W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 90/2010

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak
z dnia
w sprawie powołania Zespołu Kierowania Procesem Ewkuacji (Przyjęcia) Ludności (ZKPE) w Gminie Mirosławiec
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 90/2010

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie powołania Zespołu Kierowania Procesem Ewkuacji (Przyjęcia) Ludności (ZKPE) w Gminie Mirosławiec

Na podstawie art.17 ust.6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 z późn.zm.), §3 pkt 8 i 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. z dnia 1 lipca 2002 r.) oraz Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie Zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia, zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zabezpieczenia ewakuacji ludności w Gminie Mirosławiec ustala się skład Zespołu Kierowania Procesem Ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwanego dalej "ZKPE", którego strukturę stanowią:

1. Kierownik ZKPE - Sekretarz Gminy

2. Zastępca Kierownika ZKPE - pracownik ds. zarządzania kryzysowego

3. Zespoły ewidencyjno-informacyjne /ZEI/, Zespoły Wyładowcze /ZW/ i Zespoły Rozdzielcze /ZR/

1) Toporzyk

a) Kierownik zespołu - pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu wskazany przez Burmistrza

b) Członek zespołu - pracownik Zespołu Szkół w Piecniku wskazany przez Dyrektora

2) Orle

a) Kierownik zespołu - pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu wskazany przez Burmistrza

b) Członek zespołu - pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu wskazany przez Kierownika MGOPS

3) Gniewosz

a) Kierownik zespołu - pracownik Urzędu gminy i Miasta w Mirosławcu wskazany przez Burmistrza

b) Członek zespołu - pracownik Zespołu Szkół w Mirosławcu wskazany przez Dyrektora

4) Polne

a) Kierownik zespołu - pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu wskazany przez Burmistrza

b) Członek zespołu - pracownik Posterunku Policji w Mirosławcu wskazany przez Kierownika Posterunku Policji

5) Zacisze

a) Kierownik zespolu - pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu wskazany przez Burmistrza

b)  Członek zespołu - Komendant oddziału MG OSP w Mirosławcu

6) Sadowo

a) Kierownik zespołu - pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu wskazany przez Burmistrza

b)  Członek zespołu - pracownik Zespołu Szkół w Mirosławcu wskazany przez Dyrektora

7) Setnica

a) Kierownik zespołu - pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu wskazany przez Burmistrza

b) Członek zespołu - pracownik Posterunku Policji w Mirosławcu wskazany przez Kierownika Posterunku Policji

8) Pilów

a) Kierownik zespołu - pracownik Urzedu Gminy I miasta w Mirosławcu wskazany przez Burmistrza

b)  Członek zespołu - pracownik Zespołu Szkół w Piecniku wskazany przez Dyrektora

9) Nieradź

a) Kierownik zespołu - pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu wskazany przez Burmistrza

b) Członek zespołu - pracownik Posterunku Policji w Mirosławcu wskazany przez Kierownika Posterunku Policji

10) Jabłonowo

a) Kierownik zespołu - pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu wskazany przez Burmistrza

b) Członek zespołu - pracownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu wskazany przez Kierownika MGOPS

11) Mirosławiec Górny

a) Kierownik azespołu - pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu wskazany przez Burmistrza

b) CZłonek zespołu - pracownik Posterunku Policji w Mirosławcu wskazany przez Kierownika Posterunku Policji

12) Mirosławiec

a) Kierownik zespołu - pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu wskazany przez Burmistrza

b) Członek zespołu - pracownik Posterunku Policji w Mirosławcu wskazany przez Kierownika Posterunku Policji

4. Zespoły zbiórek i załadunku /ZZB/ i /ZZ/ - sołtysi poszczególnych sołectw.

5. Zespoły pomocy medycznej /ZPM/ - pracownikcy Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Mirosławcu.

6. Zespoły pomocy logistycznej /ZPL/:

1) Kierownik zespołu - Kierownik Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Mirosławcu

2) Członek zespołu - pracownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu wskazany przez Kierownika MGOPS

3)  Członek zespołu - pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu wskazany przez Burmistrza

7. W razie potrzeby mogą być powoływane i organizowane inne osoby funkcyjne oraz zespoły. Zadania dla nich będą stawiane przez Kierownika ZKPE.

§ 2. 

1. Zadania Kierownika ZKPE:

1)  kierowanie pracą zespołu,

2)  organizowanie szkolenia zespołu,

3) wydawanie z upoważnienia Burmistrza Mirosławca zleceń poszczególnym kierownikom zespołów oraz sołtysom, dotyczacych realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem ewakuacji (przyjęcia) ludności,

4) opracowanie wniosków i propozycji dotyczących przygotowania i aktualizacji planów ewakuacji II i III stopnia.

2. Zadania ZKPE:

1)  W procesie planowania ewakuacji określić:

a)  rejony objete ewakuacją, trasy i docelowe miejsca przeznaczenia,

b)  koncepcję ewakuacji,

c) skalę ewakuacji, w tym samoewakuację i wykorzystanie indywidualnych środków transportu osób ewakuowanych,

d) siły i środki możliwe do wykorzystania w procesie ewakuacji, w tym zestawiewnia planów środków transportu, wytypowanych miejsc czasowego pobytu oraz źródła pozyskiwania materiałów i środków logistycznych oraz tryb ich pozyskiwania,

e)  organizację łączności i sposób kierowania ruchem,

f)  sposób zapewnienia poszkodowanej ludności pomocy medycznej, zakwaterowania i niezbędnego zaopatrzenia,

g)  sposób powrotu osób oraz mienia do miejsc stałego zamieszkania lub innej lokalizacjipo ustaniu zagrożenia,

h)  płaszczyzny współdziałania z odpowiednimi organami wojskowymi, Policją, OSP oraz innymi podmiotami,

i)  sposób zabezpieczenia i ochrony pozostawionego mienia,

j)  inne dane według potrzeb.

2) Planowanie sił i środków do rozwinięcia organizacyjnych elementów ewakuacji (przyjęcia ludności).

3) Organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej w celu zapoznania i przygotowania osób biorących udział w prowadzeniuewakuacji (przyjęcia) jak również ludności Gminy Mirosławiec z zasadami i sposobami prowadzenia akcji ewakuacji (przyjęcia) ludności.

4)  Koordynowanie działań podczas ewakuacji II lub ewakuacji III stopnia na obszarze Gminy.

5) Przygotowanie i przekazywanie zarządzeń i wytycznych Burmistrza, wynikających z zaistniałych zmian w toku prowadzenia ewakuacji (przyjęcia) ludności.

3. Zadania zespołów ewidencyjno-informacyjnych /ZEI/:Zespoły ewidencyjno-informacyjne są początkowymi ogniwami procesu ewakuacji ludności. Kontynuują działalność komórek organizacyjnych prowadzących sprawy rejestracji i wydawania kart ewakuacji. Zespoły te rozwija się w dogodnych miejscach, ułatwiających ich funkcjonowanie, jak również opuszczenie przez ludność zagrożonego rejonu w jak najkrótszym czasie. Zespoły ewakuacyjno-informacyjne /ZEI/ rejestrują i wydają karty ewakuacji osobom, którym przed zarządzeniem kart ewakuacji nie wydano. Informują ludność o sposobie ewakuacji oraz kierują do miejsc działania Zespołów Zbiórek i Załadunku. Kierownicy ZEI utrzymują łączność z Zespołem Kierowania Procesem Ewakuacji (ZKPE/ oraz Zespołami Zbiórek i Załadunku.

4. Zadania zespołów zbiórek i załadunku /ZZb/ i /ZZ/:Zespoły zbiórek i załadunku są pośrednimi ogniwami pomiędzy ZEI a Zespołami Wyładowczymi /ZW/. W miejscach tych gromadzi się ludność do miejsc rozmieszczenia na terenie objetymewkuacją lub poza nim. Każdej ewakuowanej grupie przydziela się środek transportu do przewiezienia jej oraz bagażu w wyznaczone uprzednio miejsce. W przypadku braku środków transportu ludność ewakuowaną kieruje się pieszo do najbliższego miesjca rozlokowania poszkodowanych. ZZb i ZZ utrzymują łączność z kierownikiem ZEI, w których przyjmowana jest ludność oraz z Kierownikiem ZKPE.

5. Zadania zespołów pomocy medycznej /ZPM/:Zespół pomocy medycznej /ZPM/ organizuje się na bazie personelu niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zadaniem ZPM jest udzielenie doraźnej pomocy medyczno-sanitarnej oraz kierowanie osób wymagającyh opieki specjalistycznej do szpitali. Kierownicy ZPM powinni mieć łączność z najbliższymi jednostakmi służby zdrowia, do których przewiduje się kierowanie osób wymagających opieki specjalistycznej.

6. Zadania zespołu pomocy logistycznej /ZPL/: Zespół pomocy logistycznej orgnizuje się w celu utrzymania działań porządkowych zabezpieczających ewkuację tj. organizację ruchu drogowego, ochronę mienia oraz technicznego zabezpieczenia ruchu pojazdów. Kierownik ZPL powinien dysponować środkami łączności radiotelefonicznej w celu błyskawicznego odbioru i przekazywania informacji o przebiegu procesu ewakuacji.

§ 3. W sytuacji wystąpienia nagłego, nieprzewidywalnego zagrożenia ewkuację I stopnia realizuje się natychmiast po zaistnieniu zagrożenia. Ewakuacja I stopnia polega na niezwłocznym przemieszczeniu ludności, zwierząr, mienia z obszarów / miejsc, w którychwystąpiło bezpośrednie zagrożenie poza strefę zagrożenia. Ewakuację I stopnia można realizować w oparciu o aktualny plan ewakuacji ludności II stopnia stanowiacy element Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

90/2010 pdf, 713 kB

Powiadom znajomego