W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR LXII/509/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie opłaty targowej

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie opłaty targowej

Dz.U.Woj.Zachpom. 2024 r. poz. 270

 

UCHWAŁA NR LXII/509/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie opłaty targowejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) , art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Mirosławcu:

1) wprowadza opłatę targową;

2) określa wysokość stawek opłaty targowej;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Na terenie Gminy Mirosławiec wprowadza się opłatę targową.

§ 3. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Mirosławiec w wysokości 1.096,39 zł.

2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży z:

1) wózka ręcznego, ręki, kosza, torby - 7,00 zł;

2) własnego stolika oraz placu do 1 m2 - 14,00 zł;

3) lady w boksie - 29,00 zł;

4) stoiska o powierzchni do 10 m2 - 30,00 zł;

5) stoiska powyżej 10 m2 - 40,00 zł;

6) samochodu - 40,00 zł;

7) samochodu wraz z przyległym terenem do 3 m2 - 45,00 zł;

§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna, bez wezwania, na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020, z zastrzeżeniem § 6.

§ 5. 

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej na terenie targowiska miejskiego w Mirosławcu powierza się Pani Teresie Olszewskiej zwanej dalej „inkasentem”.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 20 % pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrał opłatę targową na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020.
§ 6. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż własnych wyborów artystycznych, rękodzielniczych i kulinarnych prowadzoną podczas kiermaszy i jarmarków.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 8. Traci moc uchwała Nr LX/473/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2023 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki

Powiadom znajomego