W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 września 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 30 ust. 6, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935 i 1116) uchwala się co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XII/126/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 5 pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 5 w brzmieniu:
„"5) mentora w wysokości 150 zł.”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2022 r.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1762 ze zm.) organ prowadzący określa dla nauczycieli, w drodze regulaminu m.in. wysokość stawek dodatków, o których mowa w art. 30 ust. 1, pkt 2 ustawy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków. Na podstawie art. 91 d pkt 1 ww. ustawy kompetencje organu prowadzącego określone w art. 30 ust. 6 wykonuje rada gminy.
W związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1730) oraz wynikającą z niej koniecznością zmiany § 5 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za prace w dniu wolnym od pracy, które wprowadza do katalogu funkcję mentora, należy dostosować zapisy Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

Załączniki

Powiadom znajomego