W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR LXIV/529/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Dz.U.Woj.Zachpom. 2024 r. poz. 1325

 

UCHWAŁA NR LXIV/529/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną


Na podstawie art 18 ust 2 pkt 15 i art 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U . z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) i art. 59 ust. 1, 2 i 3 oraz 59a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, zwanych dalej należnościami cywilnoprawnymi, przypadających Gminie Mirosławiec i jej jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności pomocy de minimis lub pomocy publicznej oraz wskazanie organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg.

§ 2. 

1. Należności cywilnoprawne mogą być umarzane z urzędu w całości w przypadkach określonych w art. 56 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Należności cywilnoprawne mogą być umarzane na wniosek dłużnika:

1) w całości - w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym,

2) w części - w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika.

3. Umarzanie należności, za które odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić tylko wtedy, gdy okoliczności uzasadniające zastosowanie ulgi zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 3. 

1. Na wniosek dłużnika terminy spłaty całości albo części należności cywilnoprawnych mogą zostać odroczone lub płatność całości albo części należności cywilnoprawnych może zostać rozłożona na raty - w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika.

2. Ustala się następujące zasady rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty należności cywilnoprawnych:

1) okres odroczenia terminu spłaty należności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy,

2) okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące,

3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres, o którym mowa w pkt 1 i 2 może być dłuższy,

4) od należności, których termin płatności odroczono lub którym spłatę rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku o udzielenie ulgi do dnia upływu terminu płatności określonego przez organ przyznający ulgę.

5) warunkiem odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności jest uregulowanie przez
dłużnika należności publicznoprawnych związanych z należnością cywilnoprawną, w tym
należny podatek VAT,

6) jeżeli dłużnik nie spłacił należności w odroczonym terminie należności stają się natychmiast wymagalne wraz z odsetkami za zwłokę liczonymi od pierwotnych terminów płatności,

7) jeżeli dłużnik nie dotrzymał terminu płatności którejkolwiek z rat albo dokonał wpłaty w kwocie niższej niż określona przez organ udzielający ulgi należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami liczonymi od pierwotnych terminów płatności.

§ 4. 

1. Upoważnia się Burmistrza Mirosławca i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł, a w przypadku należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych - jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu w rozumieniu tej ustawy albo większa od tego świadczenia.

2. Niedochodzenie należności następuje po uprzednim wezwaniu dłużnika do zapłaty, w terminie 3 miesięcy od terminu wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty.

§ 5. 

1. Wniosek o udzielenie ulg określonych w §2 ust. 2 i w § 3 winien zawierać:

1) w przypadku dłużnika niebędącego przedsiębiorcą: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu,

2) w przypadku dłużnika będącego przedsiębiorcą: imię i nazwisko lub nazwę, adres siedziby, numer telefonu, NIP, REGON, aktualny odpis z CEiDG lub KRS, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2,

3) sprecyzowanie i uzasadnienie wniosku o udzielenie ulgi,

4) określenie terminu spłaty w przypadku wniosku o odroczenie terminu płatności,

5) określenie liczby rat oraz terminu ich spłaty w przypadku wniosku o rozłożenie na raty,

6) dokumenty potwierdzające zasadność udzielenia wnioskowanej ulgi, w tym w szczególności w przypadku osób fizycznych oświadczenie o sytuacji majątkowej i rodzinnej, źródła i rozmiary osiąganego dochodu, posiadany majątek, dochody osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą bilans i rachunek zysków i strat z ostatnich trzech lat lub książka przychodów i rozchodów.

2. W przypadku stwierdzenia, że przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, organ lub osoba uprawniona do udzielania ulg wzywa dłużnika do ich uzupełnienia, określając termin, w którym uzupełnienie powinno być dokonane.

3. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

§ 6. 

1. Na wniosek dłużnika będącego podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym podmiotem prowadzącym działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa mogą być udzielone ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych, o których mowa w § 2 i § 3, które stanowią pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego, to jest zgodnie z:

1) rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023),

2) rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze
rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.),
 

3) rozporządzeniem Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45, z późn. zm.).

2. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis oraz poziomu dopuszczalnej intensywności pomocy, ulga nie zostanie udzielona.

3. W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w ciągu minionych 3 lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis zgodnie z obowiązującym zakresem i wzorem określonym urzędowymi formularzami, w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.2010r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

4. W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie zgodnie z obowiązującym zakresem i wzorem określonym urzędowymi formularzami, w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U.2010r. Nr 121, poz. 810).

§ 7. 

1. Wskazuje się podmioty uprawnione do udzielania ulg na podstawie niniejszej uchwały:

1) kierownik gminnej jednostki organizacyjnej - w odniesieniu do należności przypadających jednostkom Gminy lub Gminie Mirosławiec - jeżeli wartość należności głównej nie przekracza 1500 zł u jednego dłużnika,

2) Burmistrz Mirosławca - jeżeli wartość należności głównej jest wyższa niż kwota, o której mowa w pkt 1 i nie przekracza 6000 zł u jednego dłużnika,

3) Burmistrz Mirosławca - w zakresie umorzenia, jeżeli wartość należności głównej przekracza 6000 zł u jednego dłużnika po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Mirosławcu.

2. Umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności cywilnoprawnej następuje w formie umowy (ugody) lub - w przypadku stosowania ulgi z urzędu oraz gdy uzyskanie oświadczenia woli dłużnika jest niemożliwe albo znacznie utrudnione - w formie jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela.

3. Podmioty wymienione w ust.1 uprawnione do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności głównej są uprawnione do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty odsetek od tych należności bez względu na wysokość odsetek oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.
§ 8. Burmistrz Mirosławca i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, w terminie do 10 kwietnia każdego roku, przedstawiają Radzie Miejskiej w Mirosławcu informację o liczbie i łącznej kwocie umorzeń oraz o udzieleniu ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Mirosławiec, za rok poprzedni udzielonych na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 9. 

1. Na podstawie niniejszej uchwały pomoc de minimis udzielana będzie w okresie obowiązywania rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 tj. do dnia 30 czerwca 2031 r.

2. Na podstawie niniejszej uchwały pomoc de minimis w rolnictwie udzielana będzie w okresie obowiązywania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013, tj. do dnia 30 czerwca 2028 r.

3. Na podstawie niniejszej uchwały pomoc de minimis w rybołówstwie i akwakulturze udzielana będzie w okresie obowiązywania rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014, tj. do dnia 30 czerwca 2030 r.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 11. 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Uchwała ma zastosowanie od 1 stycznia 2024 r.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Przepisy art. 59 ust. 2 i 3 ww. ustawy zawierają delegację dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg, a także do postanowienia o stosowaniu z urzędu ulg, o których mowa wyżej, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy.

Jednocześnie przepis artykułu 59a ust. 1 ustawy o finansach publicznych uprawnia organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do postanowienia w drodze uchwały o niedochodzeniu:

- należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł,

- należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu w rozumieniu tej ustawy albo większa od tego świadczenia.

Ustalone niniejszą uchwałą regulacje dotyczą wyłącznie należności pieniężnych o charakterze cywilno-prawnym.

Postanowienia niniejszej uchwały nie będą mieć zastosowania do należności, których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie na raty określają odrębne przepisy.

Określone w uchwale przesłanki i zasady warunkujące udzielenie ulgi w spłacie należności w szczególności są podyktowane trudną sytuacją finansową osób zobowiązanych do płacenia tych należności. Udzielenie ulgi w takiej sytuacji będzie miało na względzie przywrócenie zdolności płatniczej dłużnika, pomoc w przetrwaniu trudnego okresu, zarówno osobom fizycznym, jak i pozostałym podmiotom, w tym prowadzącym działalność gospodarczą.

W wyniku wprowadzenia przez Komisję Europejską przepisów zmieniających dotychczasowe reguły pomocy państwa pomoc de minimis może być udzielana na zasadach określonych w niniejszych przepisach, tj:

1) rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023),

2) rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.),

3) rozporządzeniem Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45, z późn. zm.).
Projekt uchwały zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa został zgłoszony do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Opinie w sprawie przedmiotowego projektu uchwały zostały przekazane do Burmistrza Mirosławca w dniu 29 stycznia 2024 r. z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 31 stycznia 2024 r. z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zastrzeżenia zawarte w w/w zostały uwzględnione w niniejszym projekcie uchwały.

W związku z upływem okresu obowiązywania uchwały nr XXXVII/285/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki

Powiadom znajomego