W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XLIV/337/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022r.

Dz.U.Woj.Zachpom. 2022 r. poz. 2956

 

UCHWAŁA NR XLIV/337/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 228.872,02 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 750.665,02 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 184.480,05 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 maja 2022 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r., stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 maja 2022 r. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w budżecie Gminy Mirosławiec w 2022 r., stanowiący załącznik nr 5.

§ 6. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIX/306/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 lutego 2022 r. Ustala się plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022r., stanowiący załącznik nr6.

§ 7. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 maja 2022 r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2022 r., stanowiący załącznik nr 7.

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 37.186.435,09 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 5.564.555,83 zł,

b) wydatkami w kwocie 44.069.291,88 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 5.564.555,83 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 6.882.856,79 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.356.604,66 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.814.226,13 zł,

- zaciąganych pożyczek w kwocie 712.026,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/337/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/337/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/337/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/337/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zalacznik4.pdf

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/337/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zalacznik5.pdf

 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/337/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zalacznik6.pdf

 

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV/337/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zalacznik7.pdf
Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIV/337/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 228.872,02 zł, z tytułu ;

- wpływu środków ze zwrotu kosztów zużycia gazu, nieujętych w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (rozdział 70005 § 0970) w wysokości 15.500,00 zł,

- wpływu dodatkowych dochodów majątkowych ze sprzedaży złomu, nieujętych w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (rozdział 75023 § 0870) w wysokości 300,00 zł,

- wpływu odszkodowań z ubezpieczenia za szkody (rozdział 75023 § 0950) w kwocie 3.000,00 zł, 

- przyznania dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022r., na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022r., w związku z nowelizacją ustawy - Karta Nauczyciela, na realizację podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022r. (rozdział 75801 § 2920) w wysokości 172.718,00 zł,

- uzyskanych odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu, nieujętych w planie finansowym (rozdział 75814 § 0920) w wysokości 14.292,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0690, 0750, 0830) ogółem w wysokości 9.168,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 §§ 0690, 0950) ogółem w wysokości 1.256,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 0830, 0940, 0950, 0970) ogółem w wysokości 12.268,00 zł,

- wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska (rozdział 90019 §§ 0690. 0920) ogółem w kwocie 370,02 zł. 

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 228.872,02 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 903.592,02 zł z przeznaczeniem na;

- zadanie pn. "Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Mirosławcu Górnym i Bronikowie, gm. Mirosławiec" ze środków ochrony środowiska na 5% wkład własny w Programie Rządowy Fundusz "Polski Ład" i na nadzór inwestorski (rozdział 01043 § 6050) ogółem w wysokości 248.000,00 zł,

- zadanie z zakresu udrażniania i czyszczenia rowów melioracyjnych mającego na celu ochronę wód - środki ochrony środowiska - związane z otrzymaniem dodatkowych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 01095 § 4300) ogółem w wysokości 370,02 zł,

- zabezpieczenie środków finansowych na zobowiązania wynikające z podpisanych umów 
związanych z niewydatkowaniem środków zabezpieczonych jako środki niewygasające (NW) z 
upływem roku budżetowego 2021, których termin płatności upływa 28 czerwca 2022r. ogółem 
w wysokości 186.841,00 zł, na poniższe zadania;

1. Przebudowa ulicy Słonecznej w Mirosławcu wraz z budową chodników - dokumentacja (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 17.220,00 zł,

2. Budowa dróg gminnych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem - ul. Leśna, Żurawia, Jastrzębia, Jaskółcza, Skowronkowa, Krucza - dokumentacja (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 95.940,00 zł,

3. Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek) dokumentacja (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 6.400,00 zł,

4. Obsługa prawna w zakresie postępowania przetargowego dot. zadania pn. "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulicy Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu" - usługa (rozdział 60095 § 4300) w kwocie 1.476,00 zł,

5. Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu - dokumentacja - zadanie będzie realizowane przez Przedszkole ""Słoneczko" w Mirosławcu - środki ochrony środowiska (rozdział 80104 § 6050) w kwocie 4.305,00 zł,

6. Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na działce nr 834 przy ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu - dokumentacja - środki ochrony środowiska (rozdział 90001 § 6050) w kwocie 52.890,00 zł,

7. Budowa altany śmietnikowej przy garażach na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja - środki ochrony środowiska (rozdział 90002 § 6050) w kwocie 4.305,00 zł,

8. Budowa altany śmietnikowej przy ogrodach działkowych na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja - środki ochrony środowiska (rozdział 90002 § 6050) w kwocie 4.305,00 zł,

