W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Mirosławiec a Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Mirosławiec

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 27 października 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Mirosławiec a Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Mirosławiec


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz art. 11 ust. 2, art. 14 ust. 3 i  art 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża zgodę na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mirosławiec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr geodezyjnym 55/7 o pow. 3,86 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Piecnik 0025, zapisanej w księdze wieczystej o nr KO1W/00026729/8, w ewidencji gruntów i budynków oznaczonej użytkiem: "LsIV" i "LsV" na nieruchomości gruntowe stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Mirosławiec oznaczone w ewidencji gruntów jako:
1) działka o nr geodezyjnym 958 o pow. 0,0028 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Mirosławiec 0001, zapisana w księdze wieczystej o nr KO1W/00027995/0, w ewidencji gruntów i budynków oznaczona użytkiem: "B";
2) działka o nr geodezyjnym 8082/2 o pow. 0,0977 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Mirosławiec 0034, zapisana w księdze wieczystej o nr KO1W/00028248/6, w ewidencji gruntów i budynków oznaczona użytkiem "Ba";
3) działka o nr geodezyjnym 244/1 o pow. 0,3264 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Piecnik 0025,  zapisana w księdze wieczystej o nr KO1W/00028147/8, w ewidencji gruntów i budynków oznaczona użytkiem "dr";
4) działka o nr geodezyjnym 8190/4 o pow. 0,1689 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Łowicz Wałecki 0035, zapisana w księdze wieczystej o nr KO1W/00028247/9, w ewidencji gruntów i budynków oznaczona użytkiem "dr";
5) działka o nr geodezyjnym 8190/6 o pow. 0,0100 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Mirosławiec 0034, zapisana w księdze wieczystej o nr KO1W/00028248/6, w ewidencji gruntów i budynków oznaczona użytkiem "Lzr-ŁV";
6) działka o nr geodezyjnym 8190/13 o pow. 0,1716 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Mirosławiec 0034, zapisana w księdze wieczystej o nr KO1W/00028248/6, w ewidencji gruntów i budynków oznaczona użytkiem "Lzr-ŁV".
§ 2. Zamiana nieruchomości opisanych w § 1 niniejszej uchwały następuje bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości.
§ 3. Traci moc uchwała nr LVII/436/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Mirosławiec a Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Mirosławiec. 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Gminy podejmuje uchwały w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących m. in. zasad nabywania i zbywania nieruchomości.
Działka o nr 55/7, należąca do Gminy stanowi las, który wszedłby w kompleks leśny zarządzany przez Nadleśnictwo Mirosławiec.   
Działki należące do Nadleśnictwa Mirosławiec o nr 244/1 i 8190/4 są działkami drogowymi. Pierwsza z nich stanowi połączenie kompleksu leśnego z drogą powiatową. Na jej wysokości przebiegać będzie droga ekspresowa S-10. Aby możliwe było wykonanie przejazdu nad S-10 w tym miejscu, konieczne jest nadanie drodze kategorii drogi publicznej. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych drogami publicznymi mogą być m.in. drogi gminne. Działka o nr 8190/4 stanowi jedyne połączenie osady Polne z drogą publiczną należącą do gminy. Drogi łączą się na wysokości przejazdu kolejowego, modernizowanej obecnie linii kolejowej nr 410. Aby uniknąć nadania mu (przejazdowi kolejowemu) kategorii F czyli wyposażenia w rogatki stale zamknięte, działka o nr 8190/4 po przejęciu przez gminę może otrzymać status drogi publicznej i wówczas przejazd kolejowy mógłby zostać zakwalifikowany do kategorii D. Gmina jest zainteresowana takim rozwiązaniem. 
Działka o nr 958 położona jest w środku miasta  i posiada użytek B czyli tereny mieszkaniowe. W przyszłości może być przedmiotem sprzedaży jako działka uzupełniająca. 
Na działce  o nr 8082/2 znajduje się część składowiska odpadów komunalnych, które należy do Gminy. Zasadne jest więc uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, tym bardziej, że planowane jest rozpoczęcie procesu rekultywacji składowiska. 
Działki o nr 8190/6 i 8190/13 stanowią grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. 
Głównym celem zamiany w/w  działek pomiędzy Gminą Mirosławiec  a Nadleśnictwem Mirosławiec jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb  społeczności lokalnej  a także realizowanie zadań własnych gminy wynikających z ustawy. W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest zasadne. 

Załączniki

Powiadom znajomego