W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXIX/229/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2021 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2021 r.

TreśćUCHWAŁA NR XXIX/229/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2021 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 11 ust . 1 i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2021 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech
Załącznik do uchwały Nr XXIX/229/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 marca 2021 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2021 roku

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Mirosławcu, jednostkę przy pomocy której Burmistrz Mirosławca wykonuje zadania;

2) Schronisku - należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt prowadzone przez Fundację "Zawsze Razem" z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka;

3) Gospodarstwie rolnym - należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne położone na terenie gminy Mirosławiec - Kolonia Hanki 12, 78-650 Mirosławiec;

4) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mirosławiec w 2021 r.

Rozdział 2.

CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 2. 

1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Zadania Programu to:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku,

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

3) odławianie bezdomnych zwierząt,

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w Schronisku;

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie opieki weterynaryjnej;

9) zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez działania informacyjno-edukacyjne.

Rozdział 3.

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI

§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mirosławiec realizują:

1) Fundacja "ZAWSZE RAZEM" poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych zgodnie z zawartą umową nr 67/2020 GKS.272.67.2020.KJ z dnia 30 grudnia 2020 r. o współpracy w zakresie opieki nad zwierzętami, gdzie schronisko zobowiązuje się do zapewnienia właściwej opieki weterynaryjnej.

2) Wskazane gospodarstwo rolne w § 1 pkt 3, zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich z którym Urząd zawiera porozumienie na sprawowanie opieki nad zwierzętami.

3) Lekarz weterynarii Marek Starzewski z Mirosławca, świadczy całodobowo usługi w przypadkach
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt poprzez zawarcie umowy nr 66/2020, GKS.272.66.2020.KJ
z dnia 31 grudnia 2020 r. w ramach praktyki prywatnej.
 

§ 4. Bezdomne, zaniedbane lub niehumanitarnie traktowane zwierzęta gospodarskie będą odbierane właścicielom i przekazane do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w §1 pkt. 3.

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Urząd, poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących oraz poprzez podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Mirosławiec odbywać się będzie okresowo według potrzeb.

§ 7. Odławianie bezdomnych zwierząt realizuje Fundacja "ZAWSZE RAZEM" a odłowione zwierzęta umieszcza w Schronisku. Dla bezdomnych zwierząt gospodarskich Gmina zorganizuje wyłapywanie i przewóz do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 1 pkt. 3 Programu.

§ 8. Bezdomne zwierzęta po odłowieniu i przewiezieniu do schroniska będą poddane następującym czynnościom:

1) Ocena stanu zdrowia poprzez lekarza weterynarii w Schronisku,

2) Szczepienie przeciwko wściekliźnie i ewentualnie innym chorobom,

3) Sterylizacja albo kastracja, nie wcześniej niż po upływie 14 dni po szczepieniu.

§ 9. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało po odłowieniu umieszczone w Schronisku, właściciel ponosi koszty jego odłowienia, przewiezienia i umieszczenia w Schronisku, w tym koszty opieki weterynaryjnej.

§ 10. Zwierzęta umieszczone w Schronisku będą zwracane właścicielowi po uprawdopodobnieniu jego prawa do zwierzęcia.

§ 11. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych w szczególności bezdomnych psów i kotów, realizują:

1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na zdrowie lub wiek.

2) lekarze weterynarii z Mirosławca, Wałcza i Kalisza Pomorskiego na zlecenie Urzędu.

§ 12. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Urząd, poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska, umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu, oraz na stronie internetowej www.miroslawiec.pl

§ 13. Usypianie ślepych miotów zwierząt, szczególnie psów i kotów realizowane jest w Schronisku a także przez lekarzy weterynarii w Mirosławcu, Wałczu i Kaliszu Pomorskim na zlecenie Urzędu.

Rozdział 4.

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 14. Edukacja mieszkańców poprzez:

1) Zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy Mirosławiec do włączenia treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami;

2) Współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach działania w tego typu organizacjach;

3) Udzielanie pomocy (rzeczowej, finansowej lub merytorycznej) przy organizowaniu konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności;

4) Propagowanie adopcji zwierząt;

5) Prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.
Rozdział 5.

FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 15. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z niniejszego Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2021 (zawarte w Uchwale nr XXVI/210/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.) w kwocie 52 300,00 zł, w tym:

1) odławianie i przyjmowanie bezdomnych zwierząt do Schroniska - 35 000,00 zł

2) odbiór zwłok padłych zwierząt - 7 800,00 zł

3) zakup karmy dla wolno żyjących kotów - 1 500,00 zł

4) usługi weterynaryjne (leczenie) - 8 000,00 zł

§ 16. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z przepisami prawa.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane