Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 46

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik

z dnia

zmieniające zarządz. w spr. regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 46

Burmistrza Mirosławca

z dnia 15 maja 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.1) ) i art.42 i 43 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 i 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 108 Burmistrza Mirosławca z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu , wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 17 ust. 1 pkt 3.          

2) § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Czas pracy pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym. Dobowy wymiar czasu pracy pracowników może zostać przedłużony do 12 godzin na dobę. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy równoważony jest krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy.”;

3) w § 21 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dla osób wymienionych w § 17 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,

Poniedziałek-środa 7 00 – 15 00

Czwartek 7 00 – 16 00

Piątek 7 00 – 14 00”;

4) § 21 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla sprzątaczki do poniedziałku do piątku od 12 00 do 20 00,”;

5) uchyla się § 21 ust. 2.          

6) § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pracodawca odrębnym aktem wyznacza dla pracowników dodatkowe dni wolne w zamian za święta przypadające w soboty oraz ewentualne korekty rozkładu czasu pracy wynikające z liczby godzin do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym.”;

7) po § 31 dodaje się § 32 w brzmieniu:

„§ 31.       W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz zabezpieczenia mienia należącego do Pracodawcy, wprowadzono monitoring wizyjny, polegający na rejestrowaniu obrazu przez zamontowane w i na siedzibie pracodawcy kamery.

1. Monitoring wizyjny obejmuje następujące miejsca:

1) wejścia do siedziby Pracodawcy od strony ul. Wolności i Nowej na zewnątrz budynku,

2) hol Urzędu Miejskiego na parterze budynku.

2. Monitoring prowadzony jest całodobowo.

3. Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w wyłącznej dyspozycji pracodawcy.


1)Zm. z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2018 r. 357, 1000, 1076, 1608, 1629, 2215, 2244, 2245 i 2377 oraz z 2019 r. poz. 730

4. Do przeglądania zarejestrowanego obrazu oraz do kontroli urządzeń rejestrujących obraz jak i do czynności związanych z monitoringiem i nadzorem nad urządzeniami Pracodawca wskazuje osoby imiennie na podstawie upoważnienia.

5. Nadzór nad monitoringiem i przeglądanie zarejestrowanych obrazów następuje wyłącznie w godzinach pracy.

6. Dostęp pozostałych pracowników oraz osób postronnych do urządzeń rejestrujących obraz jest zabroniony, za wyjątkiem: upoważnionych pracowników serwisu urządzeń rejestrujących obraz w celu dokonania niezbędnych napraw i czynności serwisowych, oraz osób upoważnionych przez Pracodawcę.

7. Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu jest przechowywany na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO i Kodeksu pracy. Podlega on zniszczeniu najpóźniej 3 miesiące od zarejestrowania, chyba, że zarejestrowany obraz może być użyty lub będzie użyty jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny lub w postępowaniach wyjaśniających prowadzonych przez Pracodawcę.

8. Każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną informację o monitoringu na terenie siedziby pracodawcy ze wskazaniem, które pomieszczenia są objęte monitoringiem i w jakim czasie.”;

8) uchyla się § 35 ust. 4.          

9) § 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wypłata wynagrodzenia następuje do rachunek bankowy wskazany przez pracownika chyba, że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.”;

10) § 45 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wypłata wynagrodzenia w przypadku złożenia przez pracownika wniosku, o którym mowa w ust. 2 następuje w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu w pokoju nr 104 - stanowisko ds. księgowości budżetowej w godzinach od 11.00 do 14.00 lub w kasie banku obsługującego Pracodawcę.”;

11) uchyla się § 45 ust. 4.          

12) § 51 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Pracownicy podlegają szkoleniom okresowym w zakresie bhp i ppoż.z wyłączeniem pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, chyba że z oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1”   Kodeksu pracy wynika, że jest to konieczne ;;

13) § 55 otrzymuje brzmienie:

„§ 55. Wykaz prac wzbronionych kobietom w ciąży i kobietom karmiącym dziecko piersią określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.”;

14) uchyla się Załącznik 2.            ”

15) uchyla się Załącznik 5.  

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób zwyczajaowo przyjęty w Urzędzie.

Załączniki

46 pdf, 95 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij