W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

IGN.6721.1.2022.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 34 Mirosławiec.

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
województwo zachodniopomorskie

Mirosławiec, dnia 30 listopada 2023 r.

znak sprawy: IGN.6721.1.2022.DB

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 34 Mirosławiec

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.),  w związku  z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr II/24/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 34 Mirosławiec, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 34 Mirosławiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 07 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r., w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec,  w pok. nr 9 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Gminy Mirosławiec udostępniam do pobrania za pośrednictwem linku: https://pliki.miroslawiec.pl/mpzp/2023_11_23/.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 34 Mirosławiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniam do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej za pośrednictwem linku: https://bip.miroslawiec.pl/artykuly/240/projekt-mpzp-dla-czesci-obrebu-miroslawiec-0034.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 stycznia 2024 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego  w Mirosławcu (I piętro, pokój 107) w godzinach od 16:00 do 17:00.

Każdy ma prawo do składania uwag do projektu ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, do Burmistrza Mirosławca z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2024 r., na adres: Burmistrz Mirosławca, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec; e-mail: urzad@miroslawiec.pl; ePUAP: /3217033/skrytka. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Burmistrz Mirosławca
(-)
Piotr Pawlik

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP U.M. w  Mirosławcu od 30 listopada 2023  r. do 29 stycznia 2024 r.                                               

Podpisano w dniu 30 listopada 2023 r.  przez Dariusza Bartosika, Zastępcę Burmistrza Mirosławca

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1)    Dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.

2)    Administratorem podanych danych osobowych jest Gmina Mirosławiec, reprezentowana przez Burmistrza Mirosławca, z siedzibą: ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.

3)    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

4)    Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5)    Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6)    Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.).

7)    Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek.

8)    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Administratora: pan Andrzej Milczarski e-mail: iodo@miroslawiec.pl.


Załączniki

Powiadom znajomego