- zadanie pn. "Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu" jako środki własne, koszt niekwalifikowalny z przeznaczeniem na energię elektryczną (rozdział 63095 § 6050) w wysokości 20.000,00 zł,

- pokrycie kosztów związanych ze zużyciem paliwa gazowego w budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (rozdział 75023 § 4260) w wysokości 18.800,00 zł,

- zadanie pn. "Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (rozdział 75023 §§ 6050) w wysokości 132.927,00 zł,

- zwiększenie planów finansowych wydatków placówek oświatowych ogółem w wysokości 209.702,00 zł, z przeznaczeniem dla;

1. Szkoły Podstawowej w Mirosławcu tytułem wzrostu wynagrodzeń nauczycieli z dniem 1 maja 2022r. (rozdziały 80101, 80107, 80150 §§ 3020, 4110, 4120, 4790) ogółem w kwocie 127.880,00 zł,

2. Szkoły Podstawowej w Mirosławcu tytułem zrealizowanych dochodów z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe (rozdział 80101 §§ 4260, 4410, 4700) ogółem w kwocie 9.168,00 zł,

3. Szkoły Podstawowej w Piecniku tytułem wzrostu wynagrodzeń nauczycieli z dniem 1 maja 2022r. (rozdziały 80101, 80103, 80107, 80149, 80150 §§ 3020, 4110, 4120, 4790) ogółem w kwocie 33.350,00 zł,

4. Szkoły Podstawowej w Piecniku tytułem zrealizowanych dochodów z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe (rozdział 80101 § 4270) ogółem w kwocie 1.256,00 zł,

5. Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu tytułem wzrostu wynagrodzeń nauczycieli z dniem 1 maja 2022r. (rozdział 80104 §§ 3020, 4110, 4120, 4790) ogółem w kwocie 25.780,00 zł,
6. Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu tytułem zrealizowanych dochodów z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe oraz refundację wynagrodzeń (rozdział 80104 §§ 3020, 4110, 4120, 430, 4790) ogółem w kwocie 12.268,00 zł,

- zadanie pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec" ze środków ochrony środowiska na 5% wkład własny w Programie Rządowy Fundusz "Polski Ład" i na nadzór inwestorski (rozdziały 80101, 80104, 92109 § 6050) ogółem w wysokości 84.000,00 zł,

- nowe zadanie pn. "Budowa altany śmietnikowej na działce nr 50/56 na terenie Mirosławca Górnego" dokumentacja - środki ochrony środowiska (rozdział 90002 § 6050) w wysokości 2.952,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 152.927,00 zł z z tytułu;

- zmiany terminu realizacji zadania pn. "Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego" na 2023 rok na podstawie aneksu do umowy o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020 (rozdział 90095 § 605) ogółem zmniejszenie w 2022r. w wysokości 152.927,00 zł,

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 750.665,02 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 28 czerwca 2022 r. ogółem w kwocie 184.480,05 zł, z przeznaczeniem na;

- zadania z zakresu ochrony środowiska (udrażnianie, czyszczenie rowów melioracyjnych, oczyszczanie terenu miasta, zabiegi pielęgnacyjne drzew, zagospodarowanie terenów zieleni, usuwanie azbestu, edukacja ekologiczna) - środki ochrony środowiska (rozdziały 01095, 90003, 90004, 90026, 90095 §§ 4210, 4300) ogółem w kwocie 175.162,05 zł,

- zakup usług remontowych (rozdział 75412 § 4270) w wysokości 7.318,00 zł,

 - zabezpieczenie środków na dotacje celowe z budżetu gminy na realizację zadania pn. "organizacja imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów„ przez organizacje pozarządowe (rozdział 92605 z § 2360) w wysokości 2.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3. 

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody w kwocie 521.793,00 zł, do kwoty 7.580.431,79 zł, w tym;

- w § 905 zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 231.499,95 zł do kwoty 3.356.604,66 zł, 

- w § 957 zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 290.293,05 zł do kwoty 3.511.801,13 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

Zmiana nazwy zadania

Zmienia się nazwę zadania do realizacji inwestycji;
- nazwa zadania przed zmianą; "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Orlu w zakresie wykucia otworu drzwiowego wraz z wykonaniem tarasu naziemnego",

- nazwa zadania po zmianie; "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Orlu w zakresie wykucia otworu drzwiowego wraz z wykonaniem utwardzenia pod wiatę oraz budowa wiaty drewnianej przy świetlicy w miejscowości Orle",

zgodnie z treścią pozycji nr 39 załącznika nr 7.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki

Powiadom znajomego