W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR LXII/505/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Dz.U.Woj.Zachpom. 2024 r. poz. 263

 

UCHWAŁA NR LXII/505/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu, Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:

1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych;

3) sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej „PSZOK”;

4) sposób zagospodarowania odpadów komunalnych w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych;

5) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. 

1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, będą odbierane następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) zebrane w pojemnikach niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

2) zebrane selektywnie w oddzielnych pojemnikach lub workach frakcje odpadów:

a) szkło;

b) papier i tektura (w tym opakowania);

c) metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, tworzywa sztuczne;

d) bioodpady;

3) pozostałe odpady zbierane selektywnie:

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

b) odpady wielkogabarytowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe;

c) zużyte opony z wyłączeniem opon pochodzących z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony;

d) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory;
e) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych wytwarzane w ramach remontów prowadzonych we własnym zakresie;

f) odpady tekstylne i odzież;

g) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

h) popioły z palenisk i żużel z domowych instalacji grzewczych;

i) odpady niebezpieczne.

§ 3. 

1. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda ilość odpadów komunalnych zebrana w przeznaczonych do tego celu workach lub/i pojemnikach z zastrzeżeniem § 8 ust. 2.

2. Przedsiębiorca realizujący usługę odbioru odpadów może, w porozumieniu z Gminą , odmówić zabrania odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

§ 4. 

1. Właściciele nieruchomości, powstałe na terenie nieruchomości odpady komunalne zbierają w sposób selektywny.

2. Za selektywne zbieranie odpadów komunalnych uznaje się oddzielne gromadzenie na terenie nieruchomości odpadów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt. 2 w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach.

3. Sposób prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz warunki, że segregacja została spełniona określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

4. Dwa kolejne, następujące po sobie powiadomienia Gminy przez podmiot odbierający odpady o naruszeniu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec przez właściciela nieruchomości w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, będzie skutkowało naliczeniem opłaty podwyższonej.

§ 5. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe zostaną wyposażone w pojemniki lub/i worki do zbierania odpadów komunalnych, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 6. Właściciel nieruchomości, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości oraz liczby osób korzystających z pojemników, kierując się zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

§ 7. 1 Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, których właściciele są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Mirosławiec:

1) z zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta Mirosławiec:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - raz na dwa tygodnie;

b) zbierane selektywnie metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – raz na dwa tygodnie;

c) zbierane selektywnie szkło, papier i tektura– raz w miesiącu;
d) bioodpady: raz na dwa tygodnie.

2) z zabudowy jednorodzinnej na terenie gminy Mirosławiec (wioski):

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne : dwa razy w miesiącu w okresie od kwietnia do października, w pozostałym okresie raz w miesiącu;

b) zbierane selektywnie metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe , szkło, papier i tektura – jeden raz w miesiącu;

d) bioodpady: jeden raz w miesiącu.

2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony z wyłączenie opon pochodzących z działalności rolniczej oraz z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony dostarczane są przez właściciela nieruchomości zamieszkałej bezpośrednio do PSZOK.

3. Powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki dostarczane są przez właściciela nieruchomości zamieszkałej do PSZOK lub do oznaczonych pojemników ustawionych w aptekach, zlokalizowanych na terenie Gminy Mirosławiec.

4. Zużyte baterie i akumulatorki dostarczane są przez właściciela nieruchomości zamieszkałej do PSZOK lub do oznaczonych pojemników znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu oraz obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Mirosławiec.

§ 8. 

1.  W PSZOK utworzonym przez Gminę Mirosławiec odbierane są, dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zebrane w sposób selektywny następujące rodzaje odpadów:

1) szkło;

2) papier i tektura (w tym opakowania);

3) metale;

4) opakowania wielomateriałowe;

5) tworzywa sztuczne;

6) bioodpady;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

8) odpady wielkogabarytowe;

9) zużyte opony;

10) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory;

11) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych;

11) odpady tekstylne i odzież;

12) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

13) popioły z palenisk i żużel z domowych instalacji grzewczych;

14) odpady niebezpieczne.

2. Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie odpady komunalne posegregowane w sposób
określony w ust. 1, w ilościach nielimitowanych, z zastrzeżeniem odpadów budowlanych
i rozbiórkowych z gospodarstw domowych, które będą odbierane w ilości nie większej niż 500 kg w ciągu roku od właściciela nieruchomości, a w przypadku budynków wielorodzinnych od jednego lokalu mieszkalnego.

3. PSZOK nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

4. Operator PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

§ 9. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 10. 

1. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK:

1) uwagi i zastrzeżenia, co do odbierania odpadów komunalnych mogą być zgłaszane przez właścicieli nieruchomości w czasie pracy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu;

2) przyjmowane i rozpatrywane będą uwagi i zastrzeżenia na piśmie, ustnie do protokołu, elektronicznie lub telefonicznie - zawierające dane właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, której dotyczy zdarzenie, krótki opis zdarzenia;

3) zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po zaistnieniu sytuacji niewłaściwego wykonania lub niewykonania usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4) Burmistrz Mirosławca udziela pisemnej odpowiedzi na zgłoszenie, o którym mowa w ust.1 pkt.1 nie później niż w terminie 21 dni od dnia, w którym zgłoszenie wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 12. Traci moc uchwała Nr XVIII/165/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 13. 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie 1 maja 2024 r.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki

Powiadom znajomego