W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR LXII/508/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie opłaty miejscowej

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie opłaty miejscowej

Dz.U.Woj.Zachpom. 2024 r. poz. 268

 

UCHWAŁA NR LXII/508/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie opłaty miejscowejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 17 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. b), pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383) oraz uchwały Nr LXI/491/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 6600) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Mirosławcu: 

1) wprowadza opłatę miejscową;

2) określa wysokość stawki opłaty miejscowej,

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej,

4) zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso;

5) wprowadza obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej oraz określa szczegółowy zakres danych zawartych w tej ewidencji uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego poboru opłaty miejscowej.

§ 2. Wprowadza się opłatę miejscową na terenie miejscowości określonych w Uchwale Nr LXI/491/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2023 r., poz. 6600) .

§ 3. Opłata miejscowa wynosi 3,22 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

§ 4. Opłata jest płatna za każdą rozpoczętą dobę pobytu, bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020, z zastrzeżeniem § 5.

§ 5. 

1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

2. Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery, pola biwakowe, pola namiotowe, wynajmujące domy letniskowe itp. od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach: Mirosławiec, Bronikowo, Drzewoszewo, Gniewosz, Hanki, Hanki-Kolonia, Jabłonowo, Jabłonkowo, Jadwiżyn, Kalinówka, Łowicz Wałecki, Polne, Orle, Piecnik, Kosiakowo, Próchnowo, Sadowo, Setnica i Toporzyk.

3. Pobór opłaty miejscowej powierza się niżej wymienionym:

a) Wandzie i Tadeuszowi Niedźwiedź;
b) Renacie Wilk;

c) Wandzie i Wiesławowi Wójcik;

d) Grażynie i Zdzisławowi Kugiel;

e) Marcie i Michałowi Niedźwiedź;

f) Annie Karczewskiej;

g) Marianowi Woźniak;

h) Anicie Zdrojewskiej-Lichosik;

i) Marcinowi Karczewskiemu;

j) Jadwidze Borysiuk;

k) Ryszardowi Ciepielewskiemu;

l) Agnieszce Milewskiej;

m) Agnieszce Nowakowskiej;

n) Jackowi Kmiecikowi;

o) Park INN Resort;

p) Pałac Myśliwski Orle Solutions;

q) Galeria Republika Wyobraźni;

r) SIGNIFY POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Pile;

s) Wytwórni Podkładów Strunobetonowych S.A. z siedzibą w Mirosławiu Ujskim;

t) Klubowi Żeglarskiemu KLIWER z siedzibą w Pile.

§ 6. Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokość 20 % zainkasowanych i terminowo odprowadzonych opłat.

§ 7. Inkasenci pobierający opłatę miejscową zobowiązani są wpłacić ją na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020 w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.

§ 8. Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej. Ewidencja powinna zawierać:

- imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty,

- liczbę dni, za które opłata jest pobierana,

- właściwą stawkę opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu,

- łączną kwotę opłaty miejscowej pobraną za cały okres pobytu od danej osoby.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XLVII/360/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2022 r. w sprawie opłaty miejscowej.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki

Powiadom znajomego