W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR LXI/482/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Mirosławiec w 2024 roku

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Mirosławiec w 2024 roku

Dz.U.Woj.Zachpom. 2023 r. poz. 6590

 

UCHWAŁA NR LXI/482/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Mirosławiec w 2024 roku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 204 i 1429), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Mirosławiec.

§ 2. 

1. Wysokość dotacji celowej na dziecko objęte opieką żłobkową na terenie Gminy Mirosławiec w 2024 r. wynosi 350,00 zł miesięcznie.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 przysługuje na dziecko w wieku do lat 3 objęte opieką żłobkową, zamieszkałe na terenie Gminy Mirosławiec.

§ 3. 

1. Warunkiem udzielenia dotacji celowej jest złożenie do Burmistrza Mirosławca wniosku o przyznanie dotacji, zwanego dalej wnioskiem oraz podpisanie umowy o udzielenie dotacji celowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. Dotacja udzielona będzie na rok 2024 począwszy od miesiąca, w którym podmiot prowadzący żłobek złoży prawidłowo wypełniony wniosek.

§ 4. 

1. Wysokość miesięcznej kwoty dotacji stanowi iloczyn kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 oraz liczby dzieci objętych opieką żłobkową, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.

2. Liczbę dzieci objętych opieką żłobkową w danym miesiącu ustala się na podstawie pisemnej informacji, złożonej przez podmiot prowadzący żłobek w terminie do 10 każdego miesiąca. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.

3. Dotacja przekazywana jest do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy placówki wskazany we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1 uchwały, z tym że część za grudzień zostanie przekazana do 15 grudnia.

§ 5. 

1. Podmiot prowadzący żłobek otrzymujący dotację, o której mowa w § 1 uchwały zobowiązany jest do rozliczenia dotacji w terminie do dnia 20 stycznia roku następującego po roku którego, dotyczy rozliczenie. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

2. Podmiot dotowany prowadzący żłobek, który zakończył działalność w trakcie roku kalendarzowego zobowiązany jest złożyć rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 1, w terminie 15 dni od zakończenia miesiąca, za który udzielono ostatniej miesięcznej kwoty dotacji.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 7. 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2024 r.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/482/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 listopada 2023 r.

Wniosek podmiotu prowadzącego żłobek o przyznanie dotacji celowej dla żłobka z budżetu Gminy Mirosławiec w 2024 r.

1. Nazwa (imię nazwisko) podmiotu prowadzącego żłobek:

…………………………………………………………………………………………………

2. Siedziba podmiotu prowadzącego żłobek:

…………………………………………………………………………………………………

3. NIP podmiotu prowadzącego: ……………………………………………………………...

4. REGON podmiotu prowadzącego: …………………………………………………………

5. Nazwa żłobka:

…………………………………………………………………………………………………

6. Siedziba żłobka:

…………………………………………………………………………………………………

7. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych:

………………………………………………………………………………………………...

8. Nr konta bankowego, na który ma być przekazywana dotacja:

…………………………………………………………………………………………………

9. Planowana liczba dzieci objętych opieką w danych miesiącach:

   

2024 r.
Planowana liczba dzieci objęta opieką żłobkową
Styczeń


Luty


Marzec


Kwiecień


Maj


Czerwiec


Lipiec


Sierpień


Wrzesień


Październik


Listopad


Grudzień


Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

…………………………….. ……………………….....………

(miejscowość i data) (pieczęć i podpis Wnioskodawcy)
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/482/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 listopada 2023 r.

Informacja o liczbie dzieci objętych opieką żłobkową

1. Nazwa i adres żłobka:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego żłobek:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. Liczba dzieci w miesiącu ……………………………2024 r. ………………

Liczba dzieci podana jest wg stanu na pierwszy dzień miesiąca.

Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

…………………………….. ……………………….....………

(miejscowość i data) (pieczęć i podpis składającego informację)
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/482/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 listopada 2023 r.

Roczne rozliczenie przyznanej dotacji celowej dla żłobka z budżetu Gminy Mirosławiec w 2024 r.

1. Nazwa i adres żłobka:…………………………………………………………………………………………………

2. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego żłobek:………………………………………………………………………

3. NIP …………………………………………REGON…………………………………………

4. Rozliczenie dotacji:

             Rok rozliczeniowy
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ilość dzieci w

poszczególnych miesiącach 

rozliczeniowych
Kwota dotacji 

otrzymana 

w miesiącach 

rozliczeniowych
Kwota dotacji 

wykorzystana 

w miesiącach 

rozliczeniowych
Kwota 

niewykorzystanej dotacji w miesiącach 

rozliczeniowych
5. Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych z otrzymanej dotacji:

   Lp.
Rodzaj wydatku
Kwota
1.
Wynagrodzenia pracowników


2.
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP)


3.
Zakup materiałów i wyposażenia


4.
Zakup pomocy dydaktycznych


5.
Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii, wody, gazu itp.


6.
Pozostałe wydatki (wskazać jakie):

-………………………………………………………………

-………………………………………………………………


7.
Suma wydatków sfinansowanych z dotacji


8.
Kwota otrzymanej dotacji


9.
Kwota dotacji niewykorzystanej/ podlegającej zwrotowi


Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

…………………………….. ……………………….....………
(miejscowość i data) (pieczęć i podpis składającego rozliczenie)

Załączniki

Powiadom znajomego