W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Ogłoszenie o naborze o udzielenie dotacji celowej

logotyp UM   Mirosławiec dnia 23.09.2019 r.

 Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej

Burmistrz Mirosławca ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z Uchwałą nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2015 r. przewidzianych do realizacji do 15 grudnia 2019 r.
 1. Rodzaj zadania:
 • usuwanie, transport i unieszkodliwianie materiałów budowlanych  zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych przewidzianych do realizacji w 2019 roku.
 1. Wysokość dotacji na zadanie wynosi 100%  kosztów ich realizacji, jednak nie więcej niż 6 000 zł ( sześć tysięcy zł).
 2. O dotacje mogą ubiegać się podmioty  wymienione w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.)
1)     podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a)     osoby fizyczne,
b)     wspólnoty mieszkaniowe,
c)     osoby prawne,
d)     przedsiębiorcy,
2)     jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
 1. Termin składania wniosków: od 23 września do 23 października 2019 r.
 2. Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach pracy Urzędu, bądź przesłać droga pocztową na adres: Urząd Miejski ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec (terminem złożenia wniosku jest data wpływu do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu).
 3. Formularze wniosków dostępne są w Referacie Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Gminy i Miasta Mirosławiec (www.miroslawiec.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.miroslawiec.pl).
 4. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać bezpośrednio w Referacie Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, pokój nr 3,  tel. 67 259 62 66.
 
 
Kryteria wyboru zadania do finansowania lub dofinansowania
 1. Wnioski o udzielenie dotacji kwalifikują i opiniują pod względem zgodności zadania z ustawowym przeznaczeniem dotacji oraz jego kompletności pracownicy merytoryczni Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.
 2. W przypadku braków formalnych we wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie braków formalnych w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany w formie pisemnej.
 3. Dotacje nie będą udzielane na zadania zrealizowane przed datą zawarcia umowy.
 4. Rozstrzygnięcie w przedmiocie udzielenia dotacji podejmuje Burmistrz Mirosławca, o czym wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie.
 5. Przyznanie dotacji uzależnione jest od:
1)     ilości środków finansowych w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec, przewidzianych do wydatkowania na określony cel - finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na dany rok budżetowy,
2)     przewidywanego efektu ekologicznego realizowanego zadania (ilość usuwanego azbestu),
3)     zastosowania nowych urządzeń posiadających aprobatę techniczną stosowaną w budownictwie wg obowiązujących przepisów, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2019 poz.1186),
4)     spełnienia warunków przez wnioskodawców określonych w odrębnych przepisach oraz spełnienie warunku wykonania prac przez przedsiębiorców uprawnionych do świadczenia usług z zakresu usuwania i transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych,
5)     realizacji zadania w roku budżetowym, w którym został złożony wniosek na udzielenie dotacji.

      6. W przypadku gdy złożone wnioski w całości spełnią kryteria wymienione w ust. 5 pkt. 2-5 zaś w budżecie Gminy  i Miasta Mirosławiec nie będzie wystarczającej ilości środków finansowych na ich realizację, o przyznaniu dotacji decydować będzie kolejność złożenia wniosku.
 
                                                                                                                 /-/ Burmistrz Mirosławca
                                                                                        
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego