W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR LXIII/522/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r.

Dz.U.Woj.Zachpom. 2024 r. poz. 840

 

UCHWAŁA NR LXIII/522/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 1.475.457,72 zł zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 1.475.457,72 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 18.973,22 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. W uchwale nr LXII/496/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Mirosławiec na 2024r. wprowadza się następujące zmiany; w § 13 po punkcie 5 dodaje się punkt 6 w brzmieniu: "6. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;

c) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu."

§ 5. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr LXII/496/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2023r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r., stanowiący załącznik nr 4.

§ 6. Traci moc załącznik nr 9 do uchwały nr LXII/496/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2023r. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach PRF Polski Ład w Gminie Mirosławiec w 2024 r., stanowiący załącznik nr 5.

§ 7. Traci moc załącznik nr 11 do uchwały nr LXII/496/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2023r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2024r., stanowiący załącznik nr 6.

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 36.927.463,73 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 2.730.073,00 zł,

b) wydatkami w kwocie 40.387.420,73 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 2.730.073,00 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 3.459.957,00 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;

- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 459.788,70zł,

- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 141.780,30 zł,

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 900.000,00 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych, w wysokości 1.958.388,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/522/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/522/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/522/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/522/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zalacznik4.pdf

 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/522/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zalacznik5.pdf

 

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/522/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zalacznik6.pdf
Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXIII/522/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 1.505.433,72 zł, z tytułu ;

- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, na podstawie kalkulacji środków na podstawie danych z okresu 01-31.12.2023r. oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023r. poz 103) (rozdział 75816 § 0920) w wysokości 7.632,00 zł,

- realizacji zadania pn. "Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu" w latach 2023-2024 i wprowadzenia niewykorzystanych środków w 2023r. z RFIS Polski Ład edycja PGR z promesy wstępnej w kwocie 1.102.683,85 zł oraz wzrostu środków z RFIS Polski Ład edycja PGR o kwotę 394.901,87 zł (środki kwalifikowalne - zmiana warunków umowy zwiększenie dofinansowania - Promesa Wstępna nr Edycja3PGR/2021/3217/PolskiLad) (rozdział 75412 § 6370) ogółem zwiększenie w 2024r. o kwotę 1.497.585,72 zł do nowej kwoty dofinansowania 2.646.214,73 zł,

- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych Obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 103 ze zm.) (dział 855, rozdział 85595 § 2100), w kwocie 216,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 29.976,00 zł, na podstawie ;

- ogłoszonych wyników naboru na 2024r. z wniosków o objęcie dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i podpisanej umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim (rozdział 60004 § 2170) zmniejszenie planowanych dochodów o 29.976,00 zł do kwoty 479.916,00 zł.

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 1.475.457,72 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 1.505.433,72 zł z przeznaczeniem na;

- zadanie pn. "Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu" o niewykorzystane środki w 2023r. z RFIS Polski Ład edycja PGR z promesy wstępnej w kwocie 1.102.683,85 zł i zwiększone środki z RFIS Polski Ład edycja PGR w kwocie 394.901,87 zł (środki kwalifikowalne - zmiana warunków umowy zwiększenie dofinansowania - Promesa Wstępna nr Edycja3PGR/2021/3217/PolskiLad) w związku ze wzrostem kosztów robót dodatkowych i nieprzewidzianych, zamiennych i zaniechanych w stosunku do pierwotnych założeń (rozdział 75412 § 63700) ogółem zwiększenie w wysokości 1.497.585,72 zł do kwoty 2.646.214,73 zł,

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Mirosławcu tytułem środków z Funduszu Pomocy na pozostałe zadania oświatowe (rozdział 80113 § 4370) w wysokości 887,40 zł,

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Mirosławcu tytułem środków z Funduszu Pomocy na pozostałe zadania oświatowe (rozdział 80195 § 4750) w wysokości 6.744,60 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych Obywatelom Ukrainy, z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 103 ze zm.), środki z Funduszu Pomocy (dział 855, rozdział 85595 § 3290), w kwocie 216,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 29.976,00 zł, z tytułu;

- zmniejszonych dopłat w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na zakup usług (rozdział 60004 § 4300) w wysokości 29.976,00 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 1.475.457,72 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 2. 

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 stycznia 2024r. ogółem w kwocie 18.973,22 zł, z przeznaczeniem na;

- zadanie pn. "Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu" - zwiększony wkład własny na roboty budowlane (rozdział 75412 § 6050) w wysokości 8.058,22 zł,

- zadanie pn. "Przebudowa budynku remizy OSP w Piecniku" - środki na roboty dodatkowe (rozdział 75412 § 6050) w wysokości 7.900,00 zł,

- podwyżkę opłaty czynszu najmu za świetlicę wsparcia dziennego w Mirosławcu Górnym przez AMW (rozdział 85395 § 4400) w wysokości 3.015,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3. 

  

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Piotr Czech

Załączniki

Powiadom znajomego