W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi S10 Szczecin –Piła, na odcinku koniec obwodnicy Stargardu –początek obwodnicy Piły (z węzłem „Koszyce”) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz” w procedurze zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl,

szczecin.rdos.gov.pl/REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

Szczecin, dnia 29 kwietnia 2021roku

WONS-OŚ.420.72.2019.AW.95

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 z późn. zm.)–dalej zwanej ustawą ooś, podaje się do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi S10 Szczecin –Piła, na odcinku koniec obwodnicy Stargardu –początek obwodnicy Piły (z węzłem „Koszyce”) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz” w procedurze zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pana Rafała Kleina, działającego z pełnomocnictwa inwestora, którym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) przedmiotowa droga kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt a) ustawy ooś organem właściwym do wydania wnioskowanej decyzji dla planowanego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, natomiast organami opiniującymi są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie, a organem uzgadniającym Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Bydgoszczy.Zgodnie z art. 29 ustawy ooś, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. W związku z powyższym informuję,że dokumentacja sprawy, w tym raport o oddziaływaniu na środowisko i jego uzupełnienia, udostępnione są zainteresowanym w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Jednak z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną tut.organ informuje, iż rekomendowane jest udostępnianie akt za pośrednictwem systemów informatycznych (np. na adres e-mail, platforma e-PUAP), w zależności od technicznych możliwości zainteresowanego i urzędu. Określenie terminu oraz sposobu udostępnienia akt należy każdorazowo (zarówno w siedzibie, jak i w sposób zdalny) uzgodnić z osobą prowadzącą postępowanie -Agnieszką Wiśniewską pod nr tel. 91 43 05 245. Wnioski i uwagi można składać w ciągu 30dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 5 maja 2021r. do dnia 3 czerwca 2021r.

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl)i przed wydaniem decyzji zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Aleksandra Stodulna 

Załączniki

Obwieszczenie pdf, 363 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego