W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 79/2012

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Mirosławcu
zmienione przez 48
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 79

Burmistrza Mirosławca

z dnia 20 sierpnia 2012 r.

w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Mirosławcu

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 779 ze zm.)  nadaję Regulamin Straży Miejskiej w Mirosławcu w brzmieniu, jak poniżej: 

Rozdział 1. 


Postanowienia ogólne

§ 1. Straż Miejska w Mirosławcu działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 ze zm.)zwana dalej ustawą. 

2. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.). 

3. Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych /miejskich/ (Dz. U. Nr 112, poz. 713). 

4. Innych przepisów dotyczących Straży Miejskiej. 

5. Niniejszego regulaminu. 

§ 2. 

1. Straż Miejska umiejscowiona jest w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec. 

2. Terenem działania Straży jest obszar administracyjny Gminy i Miasta Mirosławiec. 

3. Siedziba Straży mieści się w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu, ul. Wolności 37. 

4. Straż używa pieczęci prostokątnej o treści: STRAŻ MIEJSKA ul. Wolności 37 78-650 MIROSŁAWIEC tel. 067-259-62-65. 

Rozdział 2. 


Zadania i organizacja Straży

§ 3. 

1. Ustawowe zadania Straży wykonuje komendant Straży Miejskiej przy pomocy Komendy Straży, w skład której wchodzą: 

1) Komendant Straży Miejskiej, 

2) Strażnicy Straży Miejskiej, 

3) Pracownicy administracyjni. 

2. Komendant Straży jest przełożonym służbowym wobec zatrudnionych strażników i pracowników administracyjnych. 

3. Komendant Straży jest zatrudniany na podstawie umowy o pracę przez Burmistrza Mirosławca, po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji. W przypadku nieotrzymania opinii Burmistrz może zatrudnić komendanta po upływie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku o wydanie opinii. 

4. Przełożonym Komendanta jest Burmistrz Mirosławca, który sprawuje nadzór nad Strażą Miejską. 

5. Nadzór nad działalnością Straży Miejskiej w zakresie wykonania uprawnień, o których mowa jest w art. 9 a i 12 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych- sprawuje wojewoda przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji działającego w jego imieniu. 

6. Strukturę organizacyjną Straży Miejskiej w Mirosławcu przedstawia załącznik nr 1. 

§ 4. 

1. Strażą kieruje Komendant i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Komendant Straży wykonuje swoje zadania przy pomocy funkcjonariuszy Straży. 

§ 5. Stopnie i stanowiska oraz rodzaj umundurowania, dystynkcji i odznak obowiązujących w Straży, określają odrebne przepisy. 

§ 6. Komendant, po uzyskaniu zgody Burmistrza, może oddelegować strażnika do wykonywania zadań wspólnie z innymi podmiotami działającymi na rzecz ochrony porządku i bezpieczeństwa osób poza teren swego działania. 

Rozdział 3. 


Zadania i środki działania Straży

§ 7. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa wynikające z ustawy o strażach gminnych i innych ustaw oraz przepisów aktów wykonawczych i przepisów prawa miejscowego. 

§ 8. Do zadań Straży Miejskiej poza określonymi przez ustawę o strażach gminnych należy w szczególności: 

1. Zapobieganie popełnianiu wykroczeń i ujawnianie wykroczeń. 

2. Kontrola przestrzegania przepisów porządkowo-administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych. 

3. Współdziałanie z właściwymi organami, służbami i instytucjami w zakresie informowania o: 

1) przestępstwach, 

2) wykroczeniach, których ściganie nie należy do Straży, 

3) osobach potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej, po udzieleniu pierwszej pomocy odpowiedniej do sytuacji i wyposażenia, 

4) innych nieprawidłowościach i zagrożeniach dla życia i zdrowia ludzi bądź mienia, 

5) awariach w sieci telekomunikacyjnej, ciepłowniczej, wodnokanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej, 

6) uszkodzeniach i stanie nawierzchni ulic i ciągów pieszych, stanie oznakowania i oświetlania ulic oraz oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. 

4. Kontrola utrzymania ładu i czystości na terenie gminy i miasta. 

5. Kontrola przestrzegania przepisów z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 

6. Kontrola prawidłowości oznakowania ulic, w tym znaków drogowych, oświetlenia ulic, estetyki napisów, miejsc plakatowania i tablic ogłoszeń. 

7. Kontrolowanie i egzekwowanie prawidłowości numeracji porządkowej posesji, ich czytelności oraz estetycznego wyglądu posesji i ich otoczenia, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, instytucji, zakładów pracy z wyjątkiem chronionym przez innego rodzaju straże. 

Rozdział 4. 


Uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy Straży

§ 9. Wykonując swoje ustawowe zadania strażnicy mają prawo do stosowania środków przymusu bezpośredniego, którego przypadki, tryb i sposoby określają przepisy wykonawcze do ustawy. 

§ 10. Prawa i obowiązki funkcjonariuszy Straży regulują przepisy ustawy o strażach gminnych, ustawy o pracownikach samorządowych, oraz indywidualne zakresy czynności. 

§ 11. 

1. Do obowiązków pracowników Straży należy sumienne i staranne wypełnianie przydzielonych zadań i poleceń przełożonego. 

2. Jeżeli w przekonaniu pracownika polecenie komendanta jest niezgodne z prawem, funkcjonariusz powienien zgłosić swoje uwagi przełożonemu zażądać potwierdzenia polecenia na piśmie. Po wykonaniu polecenia funkcjonariusz ma obowiązek zgłosić swoje zastrzeżenia Burmistrzowi Mirosławca. 

§ 12. Podczas wykonywania czynności służbowych funkcjonariusze Straży korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

§ 13. 

1. Funkcjonariuszowi Straży przysługuje komplet umundurowania zapewniający wykonywanie obowiązków służbowych o każdej porze roku. 

2. Poszczególne mundury funkcjonariusze Straży noszą wg zestawów sezonowych, uwzględnieniem pory roku. Rozróżnia się: 

1) okres letni od 1 maja do 30 września, 

2) okres zimowy od 1 listopada do 31 marca. 

3) Miesiąc kwiecień i październik stanowią okresy przejściowe. 

3. Wzory umundurowania określa rozporządzenie Rady Ministrów z 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych /miejskich/ (Dz. U. Nr 112, poz. 713). 

4. Zestaw przedmiotów mundurowych strażników Straży Miejskiej w Mirosławcu oraz okresy ich używalności określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

§ 14. Funkcjonariusze Straży powinni: 

1. Użytkować przedmioty umundurowania zgodnie z obowiązującym zestawem sezonowym oraz zgodnie z ich przeznaczeniem. 

2. Nosić przedmioty umundurowania w sposób nie naruszający godności munduru. 

3. Strażnikowi zabrania się noszenia składników umundurowania w połączeniu z elementami ubioru cywilnego oraz z przedmiotami, które naruszają powagę munduru oraz których stopień zużycia lub wygląd zewnętrzny narusza powagę munduru. 

§ 15. Za konserwację i czyszczenie umundurowania funkcjonariuszom Straży przysługuje ekwiwalent pieniężny, którego tryb przyznania i wysokość określi odrębne zarządzenie Burmistrza Mirosławca. 

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe

§ 16. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują ustawy oraz akty prawa miejscowego określające zadania w zakresie ochrony porządku publicznego oraz Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu. 

§ 17. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być wprowadzone w tym samym trybie, co jego nadanie. 

§ 18. Wykonanie zarządzenia powierza się p.o. Komendantowi Straży Miejskiej w Mirosławcu. 

§ 19. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2012 r. 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 79

Burmistrza Mirosławca

z dnia 20 sierpnia 2012 r.

Schemat Organizacyjny Straży Miejskiej w Mirosławcu

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 79

Burmistrza Mirosławca

z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZESTAW PRZEDMIOTÓW MUNDUROWYCH
STRAŻNIKA STRAŻY MIEJSKIEJ

L.p.

Przedmiot umundurowania

Ilość sztuk
(par)

Okres używalności

1.

Spodnie zimowe o kroju prostym

1

2 lata

2.

Spodnie letnie o kroju prostym/spódnica

1

1 rok

3.

Spodnie zimowe o kroju zwężonym

1

2 lata

4.

Spodnie letnie o kroju zwężonym

1

1 rok

5.

Koszule błękitne z długim rękawem

2

2 lata

6.

Koszule błękitne z krótkim rękawem

2

2 lata

7.

Koszula biała z długim rękawem

1

2 lata

8.

Koszula biała z krótkim rękawem

1

2 lata

9.

Sweter półgolf

1

2 lata

10.

Koszulo-bluza ciemnogranatowa

1

2 lata

11.

Wiatrówka ciemnogranatowa

1

2 lata

12.

Czapka służbowa okrągła

1

4 lata

13.

Czapka zimowa z daszkiem

1

2 lata

14.

Czapka letnia typu sportowego

1

1 rok

15.

Kurtka ¾ ciemnogranatowa

1

2 lata

16.

Kurtka uniwersalna

1

2 rok

17.

Kombinezon/ubranie specjalne

1

2 lata

18.

Buty zimowe

1

2 lata

19.

Mundur wyjściowy

1

4 lata

20.

Płaszcz jesienno-zimowy

1

4 lata

21.

Ocieplacz ciemnogranatowy

1

2 lata

22.

Peleryna ciemnogranatowa

1

3 lata

23.

Pas główny

1

4 lata

24.

Półbuty męskie/damskie

1

1 rok

25.

Krawat czarny

1

2 lata

26.

Szalik ciemnogranatowy

1

2 lata

27.

Rękawiczki czarne

1

2 lata

28.

Skarpety czarne

12

1 rok

29.

Koszulka T-shirt

1

1 rok

30.

Koszulka polo

1

1 rok

31.

Polar

1

2 lata

Załączniki

79/2012 pdf, 244 kB

Powiadom znajomego