W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR LXIV/531/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2024-2029

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2024-2029

 

UCHWAŁA NR LXIV/531/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2024-2029


Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXII/497/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2024-2029 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mirosławiec na lata 2024-2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2. W Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mirosławiec, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się treść § 4, który otrzymuje brzmienie:"§4. 1. Upoważnia się Burmistrza Mirosławca do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Mirosławca do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mirosławiec.

3. Upoważnia się Burmistrza Mirosławca do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki

Powiadom znajomego