W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR L/382/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Mirosławiec na 2023 rok

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie budżetu Gminy Mirosławiec na 2023 rok

Dz.U.Woj.Zachpom. 2023 r. poz. 241

 

UCHWAŁA NR L/382/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Gminy Mirosławiec na 2023 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "d" oraz lit. "i", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości 37.632.955,63 zł, w tym:

-  dochody bieżące 27.978.908,35 zł,

-  dochody majątkowe 9.654.047,28 zł,   zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 

1. Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości 42.728.303,57 zł, w tym:

-  wydatki bieżące 30.109.419,16 zł,

-  wydatki majątkowe 12.618.884,41 zł,   zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych,  zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 5.095.347,94 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;

-  niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 381.136,80zł,

-  środków z lokat dokonywanych w latach ubiegłych w kwocie 2.130.510,81 zł,

-  wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.583.700,33 zł.

§ 4. Ustala się planowane:

-  przychody budżetu w wysokości 5.742.922,94 zł,

-  rozchody budżetu w wysokości 647.575,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

-  ogólną w wysokości 415.000,00 zł,

-  celową w wysokości 85.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

-  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,

-  zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5. 

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 6, w ramach pozostałych wydatków w wysokości 34.244,00 zł.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na;
-  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8 , do wysokości kwot w nich określonych.

§ 10. Ustala się dotacje:

1.  dla jednostek sektora finansów publicznych:

-  podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7, w wysokości 1.204.171,00 zł,

-   celowe, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 3.000,00 zł,

2.   dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

-  celowe, zgodnie z załącznikiem nr 9, w wysokości 152.000,00 zł,

-   podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10, w wysokości 46.800,00 zł. 

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 645.055,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości 645.055,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.141.657,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w wysokości 2.141.657,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 133.332,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 130.607,00 zł i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.725,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Ustala się przychody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 381.136,80 zł oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 381.136,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mirosławiec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze;

a)  zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b)  zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c)  zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 150.000,00 zł.
6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Gminy Mirosławiec.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/382/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/382/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/382/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/382/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zalacznik4.pdf

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/382/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zalacznik5.pdf

 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/382/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zalacznik6.pdf

 

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr L/382/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zalacznik7.pdf

 
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr L/382/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zalacznik8.pdf

 

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr L/382/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zalacznik9.pdf

 

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr L/382/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zalacznik10.pdf

 

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr L/382/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zalacznik11.pdf

 

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr L/382/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zalacznik12.pdf

 

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr L/382/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zalacznik13.pdf

 

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr L/382/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zalacznik14.pdf

 
Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr L/382/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zalacznik15.pdf

 

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr L/382/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zalacznik16.pdf

 

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr L/382/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zalacznik17.pdf

Załączniki

Powiadom znajomego