W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany rodzaju miejscowości

Zarządzenie Nr 131
Burmistrza Mirosławca
z dnia 30 października 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości „Kosiakowo – część kolonii Polne” na „Kosiakowo – osada”.

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 2, art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) oraz uchwały Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2014 r. poz. 1601 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości „Kosiakowo – część kolonii Polne” na „Kosiakowo – osada”.

2. Przedmiotem konsultacji społecznych jest wyrażenie opinii i uwag mieszkańców w zakresie zmiany rodzaju miejscowości Kosiakowo obowiązującej w Wykazie nazw miejscowości stanowiący załącznik do Obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykazu nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2019 r. poz. 2360) na inny rodzaj, tj.  „Kosiakowo – część kolonii Polne” na „Kosiakowo – osada”.

§ 2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie miejscowości Polne i Kosiakowo.

§ 3. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy miejscowości Polne.

§ 4. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej i bezpośredniej poprzez:
1) wypełnienie i przedłożenie formularza konsultacyjnego w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec w pokoju nr 1 w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu ul. Wolności 37 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - środa 700-1500, czwartek 700-1600, piątek 700-1400.
2) wypełnienie i przesłanie formularza konsultacyjnego na adres Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.
3) bezpośrednie spotkanie z mieszkańcami w dniu 9 listopada 2023 r. w godz. 1500 -1600 w sali narad Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (I piętro, pok. Nr 107), ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.
4) wypełnienie i przedłożenie formularza konsultacyjnego poprzez pocztę elektroniczną na adres urzad@miroslawiec.pl   lub poprzez skrzynkę nadawczą e-PUAP /3217033/skrytka.

§ 5. Formularze konsultacyjne wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 6 do 21 listopada 2023 r. Za termin złożenia formularza konsultacyjnego uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

§ 7. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości mieszkańców do 23 listopada 2023 r. na stronie internetowej www.bip.miroslawiec.pl, www.miroslawiec.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

§ 8. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy Mirosławiec oraz Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Mirosławca
Piotr Pawlik

Załącznik do zarządzenia Nr 131
Burmistrza Mirosławca
z dnia 30 października 2023 r.

FORMULARZ KONSULTACYJNY
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości „Kosiakowo – część kolonii Polne” na „Kosiakowo – osada”.

Proponowana zmiana rodzaju miejscowości:

„Kosiakowo – część kolonii Polne” na „Kosiakowo – osada””

"za" - ..................... 

"przeciw" - ...................

Wyrażenie stanowiska następuje poprzez zaznaczenie formuły "za" lub "przeciw" znakiem "X"

Uwagi i opinie mieszkańców:....................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.............................. .............................................. ............................

Imię i nazwisko Adres zamieszkania Podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu jest Burmistrz Mirosławca, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@miroslawiec.pl.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa i na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443)
b) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Załączniki

Powiadom znajomego