W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Decyzja o braku przydatności wody do spożycia - wodociąg Łowicz Wałecki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wałczu
78-600 Wałcz, ul. Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 54
Tel. / Fax. (67) 258 2331 e-mail: psse.walcz@sanepid.gov.pl
____________________________________________________________________________
Strona 1 z 2
Wałcz, dnia 13.02.2024 r.
HK.9020.35.2024
Zakład Energetyki Cieplnej
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
DECYZJA nr HK.11.2024
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu działając na podstawie:
- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.),
- art. 104 § 1 i § 2 oraz art. 108 § 1 k.p.a. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowymodprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.),
- § 21 ust. 1 pkt 4 oraz § 21 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 12.02.2024 r. z wodociągu w Łowiczu Wałeckim, punkt poboru próbki wody: Łowicz Wałecki – stacja paliw, udokumentowanym sprawozdaniem z badania nr MWiŻ/MW/116-Q/24 z dnia 13.02.2024 r. stwierdza brak przydatności wody do spożycia z wodociągu w Łowiczu Wałeckim zaopatrującego w wodę ok. 183 mieszkańców miejscowości Łowicz Wałecki z uwagi na obecność bakterii grupy coli
i nakazuje
1. podjąć działania naprawcze w celu zapewnienia jakości wody pochodzącej z wodociągu w Łowiczu Wałeckim w zakresie mikrobiologicznym do zgodnej z wymaganiami rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) nie później niż do dnia 18.02.2024 r.,
2. poinformować odbiorców o braku przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu w Łowiczu Wałeckim w sposób powszechnie przyjęty oraz umieścić tę informację na stronie internetowej, jeżeli taka jest prowadzona,
3. zapewnić odbiorcom wody z wodociągu w Łowiczu Wałeckim, zastępcze źródło wody o jakości odpowiadającej wodzie przeznaczonej do spożycia oraz powiadomić o punktach jej poboru,
4. poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu o podjętych działaniach w celu realizacji nakazów określonych w pkt 1, 2, 3.
Na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) decyzji w pkt 1, 2, 3 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
Uzasadnienie:
W dniu 12.02.2024 r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrano z wodociągu w Łowiczu Wałeckim próbkę wody do badań laboratoryjnych z punktu poboru: Łowicz Wałecki – stacja paliw. Po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody, udokumentowanym sprawozdaniem z badania numer MWiŻ/MW/116-Q/24 z dnia 13.02.2024 r.
stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 12 jtk/100 ml.
Strona 2 z 2
Stan ten powoduje niezgodność z obowiązującym w tej mierze przepisem przytoczonym na wstępie decyzji:
- zgodnie z załącznikiem 1 cz. C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294): dopuszczalna wartość bakterii grupy coli wynosi 0 jtk/100 ml wody.
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie powinna zawierać mikroorganizmów chorobotwórczych w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Stwierdzenie
bakterii grupy coli w wodzie sugeruje nieodpowiednie jej uzdatnienie lub wtórne jej zanieczyszczenie. W celu wyeliminowania potencjalnych problemów związanych z obecnością ww. bakterii konieczne jest
przeprowadzenie skutecznych zabiegów dezynfekcyjnych.
Przedmiotowy wynik badania próbki wody wskazuje na mikrobiologiczne skażenie wody pochodzącej z wodociągu w Łowiczu Wałeckim, co stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu po rozważeniu stopnia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz po wnikliwej analizie sprawozdania z badania otrzymanego
w dniu 13.02.2024 r. stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi produkowanej przez ww. wodociąg i zadecydował jak na wstępie decyzji nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności w zakresie
obowiązków określonych w pkt 1, 2 i 3.
Pouczenie:
Na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.):
- art. 10 § 2 z uwagi na zagrożenie zdrowia ludzkiego odstąpiono od zasady czynnego udziału w nim Strony,
- art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu w terminie 14 dni od daty
doręczenia decyzji,
- art. 127a § 1 i § 2 Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, a z dniem dostarczenia oświadczenia przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna,
- art. 130 § 3 pkt 1 wniesienie odwołania w terminie nie wstrzymuje wykonania decyzji w zakresie pkt 1,2 i 3.
Załączniki:
1. Sprawozdanie z badania nr MWiŻ/MW/116-Q/24 r. z dnia 13.02.2024 r.,
2. Komunikat nr 11/2024.
Pismo niniejsze zostało zaopatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu mgr Karola Subocza
Otrzymują:
1. Adresat (wraz z załącznikami),
2. a/a.
Do wiadomości:
1. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie, ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin
(ePUAP oraz na adres e-mail: hk.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl wraz z załącznikami),
2. Burmistrz Mirosławca, ul. Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec (e-PUAP),
3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz (ePUAP),
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałczu, ul. Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54, 78-600 Wałcz (ePUAP),
5. HŻŻiPU w/m.

Załączniki

Powiadom znajomego