W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ),  art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 
z 2019 r., poz. 1170; Dz. U z 2018 r., poz. 2244; Dz. U. z 2021 r., poz.401, poz. 1558) uchwala się co następuje: 
§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy i miasta Mirosławiec : 
1) od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,03 zł od 1m2 powierzchni, 
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 5,17 zł od 1 ha powierzchni, 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,54 zł od 1 m2 powierzchni,
  d)  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, poz. 1529, poz. 1566) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,40 zł od 1 m2 powierzchni; 
2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych - 0,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 25,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,25 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 8,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/196/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie  stawek podatku od nieruchomości na 2021 r. 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.


Uzasadnienie
do uchwały Nr  .....................
z dnia   ........ października 2021 roku

 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok


W projekcie uchwały zrealizowano obowiązek nałożony na rady gmin w art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.:Dz. U z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.) w zakresie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 przewiduje przyjęcie stawek kwotowych w podatku od nieruchomości na poziomie podanych w obwieszczeniu Ministra  Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 r. (M.P. 2021 r., poz 724)


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane