W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR LXIII/520/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Mirosławiec wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Mirosławiec wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład

UCHWAŁA NR LXIII/520/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Mirosławiec wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 81 ust. 1, w związku z art. 77 pkt. 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 1688 i 1904), Uchwały nr LXI/488/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Mirosławiec wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 6869), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się dotację celową dla Parafii pod wezwaniem św. Katarzyny, Marcinkowice 69, 78-641 Lubiesz, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Prace konserwatorskie w XIX-wiecznym Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Próchnowie", polegającego na remoncie więźby dachowej i wymianie poszycia dachowego, montażu orynnowania i instalacji piorunochronnej wraz z niezbędnymi robotami budowlanym.

§ 2. 

1. Na zadanie określone w § 1 przyznaje się dotację, w wysokości:

1) 990 780,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100) - dotacja celowa pochodząca z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład,

2) 20 220,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100) - dotacja celowa pochodząca z budżetu Gminy Mirosławiec.

§ 3. 

1. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji i jej rozliczenia zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Mirosławiec a Parafią pod wezwaniem św. Katarzyny w Marcinkowicach.

2. Umowa o przyznaniu dotacji zostanie zawarta po:

1) przeprowadzeniu postępowania zakupowego przez Parafię, mającego na celu wybór Wykonawcy zadania,

2) uzyskaniu przez Gminę Mirosławiec promesy inwestycyjnej o dofinansowanie zadania, o którym mowa w § 1 z Banku Gospodarstwa Krajowego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki

Powiadom znajomego