W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR LXIV/524/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2024 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2024 r.

Dz.U.Woj.Zachpom. 2024 r. poz. 1322

 

UCHWAŁA NR LXIV/524/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2024 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) i art. 11 ust. 1 i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1580), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2024 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech
Załącznik do uchwały Nr LXIV/524/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 lutego 2024 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2024 roku

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Mirosławcu, jednostkę przy pomocy której Burmistrz Mirosławca wykonuje zadania;

2) Schronisku - należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt z siedzibą w Młodolino 1, 66-520 Dobiegniew;

3) Gospodarstwie rolnym - należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne położone na terenie gminy Mirosławiec - Kolonia Hanki 12, 78-650 Mirosławiec;

4) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mirosławiec w 2024 r.

Rozdział 2.

CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 2. 

1. Zadania Programu to:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

9) zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez działania informacyjno-edukacyjne.

2. Na podstawie art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Program obejmuje znakowanie wolno żyjących kotów oraz psów i kotów mających właścicieli lub opiekunów.

3. Program obejmuje sterylizacje i kastracje psów i kotów mających właścicieli lub opiekunów, zgodnie z art. 11a ust. 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

§ 3. Celem niniejszego Programu jest:

1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym wyłapanym z terenu Gminy Mirosławiec;

2) zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez kastrację
i znakowanie bezdomnych oraz będących pod opieką mieszkańców Gminy Mirosławiec kotów
i psów oraz kotów wolno żyjących, a także w uzasadnionych przypadkach usypianie ślepych
miotów;

3) opieka przez Gminę Mirosławiec nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie i ograniczanie populacji poprzez wyłapywanie i kastrację kotów wolno żyjących;

4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach kotów i psów;

5) opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie miasta i gminy ( dróg i ulic gminnych).

Rozdział 3.

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

§ 4. Sposób realizacji zadań:

1) Zadania uwzględnione w § 2 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 5 niniejszego programu na rok 2024 realizuje schronisko poprzez przyjmowanie bezdomnych zwierząt zgodnie z zawartą umową nr103/2023 IGN.272.103.2023.JD z dnia 28 grudnia 2023 r. które jest zobowiązane m.in. do:

a) wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Mirosławiec;

b) przyjmowania bezdomnych zwierząt do schroniska, w ilości według zapotrzebowania Gminy;

c) wykonywania wymaganych szczepień ochronnych, odpchlenia i odrobaczania zwierząt;

d) utrzymywania bezdomnych zwierząt w schronisku, z zapewnieniem im właściwych warunków sanitarnych i bytowych, karmieniem zwierząt, sprawowaniem opieki weterynaryjnej (profilaktyka i leczenie);

e) przeprowadzania sterylizacji lub kastracji, zwierzę umieszczone w schronisku dla zwierząt zostanie poddane zabiegowi kastracji w terminie 4 tygodni od dnia dostarczenia zwierzęcia do schroniska, chyba, że warunki zdrowotne lub wiek zwierzęcia na to nie pozwalają; jeżeli zwierzę zaadoptowane jest zbyt młode na wykonanie zabiegu kastracji - nowy właściciel wykona ten zabieg w późniejszym terminie wyznaczonym przez gminę i na koszt Gminy Mirosławiec;

f) poszukiwania nowych właścicieli poprzez adopcję, publikowanie informacji o adopcji zwierząt odłowionych z terenu gminy na stronie internetowej www.miroslawiec.pl w zakładce dla mieszkańca- zaadoptuj psa;

g) znakowania schwytanych zwierząt poprzez czipowanie psów oraz wprowadzanie numeru do bazy danych.

2) Zadania, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 i 8 realizuje lekarz weterynarii Marek Starzewski z Mirosławca na podstawie umowy nr 39/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. znak GKS.272.39.2023.GM na wykonywanie świadczeń (usług) w zakresie:

a) znakowania zwierząt poprzez czipowanie;

b) kastracji i sterylizacji wolno żyjących kotów, oznakowanie poprzez widoczne nacięcie ucha, które jest wykonane na potwierdzenie dokonania zabiegu kastracji w celu uniknięcia ponownego odłowienia;

c) eutanazji ślepych miotów wraz z utylizacją zwłok;

d) całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

 
3) Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich całoroczne dokarmianie realizuje Urząd, poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, ustalanie miejsc bytowania kotów, w tym ich liczebność oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących i zapewnienie opieki każdemu z nich. W przypadku kotów wolno żyjących, które wykazują chęć przebywania z człowiekiem publikowanie informacji o możliwości adopcji przez mieszkańców Gminy w mediach społecznościowych Urzędu Miejskiego w  Mirosławcu;

4) Odławianie bezdomnych zwierząt realizuje schronisko , a odłowione zwierzęta umieszcza w Schronisku. Dla bezdomnych zwierząt gospodarskich Gmina zorganizuje wyłapywanie i przewóz do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 1 pkt. 3 Programu.

5) Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych realizują:

a) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska;

b) Lekarze weterynarii z Mirosławca i Kalisza Pomorskiego.

6) Zadanie ujęte w § 2 ust. 1 pkt 5 mające na celu poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych Gmina Mirosławiec będzie realizować również poprzez zamieszczanie na stronie internetowej www.miroslawiec.pl oraz mediach społecznościowych Urzędu zdjęć bezdomnych zwierząt oraz informacji o możliwości ich adopcji.

7) W odniesieniu do realizacji zadania określonego w § 2 ust. 1 pkt 7 zwierzęta gospodarskie, które:

a) uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały,

b) zostały poszkodowane w wyniku utraty właściciela,

c) zostały odebrane właścicielowi w związku z niehumanitarnym traktowaniem zwierząt oraz ich nieprawidłową opieką, będą przekazywane do Gospodarstwa Rolnego wskazanego w § 1 ust. 3 niniejszego programu, w celu zapewnienia im właściwej opieki;

8) Sterylizacja i kastracja oraz trwałe znakowanie zwierząt w Gminie Mirosławiec będzie realizowane na poniższych zasadach:

a) w przypadku wolno żyjących kotów:

─Urząd będzie prowadził monitoring skupisk kotów wolno żyjących w zakresie kontroli populacji, tj. pojawiania się niewykastrowanych kocic lub kocurów,

─po ustaleniu konieczności odłowienia kota do kastracji, zwierzę zostanie odłowione i przewiezione do zakładu weterynarii w Mirosławcu lub Kaliszu Pomorskim, w którym zostanie wykonany zabieg kastracji i znakowania,

─po zabiegu kastracji zwierzę zostanie przetrzymane w zakładzie weterynarii, według zaleceń lekarza weterynarii – samce jedna dobę, zaś samice do pięciu dób,

─zwierzę zostanie wypuszczone na wolność w miejscu dotychczasowego bytowania, jednak jeżeli kotka/kocur wykazuje znaczące oswojenie, zostanie przekazany/a do adopcji,

─podczas trwania znieczulenia do zabiegu lekarz weterynarii dokona oznakowania kotki/kocura przez widoczne nacięcie prawej małżowiny usznej w kształcie litery ,,V’’ (w celu zapobieżenia ponownemu odłowieniu zwierzęcia), zwierzę zostanie też zabezpieczone przed pasożytami;

b) w przypadku psów i kotów utrzymywanych przez mieszkańców Gminy Mirosławiec:
─finansowanie dotyczy wykonania zabiegów u zwierząt utrzymywanych przez osoby zamieszkujące na terenie Gminy Mirosławiec,

─warunkiem koniecznym do ubiegania się o finansowanie zadania jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu wniosku wraz oświadczeniem o zgodzie na wpisanie zwierzęcia i danych osobowych do bazy danych oraz okazanie przez właściciela/opiekuna zwierzęcia dowodu tożsamości oraz książeczki zdrowia zwierzęcia lub paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia, zaś w przypadku psów przedstawienia ważnego zaświadczenie o zaszczepieniu zwierzęcia przeciwko wściekliźnie lub aktualnego wpisu w książeczce szczepień,

─wnioski będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń, przy czym mieszkaniec Gminy posiadający więcej niż jedno zwierzę może ubiegać się o wykonanie zabiegu u jednego zwierzęcia,

─w drodze wyjątku, w przypadku uprawdopodobnienia przez wnioskodawcę, że ze względu na ograniczone dochody lub trudną sytuację życiową, osoba ta nie ma możliwości pokrycia kosztów zabiegu kastracji i znakowania zwierzęcia, Burmistrz Mirosławca może wyrazić zgodę na zwiększenie liczby zwierząt dla których będzie przeznaczone dofinansowanie zabiegu,

─po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zabiegi będą wykonywane w zakładzie weterynarii w Mirosławcu lub Kaliszu Pomorskim, przy czym zabiegi nie będą przeprowadzane u zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów lub z uwagi na stan ich zdrowia lub wiek – decyzja o zakwalifikowaniu zwierzęcia do zabiegu należy do lekarza weterynarii;

─finansowanie zadania obejmuje koszty zabiegu kastracji zwierzęcia, łącznie z niezbędnymi badaniami, lekami/antybiotykiem i ubrankiem pooperacyjnym oraz trwałego znakowania, zaś pozostałe koszty nie zostaną objęte finansowaniem, w tym koszty dowozu zwierzęcia do gabinetu weterynaryjnego i jego odbioru;

─każde zwierzę poddane nieodpłatnie kastracji, jeżeli nie było trwale oznakowane (mikroczipem/transponderem) i wpisane do bazy, zostanie oznakowane przez wprowadzenie pod skórę mikroczipa i wpisanie jego numeru, informacji o zwierzęciu i danych właściciela/opiekuna do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL.

9) Osoba, która znalazła bezdomne zwierzę przebywające na terenie Gminy Mirosławiec informację tą może zgłosić w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, Referacie Gospodarki Komunalnej i Środowiska, pokój nr 3 lub pod numerem telefonu (067) 259 62 66;

Rozdział 4.

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 5. Edukacja mieszkańców poprzez:

1) Zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy Mirosławiec do włączenia treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami;

2) Współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach działania w tego typu organizacjach;

3) Udzielanie pomocy (rzeczowej, finansowej lub merytorycznej) przy organizowaniu konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności;

4) Propagowanie adopcji zwierząt;
5) Prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.

Rozdział 5.

FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 6. 

1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z niniejszego Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Mirosławiec na rok 2024 w kwocie 76 800,00 zł, w tym:

1) zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku dla zwierząt, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt- 65 000,00 zł

2) opieka nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie - 1 000,00 zł

3) kastracja kotów wolno żyjących oraz kotów będących pod opieką mieszkańców gminy Mirosławiec – 5 000,00 zł

4) usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, pozostałe usługi weterynaryjne - 5 000,00 zł

5) zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez działania informacyjno-edukacyjne – 800,00 zł

§ 7. Zadanie, w zakresie kastracji i znakowania zwierząt utrzymywanych przez mieszkańców Gminy oraz kotów wolno żyjących realizowane będzie z wykorzystaniem środków zewnętrznych uzyskanych na ten cel, przekazane w formie darowizny przez Fundację ZWIERZ w wysokości 5 000,00 zł

§ 8. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z przepisami prawa.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki

Powiadom znajomego