W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR LXII/498/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.

Dz.U.Woj.Zachpom. 2024 r. poz. 252

 

UCHWAŁA NR LXII/498/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 40.035,31 zł zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 42.549,03 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 122.120,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr LXI/494/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 listopada 2023r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r., stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały nr LX/476/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2023r. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik nr 5.

§ 6. Traci moc załącznik nr 8 do uchwały nr LX/476/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2023r. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami z budżetu Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik nr 6.

§ 7. Traci moc załącznik nr 10 do uchwały nr LX/476/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2023r. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023r., stanowiący załącznik nr 7.

§ 8. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr LXI/494/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 listopada 2023r. Ustala się plan przychodów i dochodów z tytułu środków RFIL oraz wydatki na realizację zadań w części finansowane tymi środkami w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik nr 8.

§ 9. Traci moc załącznik nr 8 do uchwały nr LXI/494/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 listopada 2023r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023r., stanowiący załącznik nr 9.

§ 10. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 40.067.319,11 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 3.309.613,49 zł,

b) wydatkami w kwocie 49.838.521,30 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 3.309.613,49 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 9.771.202,19 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4.944.524,23 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych, w kwocie 2.696.167,15 zł,

- środków z lokat dokonywanych w latach ubiegłych w kwocie 2.130.510,81 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/498/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/498/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/498/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/498/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zalacznik4.pdf

 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/498/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zalacznik5.pdf

 

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/498/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zalacznik6.pdf

 

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/498/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zalacznik7.pdf

 
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXII/498/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zalacznik8.pdf

 

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXII/498/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zalacznik9.pdf
Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXII/498/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 40.635,31 zł, z tytułu ;

- rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2023r., na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.17.2023.9g z dnia 24 listopada 2023r., stanowiącej dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podst. art. 88 ustawy Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ustawy (rozdział 75801 § 2920) w wysokości 27.300,00 zł,

- zrealizowanych odsetek od środków na rachunku Funduszu Pomocy (rozdział 75816 § 0920) w wysokości 350,39 zł,

- zrealizowanych odsetek od środków na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (rozdział 75816 § 0970) w wysokości 78,96 zł,

- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 0670) w wysokości 2.800,00 zł,

- dofinansowania w ramach "Programu asystent rodziny na 2023r." ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania (rozdział 85504 § 2690) w wysokości 10.069,01 zł,

- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych Obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 103 ze zm.) (dział 855, rozdział 85595 § 2100), w kwocie 36,95 zł.

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 600,00 zł, na podstawie ;

- niezrealizowanych dochodów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ujętych w planie finansowym Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 0660) w wysokości 600,00 zł.

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 40.035,31 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 13.335,31 zł z przeznaczeniem na;

- zadanie pn. "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego -rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu" o odsetki od środków z RFIL (rozdział 60095 § 6100) w wysokości 78,96 zł,

- wydatki bieżące Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu tytułem zrealizowanych dochodów (rozdział 80104 § 4220) w wysokości 2.800,00 zł,

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Mirosławcu tytułem odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy na pozostałe zadania oświatowe (rozdział 80195 § 4750) w wysokości 350,39 zł,

- realizację zadania "Program asystent rodziny na 2023r." ze środków Funduszu Pracy (rozdział 85504 § 4010, 4110, 4120) ogółem w wysokości 10.069,01 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych Obywatelom Ukrainy, z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 103 ze zm.), środki z Funduszu Pomocy (dział 855, rozdział 85595 § 3290), w kwocie 36,95 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 55.884,34 zł, z tytułu;

- wydatków na wynagrodzenia w planie finansowym Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 4010) w wysokości 600,00 zł,

- niezrealizowanych wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (rozdział 80195 § 4300) w wysokości 55.284,34 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 42.549,03 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 2. 

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 28 grudnia 2023r. ogółem w kwocie 122.120,00 zł, z przeznaczeniem na;

- realizację zadań ze środków ochrony środowiska związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych - prace porządkowe (rozdział 01095 § 4300) w wysokości 110.000,00 zł,

- koszty zamiany działek (rozdział 70005 § 6060) w wysokości 6.900,00 zł,

- zakup usług związanych z odbiorem odpadów na cmentarzach komunalnych (rozdział 71035 § 4300) w wysokości 2.020,00 zł,

- wydanie Mirosławieckiego Informatora (rozdział 75075 § 4300) w wysokości 3.200,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3. 

Przychody i rozchody

Zmniejsza się przychody w kwocie 82.584,34 zł, do kwoty 10.410.557,49 zł, w tym;

- w § 957 zmniejsza się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 82.584,34 zł do kwoty 3.335.522,45 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki

Powiadom znajomego