W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR LVII/438/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.

Dz.U.Woj.Zachpom. 2023 r. poz. 3719

 

UCHWAŁA NR LVII/438/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 4.206,25 zł zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 1.353.840,25 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 345.536,35 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr LVI/427/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2023r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r., stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr LVI/427/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2023r. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik nr 5.

§ 6. Traci moc załącznik nr 8 do uchwały nr LVI/427/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2023r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik nr 6.

§ 7. Dofinansowuje się Fundusz Wsparcia Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia warsztatu PGAZDYM dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu w wysokości 18.000,00 zł.

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 38.491.217,03 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 3.124.364,42 zł,

b) wydatkami w kwocie 50.706.572,40 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 3.124.364,42 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 12.215.355,37 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4.944.524,23 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych, w kwocie 5.140.320,33 zł,

- środków z lokat dokonywanych w latach ubiegłych w kwocie 2.130.510,81 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/438/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/438/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/438/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVII/438/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zalacznik4.pdf

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVII/438/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zalacznik5.pdf

 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVII/438/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zalacznik6.pdf
Uzasadnienie

do Uchwały Nr LVII/438/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 188.633,35 zł, z tytułu ;

- wpływu dochodów z wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska (rozdział 90019 § 0920) w wysokości 157,35 zł,

- dofinansowania w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. Granty Sołeckie 2023 zadania pn. "Budowa placu zabaw we wsi Hanki-Kolonia" (rozdział 90095 § 6300) w wysokości 15.000,00 zł,

- dofinansowania w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. Granty Sołeckie 2023 zadania pn. "Rozbudowa placu zabaw we wsi Bronikowo" (rozdział 90095 § 6300) wysokości 15.000,00 zł,

 - dofinansowania w Konkursie organizowanym przez MON "Strzelnica w powiecie 2023" zadania pn."Utworzenie strzelnicy wirtualnej w budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu" (rozdział 92109 § 6320) w wysokości 143.476,00 zł,

- dofinansowania zadania dotyczącego pomocy finansowej na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2023r. pn. "Wykonanie piłkochwytów na stadionie miejskim w Mirosławcu" (rozdział 92601 § 6300) w wysokości 15.000,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 184.427,10 zł, z tytułu ;

- niewykonanych dochodów z wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - środki ochrony środowiska (rozdział 90019 § 0690) w wysokości 184.427,10 zł,

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 4.206,25 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 1.538.110,00 zł z przeznaczeniem na;

- zabezpieczenie środków finansowych na zobowiązania wynikające z podpisanych umów związanych z niewydatkowaniem środków zabezpieczonych jako środki niewygasające (NW) z upływem roku budżetowego 2022, których termin płatności upływa 29 czerwca 2023r. ogółem w wysokości 261.333,00 zł, na poniższe zadania;

1. Budowa dróg gminnych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem - ul. Leśna, Żurawia, Jastrzębia, Jaskółcza, Skowronkowa, Krucza - dokumentacja (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 95.940,00 zł,

2. Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek) - nadzór (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 43.665,00 zł,

3. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec - dokumentacja (rozdział 71004 § 4300) w kwocie 31.200,00 zł,

4. Zagospodarowanie działki nr 50/28 na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja (rozdział 90095 § 6050) w kwocie 56.580,00 zł,
5. Przebudowa i modernizacja budynku Ośrodka Kultury i Biblioteki w Mirosławcu wraz z dostosowaniem do wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach - dokumentacja (rozdział 92109 § 6050) w kwocie 33.948,00 zł,

- na zadanie pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem do jeziora Kosiakowo" - na roboty dodatkowe, koszty niekwalifikowalne (rozdział 60016 § 6050) w wysokości 18.801,00 zł,

- waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy robót przy zadaniu pn. "Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu" (rozdział 60095 § 6050) ogółem w wysokości 500.000,00 zł,

- zadanie pn. "Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu wraz z oświetleniem i ogrodzeniem oraz budową kolumbarium" - roboty i nadzór (rozdział 71035 § 6050) ogółem w wysokości 400.000,00 zł,

- zakup komputerów dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (rozdział 75023 § 6060) ogółem w wysokości 20.000,00 zł,

- Fundusz Wsparcia Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu wyposażenia warsztatu PGAZDYM, planowanego do uruchomienia na bazie lokalnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu (rozdział 75411 § 6170) w wysokości 18.000,00 zł,

- zakup przyczepy samochodowej do przewozu agregatu FOGO FD 40W-ST (rozdział 75421 § 6060) w wysokości 18.000,00 zł,

- zadanie pn. "Budowa oświetlenia zewnętrznego przy Ośrodku Kultury w Mirosławcu" - roboty i nadzór (rozdział 90015 § 6050) w wysokości 33.000,00 zł,

-  zadanie pn. "Przebudowa chodnika przy Ośrodku Kultury w Mirosławcu" - roboty i nadzór (rozdział 90095 § 6050) w wysokości 80.000,00 zł,

- zadanie pn. "Budowa placu zabaw we wsi Hanki-Kolonia", dofinansowanie w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. Granty Sołeckie 2023 (rozdział 90095 § 6050) w wysokości 15.000,00 zł,

- zadanie pn. "Rozbudowa placu zabaw we wsi Bronikowo", dofinansowanie w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. Granty Sołeckie 2023 (rozdział 90095 § 6050) wysokości 15.000,00 zł,

- zadanie pn."Utworzenie strzelnicy wirtualnej w budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu" , dofinansowanie w Konkursie organizowanym przez MON "Strzelnica w powiecie 2023" (rozdział 92109 § 6050) w wysokości 143.476,00 zł,

- zadanie pn. "Wykonanie piłkochwytów na stadionie miejskim w Mirosławcu" dofinansowanie zadania dotyczącego pomocy finansowej na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2023r. w kwocie 15.000,00 zł i uzupełnienie wkładu własnego o 500,00 zł do kwoty 16.000,00 zł (rozdział 92601 § 6050) ogółem w wysokości 15.500,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 184.269,75 zł z tytułu;

- niewykonanych dochodów z wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - środki ochrony środowiska (rozdział 90019 § 2960) w wysokości 184.427,10 zł,

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 1.353.840,25 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 2. 

Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 28 czerwca 2023 r. ogółem w kwocie 345.536,35 zł, z przeznaczeniem na;

- zadania związane z ochroną środowiska (rozdziały 90003, 90004, 90026, 90095 §§ 4190, 4210, 4300) ogółem w wysokości 259.593,87 zł,

- zadanie pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec" (przemieszczenie pomiędzy budynkami; zwiększenie w rozdziale 80101 w Szkole Podstawowej w Mirosławcu i zmniejszenie w rozdziale 92109 w Ośrodku Kultury w Mirosławcu; środków własnych w § 6050 kwoty 4.000,00 zł i środków z RFIS Polski Ład w § 6370 kwoty 75.792,48 zł) ogółem przemieszczenie w kwocie 79.792,48 zł,

- zadanie pn. "Przebudowa chodnika przy Ośrodku Kultury w Mirosławcu" - dokumentacja (rozdział 90095 § 6050) przemieszczenie na właściwą podziałkę klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.150,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3. 

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody w kwocie 1.349.634,00 zł, do kwoty 12.862.930,37 zł, w tym;

- w § 957 zwiększa się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.349.634,00 zł do kwoty 5.637.895,33 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki

Powiadom znajomego