W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Uchwała nr XXXIII/255/2021Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 20 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026
na podstawie art. 226, 227, 229 i art 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236)
status uchwały obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XXXIII/255/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 20 lipca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Na podstawie art. 226, 227, 229 i art 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236), uchwala się, co następuje:

§ 1.  Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026, wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.  Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy i Miasta Mirosławiec, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Czech


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/255/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 20 lipca 2021 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XXXIII/255/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 20 lipca 2021 r.

Zalacznik1.1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/255/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 20 lipca 2021 r.

Zalacznik2.pdf
Uzasadnienie

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2021 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

1. Prognoza dochodów

Planowane dochody w 2021 r. zmieniły się w sposób następujący;

Tabela 1

     L.p.
Wyszczególnienie
Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXXII/251/2021 z dnia 28.06.2021
Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXXIII/ 255/2021 z dnia 20.07.2021
Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1
2
3
4
5
1
Dochody ogółem, z tego:
35.969.991,83
36.448.217,83
478.226,00
1.1
dochody bieżące, w tym:
31.093.502,23
31.571.728,23
478.226,00
1.1.1
środki na realizację programów UE
851.908,50
851.908,50
-
1.2
Dochody majątkowe, w tym:
4.876.489,60
4.876.489,60
-
1.2.1
środki na realizację programów UE
1.226.489,60
1.226.489,60
-
1.2.2
ze sprzedaży majątku
60.000,00
60.000,00
-
2. Prognoza wydatków

Planowane wydatki w 2021 r. zmieniły się w sposób następujący:

Tabela 2

     L.p.
Wyszczególnienie
Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXXII/251/2021 z dnia 28.06.2021
Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXXIII/ 255 /2021 z dnia 20.07.2021
Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1
2
3
4
5
1
Wydatki ogółem, z tego:
39.364.251,44
39.684.795,44
320.544,00
1.1
Wydatki bieżące, w tym na:
31.079.119,63
31.362.453,63
283.334,00
1.1.1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
11.428.095,60
11.425.827,50
-2.268,10
1.1.2
Na realizację projektów UE 
697.784,24
697.784,24
-
1.1.3
Wydatki bieżące objęte limitem
845.368,14
845.368,14
-
1.2
Wydatki majątkowe, w tym na:
8.285.131,81
8.322.341,81
37.210,00
1.2.1
Realizację projektów UE
1.569.183,88
1.569.183,88
-
1.2.2
Wydatki majątkowe objęte limitem
5.014.702,81
5.021.102,81
6.400,00
Dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2021 r. są zgodne z danymi wynikającymi z Uchwały budżetowej wg stanu na 20.07.2021r.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy 
dochodów i wydatków. Wynik budżetu (deficyt) Gminy i Miasta Mirosławiec stanowi kwotę - 
3.236.577,61 zł.
 

Tabela 3. Wynik budżetu Miasta i Gminy Mirosławiec

     

2021
2022
2023
2024
Dochody
36.448.217,83
35.006.755,38
34.912.193,00
33.164.187,00
Wydatki
39.684.795,44
34.309.180,38
34.414.618,00
32.466.612,00
Wynik budżetu
-3.236.577,61
697.575,00
497.575,00
697.575,00


2025
2026
Dochody
34.159.113,00
35.218.046,00
Wydatki
33.461.538,00
34.520.471,00
Wynik budżetu
697.575,00
697.575,00
W 2022r. zwiększa się wydatki majątkowe o 690.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny wskazany we wnioskach o dofinansowanie z Rządowego Funduszu polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych. Kwota 500.000,00 zł będzie stanowić planowane środki na dotację dla Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie - Stara Studnica - Orle - Mirosławiec".

