz. 716 i 1579) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  - Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.. U. z 2015 r., poz. 613, zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 183 i poz. 1215, z 2015 r. poz. 251, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1269, poz. 1311, poz. 1649 i poz. 1923 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 615, poz. 846,  poz. 1228 i poz. 1579, M. P. z 2015 r. poz. 722 i poz. 723) oraz uchwały Nr XXVII/160/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia  18 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Województwa  Zachodniopomorskiego  z 2008 r., Nr 87, poz. 1839) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Mirosławcu: 

1) wprowadza opłatę miejscową;

2) określa wysokość stawki opłaty miejscowej,

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej,

4) zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso;

5) wprowadza obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej  oraz określa szczegółowy  zakres danych zawartych w tej ewidencji uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego poboru opłaty miejscowej.

§ 2.  Wprowadza się opłatę miejscową na terenie miejscowości określonych w Uchwale Nr XXVII/160/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia  18 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Województwa  Zachodniopomorskiego  z 2008 r., Nr 87, poz. 1839) .

§ 3.  Opłata miejscowa wynosi 2,17 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

§ 4. Opłata jest płatna za każdą rozpoczętą dobę pobytu, bez wezwania na rachunek  bankowy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020, z zastrzeżeniem § 5.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

2. Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery, wynajmujące domy letniskowe itp. od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych  w miejscowościach: Łowicz Wałecki, Drzewoszewo, Orle, Piecnik i Mirosławiec. 

3. Pobór opłaty miejscowej powierza się niżej wymienionym : 

1) osobom fizycznym: 

a) Wandzie i Tadeuszowi  Niedźwiedź 

b) Wioletcie i Dariuszowi Woźniak 

c) Alicji i Marianowi Woźniak 

d) Cecylii i Marianowi Wilk 

e) Genowefie i Ryszardowi  Ciepielewskim 

f) Irenie Protić 

g) Jolancie Szulc 

h) Grażynie i Zdzisławowi Kugiel 

2) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej: 

a) Spółce Philips Lighting Poland sp. z o.o. z siedzibą w Pile;

b) Wytwórni Podkładów Strunobetonowych  S.A. z siedzibą w Mirosławiu Ujskim; 

c) Klubowi Żeglarskiemu KLIWER z siedzibą w Pile; 

§ 6.  Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokość 25 % zainkasowanych

i terminowo odprowadzonych opłat. 

§ 7.  Inkasenci pobierający opłatę miejscową zobowiązani są wpłacić ją na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020 w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.

§ 8.  Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób,

o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do  uiszczenia opłaty miejscowej. Ewidencja powinna zawierać:

- imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty,

- liczbę dni, za które opłata jest pobierana,

- właściwą stawkę opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu,

- łączną kwotę  opłaty miejscowej pobraną za cały okres pobytu od danej osoby.

§ 9.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. 

§ 10. Traci moc uchwała Nr XII/108/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej. 

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Powiadom znajomego