W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR LVI/427/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.

Dz.U.Woj.Zachpom. 2023 r. poz. 3304

 

UCHWAŁA NR LVI/427/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 28.398,59 zł zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 81.198,59 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 102.989,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr LV/419/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2023r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r., stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Traci moc załącznik nr 9 do uchwały nr L/382/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2022r. Ustala się plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r., stanowiący załącznik nr 5.

§ 6. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr LIV/419/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2023r. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik nr 6.

§ 7. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr LIII/404/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2023r. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń ma sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik nr 7.

§ 8. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr LV/419/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2023r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik nr 8.

§ 9. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 38.452.403,78 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 3.123.364,42 zł,

b) wydatkami w kwocie 49.318.125,15 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 3.123.364,42 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 10.865.721,37 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4.944.524,23 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych, w kwocie 3.790.686,33 zł,

- środków z lokat dokonywanych w latach ubiegłych w kwocie 2.130.510,81 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/427/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 maja 2023 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/427/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 maja 2023 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/427/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 maja 2023 r.

Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI/427/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 maja 2023 r.

Zalacznik4.pdf

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVI/427/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 maja 2023 r.

Zalacznik5.pdf

 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVI/427/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 maja 2023 r.

Zalacznik6.pdf

 

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LVI/427/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 maja 2023 r.

Zalacznik7.pdf

 
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LVI/427/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 maja 2023 r.

Zalacznik8.pdf
Uzasadnienie

do Uchwały Nr LVI/427/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 maja 2023 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 28.398,59 zł, z tytułu ;

- wpływu dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z urzędów skarbowych, nieujętych w planie finansowym (rozdział 75618 § 0270) w wysokości 27.944,23 zł,

- porozumienia z Gminą Tuczno na realizację zadania dotyczącego dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku (rozdział 80195 § 2310 działania porządkowe - przemieszczenie na zadanie z porozumienia z zadania własnego) w wysokości 16.405,00 zł,

- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, na zadanie zlecone na realizację refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2023r. poz. 2687) (rozdział 85395 § 2180) w wysokości 454,36 zł.

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 28.398,59 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 81.198,59 zł z przeznaczeniem na;

- zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154 § 4300) w wysokości 27.944,23 zł,

- wypłatę refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2023r. poz. 2687) (rozdział 85395 §§ 3110, 4210) ogółem w wysokości 454,36 zł.

- zadanie pn. "Budowa placu zabaw we wsi Hanki-Kolonia" na wkład własny do złożonego wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Grantów Sołeckich 2023 w kwocie 9.300,00 zł oraz na dokumentację projektową w kwocie 6.000,00 zł (rozdział 90095 § 6050) ogółem w wysokości 15.300,00 zł,

- zadanie pn. "Rozbudowa placu zabaw we wsi Bronikowo" na wkład własny do złożonego wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Grantów Sołeckich 2023 w kwocie 10.000,00 zł oraz na dokumentację projektową w kwocie 6.000,00 zł (rozdział 90095 § 6050) ogółem w wysokości 16.000,00 zł,

- zadanie pn. "Wykonanie piłkochwytów na stadionie miejskim w Mirosławcu" na wkład własny do złożonego wniosku o dofinansowanie zadania dotyczącego pomocy finansowej na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2023r. w kwocie 15.500,00 zł oraz na dokumentację projektową w kwocie 6.000,00 zł (rozdział 92601 § 6050) ogółem w wysokości 21.500,00 zł,

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 81.198,59 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 2. 
Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 maja 2023 r. ogółem w kwocie 102.989,00 zł, z przeznaczeniem na;

- zakup materiałów i wyposażenia związanych z turystyką (związane z uruchomieniem funkcjonowania terenu rekreacyjnego przy jeziorze Kosiakowo), przemieszczenie środków z zadania pn. "zakup sprzętu pływającego; rowerki wodne, kajaki, wózek do rowerków wodnych, wózek do kajaków, kamizelki ratunkowe celem wykorzystania nad jeziorem Kosiakowo" (rozdział 63095 § 4210) ogółem w kwocie 45.594,00 zł,

- dotację celową dla OSP Piecnik na wkład własny do wniosku o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Szczecinie dla zadania "MAŁY STRAŻAK" - na zakup sprzętu i wyposażenia jednostek OSP (rozdział 75412 § 2820) w kwocie 2.800,00 zł,

- dotację celową dla OSP Piecnik na wkład własny do wniosku o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Szczecinie dla zadania "EkoSTRAŻAK" - na zakup sprzętu i wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej jednostek OSP (rozdział 75412 § 6230) w kwocie 2.595,00 zł,

- zadanie pn. "Silni w rodzinie" realizowane przez MGOPS w związku z zatwierdzeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zmian do projektu w zakresie wydatków majątkowych związanych z remontem Placówki Wsparcia Dziennego w formie modernizacji i unowocześnienia pomieszczeń dla podopiecznych placówki (rozdział 85395 §§ 6057, 6059) w kwocie 52.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3. 

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody w kwocie 52.800,00 zł, do kwoty 11.513.296,37 zł, w tym;

- w § 957 zwiększa się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 52.800,00 zł do kwoty 4.288.261,33 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki

Powiadom znajomego