4. Przychody

Plan przychodów, po zmianach, stanowi kwota 4.680.594,54 zł, z tego;

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1.663.923,47 zł, w tym; 

1) środki o specjalnym przeznaczeniu pochodzące z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ogółem w wysokości 1.574.555,00 zł, które wpłynęły do gminy w 2020r. jako dochody wykonane - do rozliczenia na wydatki na wieloletnie zadanie pn. "Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu" w wysokości 574.555,00 zł i na zadanie pn. "Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła" w wysokości 1.000.000,00 zł,

2) nadwyżka po rozliczeniu dochodów podlegających zwrotowi pochodzących z opłat i kar środowiskowych w wysokości 80.000,00 zł do przekazania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2021r., tj. środki, o których mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001,r. - Prawo ochrony środowiska,

3) środki w wysokości 9.368,47 zł z rozliczenia w 2020 r. zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

- przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i otrzymanych dotacji w 2020r. na realizację programu finansowanego z udziałem tych środków w ramach RPO WZ 2014-2020 na zadanie pn. "Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec" niewydatkowanych w 2020r. w wysokości - 41.829,01 zł,

- zmniejsza się przychody o kwotę 157.682,00 zł, z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych do kwoty 2.974.842,06 zł wynikającej z niewykorzystania środków pieniężnych pochodzących z nadwyżek budżetu z lat ubiegłych pomniejszonych o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

5. Rozchody

Planowane rozchody budżetu w 2021 r. w kwocie 1.444.016,93 zł przeznaczone będą na;

- spłatę pożyczki zaciągniętej w 2020r. w BGK na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE na zadanie inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014-2020 pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" w kwocie 746.441,93 zł,

- spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2017 r. w kwocie 697.575,00 zł (zgodnie z podpisaną umową).

6. Kwota długu
Gmina nie korzysta z niestandardowych instrumentów finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

Kredyt zaciągnięty został w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie Oddział w Szczecinie - umowa nr 3016639/73/JST/POZ/17 zawarta w dniu 06.06.2017 r. na okres od 06.06.2017 r. do 31.12.2026 r. w kwocie 5.180.600,00 zł. Planuje się spłaty rat do 2026 r. (tabela 4). Na dzień 31.12.2021r. do spłaty pozostanie kwota 3.287.875,00 zł.

Spłaty rat kredytów wykazano zbiorczo w tabeli 4 w poz. 2 - kredyt z 2017 r.

Gmina i Miasto Mirosławiec zaciągnęła w 2020 r. pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" w kwocie 746.441,93 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Spłata tego zobowiązania nastąpiła w dniu 24.03.2021r. z otrzymanego dofinansowania ze środków z budżetu UE jednorazowo po całkowitym rozliczeniu zadania w 2021 roku.

Tabela 4. Harmonogram spłat kredytów i pożyczek

           

Nazwa
Ostatni rok spłaty
2021
2022
2023
2024
1
Pożyczki
2021
746.441,93
0,00
0,00
0,00
2
Kredyty
2026
697.575,00
697.575,00
497.575,00
697 575,00
Lp
Nazwa
Ostatni rok spłaty
2025
2026


1
Pożyczki


0,00
0,00


2
Kredyty
2026
697.575,00
697.575,00


Gmina poręczyła dla ZECWiK pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłoczonego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym”. Wykaz niewymagalnych potencjalnych spłat rat pożyczki wraz z odsetkami w okresie 2021 r. wynikających z podpisanej umowy poręczenia stanowi poniższe zestawienie:

Tabela 5. Poręczenie

   L.P.
Wyszczególnienie
Kwota potencjalnych spłat rat pożyczki i odsetek z tytułu poręczenia pożyczki
1
2021 r.
0,00


Ogółem:
0,00
Spłata zobowiązania z tytułu w/w pożyczki nastąpiła w czerwcu 2021r. Plan wydatków z tytułu poręczeń spłaconych w 2021 r. wyzerowano.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Wskaźnik spłaty długu, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w poszczególnych latach będzie spełniony.

8. Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF 

W związku z podjętymi działaniami dotyczącymi złożenia wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych wprowadza się zadania;

1. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem do jeziora Kosiakowo" - wkład własny wskazany we wniosku o dofinansowanie w wysokości 90.000,00 zł zaplanowano na 2022r.

2. " Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)" - wkład własny wskazany we wniosku o dofinansowanie w wysokości 100.000,00 zł zaplanowano na 2022r.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego