W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

IGN.6721.1.2023.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 marca 2024 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 8278 położonej w obrębie 0034, Mirosławiec 34.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu
IGN.6721.1.2023.DB

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA  MIROSŁAWCA z dnia 21 marca 2024 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.), art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.),  w związku z uchwałą Nr L/388/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki oznaczonej geodezyjnie nr 8278, położonej w obrębie 0034, Mirosławiec 34, zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  w dniach od 29 marca 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r., w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec  w pok. nr 9, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Gminy Mirosławiec udostępniam do pobrania za pośrednictwem linku:  https://pliki.miroslawiec.pl:8843/publiczne/mpzp/2024_03_21/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 25 kwietnia 2024 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (I piętro, pokój 107) w godzinach od 1500 do 1600. 

Każdy ma prawo do składania uwag do ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu    i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się   z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz składać uwagi do planu, prognozy i ww. postępowania.
Uwagi i wnioski do prognozy w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone stosownie do art. 40 ww. ustawy.
Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, do Burmistrza Mirosławca z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 17 maja 2024 r., na adres:  Burmistrz Mirosławca, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec; e-mail: urzad@miroslawiec.pl; ePUAP: /3217033/skrytka.
Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Mirosławiec.
Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik
Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP Urzędu Miejskiego w  Mirosławcu od 21 marca 2024  r. do 17 maja 2024 r.                                                       
Podpisano przez Zastępcę Burmistrza Dariusza Bartosika w dniu  21 marca 2024 r.

 

Załączniki

Powiadom znajomego